SAL7706, Act: R°232.3-R°233.1 (51 of 133)
Search Act
previous | next
Act R°232.3-R°233.1  
Act
Date: 1393-03-20

Transcription

2019-09-25 by xavier delacourt
Cond sij allen lieden dat brueder henric van beke canonic regulier [en(de) bacmeest(er) des] cloesters van everbode en(de) henric/
smeeds van mierde clerc [alse p(ro)cureerders en(de) sp(eci)ale boden der he(re)n dsabds en(de) sko(n)vents scloesters van everbode voers(creven)] sijn comen in jeghenwordichheiden scepen(en) van lovene en(de) hebben ghegheven/
en(de) bekent dat sij ghegheven hebben inden [name] en(de) van weghen der [selver] he(re)n dsabds en(de) sko(n)vents scloesters/
van everbode voers(creven) [en(de) van haren weghen] reynen diemen heett aliten van cumptich des selver he(re)n dsabds en(de) co(n)vents[voers(creven) cloesters van averbode]/
goede diemen heett [de goede] van waheyns soe in winnenden landen met den beemden ghelijc datse henric/
van landen(en) hielt [te houden] en(de) te winnen plach met den landen diemen heett wervelsvelt met den landen/
diemen heett arts h(ere)nartslant metden landen gords wilen laureys metden landen brueder gords/
strols metden dachmale aliten reers metden beemde gheleghen bij de porte metden beemde/
van houtheem metden beemde arts nout ende metder tienden van alle den goeden der voers(creven) he(re)n/
ten voers(creven) hove van waheyns horende die de voers(creven) henric van landen(en) houdende was onder sine/
winninghe Te houdene te hebbene en(de) te besittene vanden voers(creven) reyne(r) aliten te pachte van half/
merte nu lest leden enen termijn van twelf jaren daer nae sonder middel deen na dander volghende/
elcs jaers daer en binnen o(m)me vive en(de) tseventich mudde corens half tarwe en(de) half rogghe goet en(de) paya/
bel lovenscher [der] maten [van lovene] te sinte andriesdaghe dsapostels te betaelne en(de) te thienen te leverne op des/
sels reyners cost met sulker vorwerden dat de voers(creven) he(re)n inden voers(creven) hove van waheyns op dat/
hen ghenueght
selen moghen setten [op dat sij willen] enen priester van haren religiosen die [welke sal heiten] shoefsmeester sal heiten/
en(de) die sal hebben den loen die(n)men enen wereliken prieste(r) gheven soude vanden voers(creven) winne en(de) oec/
sal die selve priester hebben den kerchof en(de) den hof gheleghen tusschen tsmeesters huys en(de) tbachuys/
met enen cleynen hoefkene op dander side van tsmeesters huse Ende die sal de capelle verdienen/
En(de) waert dat sake dat de selve religioes of meester rebel ware en(de) den voers(creven) wynne moeyenisse/
of scade daede sonder bescheit soe selen de voers(creven) he(re)n dien selven religioes ocht meest(er) afdoen/
en(de) enen ande(re)n setten Item sal de voers(creven) wyn vanden voers(creven) he(re)n ter helcht houden onderhalfhondert/
scape en(de) die sal hij winte(re)n en(de) zome(re)n en(de) al dat daer af comen sal [dat] selen sij te ghelijcke deilen de wolle
//
vanden scapen en(de) vanden la(m)me(re)n en(de) den afval Item sal de selve wyn moghen halen alle jare een voeder/
hoys te testelt uten broeke der voers(creven) he(re)n op sine vracht en(de) cost En(de) de selve wyn sal leve(re)n van [der] voers(creven)/
su(m)men vanden corne twee mudde te lovene alsoe sijn voers(crevene) [(et)c(etera)?] plach te doene Item sal de selve wyn houden/
de husinghen van wande en(de) van dake en(de) van allen ande(re)n op sinen cost sonder enighen afslach den [voers(creven)] he(re)n/
