SAL7709, Act: V°219.4-R°220.1 (72 of 185)
Search Act
previous | next
Act V°219.4-R°220.1  
Act
Date: 1410-02-11

Transcription

2020-07-21 by xavier delacourt
Cont sij allen liede(n) want pet(er) va(n) halle sec(re)t(ar)io ons gened(ichs) he(re)n va(n) brab(an)t/
geg(even) heeft te wy(n)nen janne va(n