daer af te doene Maer waert alsoe dat de voers(creven) husinghe ocht ghestichte ty(m)meringhen te doen hedden/
dat de selve wyn dat sal doen ty(m)meren en(de) de ty(m)merliede vueden maer de voers(creven) he(re)n selen hen haren loen/
betalen of die selve he(re)n selen haere ty(m)merliede sinden en(de) de wyn sal hen hae(re)n cost doen oec sal de selve wyn/
thout nemen inden voers(creven) hove vander voers(creven) he(re)n houte ter voers(creven) ty(m)meringhen behoef Ite(m) heeft gheloeft/
de voers(creven) wyn eest datmen hem inden voers(creven) hove sett enen religioes dat hij hem [dien sal de selve wyn] ene coe vueden sal met/
sinen coeyen Voert sal de selve wyn alle den cost doen van gasterien en(de) gasten van p(er)den van honden en(de) van/
voglen de corweyden ons(er) ghenedigher vrouwen van brabant en(de) ande(re)n p(er)sonen alsoe ducke als te doene es Oec/
sal Oec sal de selve wyn vueden op sine(n) cost de welpen ocht honde eest dat mense hem daer seindt En(de) de voers(creven)/
wyn sal draghen alle de toecomende laste en(de) co(m)mer des selfs hoefs voer de voers(creven) he(re)n binnen den voers(creven)/
t(er)mine behoudelec dat dien waert dat onse ghenedeghe vrouwe van brabant tvoers(creven) hof visenteerde/
en(de) besochte in p(ro)pren p(er)sone en(de) niet o(m)me tswinnen wille dat dan tvoers(creven) cloest(er) den cost der selv(er) onser/
ghenedigher vrouwen betalen soude maer waert dat dat gheviele o(m)me tswinnen wille soe soude de wyn/
den cost betalen Item sal de voers(creven) wyn betalen den tsijs van alle den goeden des voers(creven) hoefs noch/
en sal inden wuwers noch inden bosschen des voers(creven) cloesters gheen recht hebben dan dat hij sal moghen/
tgars inden selven bosschen wassende met den handen uuttrecken of met sekelen af sniden En(de) oec dat de/
voers(creven) wyn gheene beesten inden bosschen noch inde heyde des voers(creven) cloesters voe(r) de porte noch elder/
en sal laten gaen Item sal de selve wyn gheven jaerlecs ons(er) ghenedigher vrouwen van brabant voe(r)/
den groten waghen dertich guldene(n) hellinghe goet ende gheve of de corweyden doene metden voers(creven)/
waghene Oec sal hij gheven elcs jaers ons(er) ghenedigher vrouwe(n) voers(creven) voe(r) de honde vijftien guldene/
hellinghe en(de) vijf guldene(n) hellinghe den voers(creven) he(re)n den abde en(de) co(n)vente Ite(m) p(er)de p(er)de plueghe eeghden/
waghene en(de) ande(re) instrume(n)te en(de) ghetouwe des ghelike den voers(creven) wynne ghelevert die sal de selve wyn/
te sinen uutganghe alsoe goet laten alsse hem ghelevert waren die hem [ghesett en(de)] ghetaxeert waren en(de) hij ont/
finc voe(r) de weerde van hondert en(de) sestien ponden payments den ouden groten voer neghen en(de) twintech/
pe(n)ninghe des selfs payments gherekent of hij sal de voers(creven) so(m)me ghelds daer voe(r) den voers(creven) cloester betale(n)/
betalen te sine(n) uutganghe Ite(m) sal de selve wyn gheven den wint(er) lande des voers(creven) hoefs inden [ten] uutganghe/
des voers(creven) t(er)mijns vier voren en(de) die sal hij sayen met sinen sade Mar hij sal dien zaet te voren thoonen/
[en(de) p(re)senteeren] den voers(creven) he(re)n of hij hen ghenueght en(de) soe waer hij hen niet en ghenueghde soe sal die selve wyn moete(n)/
zayen ande(re)n bete(re)n saet die den he(re)n ghenueghen sal En(de) inden lesten drien jaren des voers(creven) termijns en/
sal de voers(creven) wyn gheene hoervrocht moghen zayen inde lande des voers(creven) cloesters Ite(m) sal de selve wyn/
te sinen uutganghe de(n) braken en(de) storte een vore gheven Item hoy mest en(de) stroe inden voers(creven) hove/
comende sal de voers(creven) wyn opte goede en(de) in p(ro)fite des selfs hoefs bekee(re)n en(de) in ne gheenen ande(re)n orbor/
en(de) te sinen uutganghe laten int hof drie voedere hoys Ite(m) van scaden die comen mochten van tempeesten/
daer af soude tvoers(creven) cloester den voers(creven) wynne doen na usage en(de) ghelijc der cap(it)len van ludic Item/
soe waer enich vanden voers(creven) he(re)n of vande(n) wyn den ande(re)n scade daede die scade soude deghene diese/
daede den ande(re)n betalen ter goeder waerheit Ite(m) de voers(creven) wyn sal gheven den voers(creven) he(re)n te weten es/
den abd den proefst en(de) ande(re)n hae(re)n bruede(re)n en(de) boden spise en(de) dranc van dien des hij hebben sal inden/
voers(creven) hove en(de) haren p(er)den evene stroe en(de) hoy alsoe ducke als sij int voers(creven) hof comen en(de) hae(re)n waghe/
nen voe(r) hae(r) p(er)de alleene [stroe en(de)] hoy en(de) stroe Ite(m) sal de voers(creven) wyn de voers(creven) husinghe en(de) ghestichte wel houden/
van wande en(de) van dake en(de) latense te sinen uutganghe alsoe hise vindt te sinen incomene Oec sal de selve wyn/
de lande ghewonne(n) en(de) besayt laten int uutgaen sijns t(er)mijns voers(creven) alsoe hijse vindt te sinen incomene te wettigh(er)/
waerheit en(de) oec sal hij de selve goede houden wel en(de) loflec besloten en(de) begracht met tunen en(de) met grachten/
en(de) hij en sal engheene bome moghen tru(n)cken ande(re) dan tru(n)cbome en(de) alle die poten die vande(n) tru(n)cbome(n) come(n) selen
//
die sal de selve wyn wedersetten en(de) potten opte voers(creven) goede [Item tru(n)cwilghen die veroudert [en(de) verdroeght] sijn die sal de wyn moghen uutwerpen en(de) daer met sinen wille doen Oec sal de voers(creven) wyn den brem moghen tru(n)ken] Ite(m) wae(re) dat sake dat de voers(creven) wyn de voers(creven) goede niet wel/
en hielde van grachten en(de) den he(re)n daer af scade quame in haren wuwers ocht bosschen die scade soude de selve wyn den/
voers(creven) he(re)n verghelden [maer soe [waer] hij de grachten wel hielde en(de) nochtan den he(re)n daer over scade quame daer af en soude hij gheen rastoer doen] Ite(m) sal de selve wyn sinen groten waghen leenen en(de) leve(re)n in orboe(re) ons(er) ghenedigher vrouwen van/
brab(ant) alsoe ducke en(de) alsoe menichwerf als onse ghenedighe vrouwe ocht ande(re) he(re)n diens aengheet te doen hebben/
sy cort sy lanc op sinen cost sonder enich afcorten den selven he(re)n den abt of sinen co(n)vente daer af te doene Ite(m) de/
selve wyn sal te voedene nemen te oechste der voers(creven) he(re)n verkene Ite(m) de selve wyn en sal der voers(creven) heren/
lande en gheenen p(er)sonen te pachte moghen gheven noch oec de beemde des ghelijcs ande(re)n ande(re)n p(er)sonen verhueren/
sonder orlof der voers(creven) he(re)n En(de) hij en sal en gheene lande wynne(n) die toten voers(creven) hove ocht tote(n) voers(creven) he(re)n niet en horen/
Ite(m) sal de voers(creven) wyn de capelle inden voers(creven) hove doen verdienen alle weken met drien of met vier missen en(de) alle sondaghe/
en(de) heylichdaghe en(de) soe wat inder selver capellen te doen sal sijn dat sal de selve wyn bewerven sonder enighe claghe den selven/
he(re)n te doene of scade den selven he(re)n in te bringhene Oec sal de selve wyn gheven den voers(creven) t(er)mijn durende inde voers(creven) capelle/
smout kerssen hostien en(de) des ghelijcs des de sel men inder selver capellen behoeven sal sonder alleen dat de voers(creven) he(re)n gheven/
en(de) te livere(re)n selen een tortise theylighe sacrament inder missen met te heffene en(de) de voers(creven) [wyn] sal ene(n) custer setten ten voers(creven)/
t(er)mine Item wae(re) dat sake dat enech ongheval van viere ghesciede int voers(creven) hof/
overmids cranker hoeden wille daer de voers(creven) he(re)n scade aen nemen of hedden bij sculden des voerg(enoemde) wynnen daeraf/
soude de voers(creven) wyn tvoers(creven) cloest(er) scadeloes ontheffen [welke poente(n) voerw(er)den en(de) stucken alle en(de) elc su(n)derlinghe de voers(creven) reyner aliten heeft gheloeft te vervullen en(de) te voldoene tot elken t(er)mine en(de) in alder voeghen en(de) manieren voers(creven) alse vervolghde scout] En(de) van alle desen vorwerden poenten [stucken] en(de) gheluften voers(creven)/
sijn burghen des voers(creven) reyners als principale sculde(re)n [onghesundert en(de) onghescheiden] stas van bolloe gielijs van velme jan en(de) gielijs van/
velme sine sone henric robijns jan en(de) henric van bossche ghebruede(r) henric swaus en(de) floreys swaus ghebruede(r)/
henric noppenay jan de royte(re) henric goetkint michiel en(de) kerstiaen g diemen heett ghielijs ghebruede(r) claes/
van opperbrugghen mathijs papmans arnt robijns wout(er) de brieder alle wonende te cu(m)ptich arnt flips van/
vessenake en(de) machiel gielijs wonende te v meldert welke burghen voerg(eruert) te sa hebben gheloeft te samen met/
den voers(creven) reyne(re) [hebben gheloeft] onghesundert en(de) onghescheiden hebben gheloeft onghesu(n)dert en(de) onghescheiden den voers(creven)/
cloeste(r) de voers(creven) vorwerden stucken en(de) poente(n) alle (et) elc su(n)derlinghe [wel en(de) volcomelec] te voldoene en(de) te vervullen al in alle der/
manieren [en(de) telke(n) t(er)mijne voers(creven)] alse vervolghde scout Oec hebben de voers(creven) reyner aliten en(de) sinen burghen gheloeft [en(de) elc van hen alse principale] onghesundert/
en(de) onghes(cheiden) den voers(creven) cloeste(r) En(de) henr(ic) En(de) [Welke burghen [hoer] alle en(de) elken su(n)derlinghe voers(creven) de voers(creven)] reyner aliten voers(creven) heeft gheloeft sine burghen en(de) met sculde(re)n/
voers(creven) van alle den voers(creven) stucken poenten vorwerden en(de) gheluften scadeloes en(de) co(m)merloes te houdene en(de) te/
ontheffene en(de) altoes [Oec heeft de voers(creven) reyne(r) ghevest] den voers(creven) cloeste(r) vanden selven poenten stucken en(de) vorwerden voers(creven) te voldoene [altoes ghenoech te doene] soe waer/
hen yet nauwe ghesciet ware en(de) [op dat sijs begheerden] bat te verburghen en(de) meer burghen te settene op dat sijs begherden/
tot haerre mae(n)nissen of haer [tot] mae(n)nissen der selver he(re)n dsabds en(de) co(n)vents voers(creven) oft haers sekers boden/
brengher des briefs altemael en(de) elc poent voers(creven) su(n)derlinghe alse vervolghde scout Hier waren over alse ghe[tughen]/
goert vanden brugghen [berghe] en(de) jan m(er)tens scepene(n) van lovene ghegheven int jaer ons he(re)n doemen screef/
m ccc twee en(de) neghentich inde maent van m(er)te opte twintechsten dach
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-15 by Xavier Delacourt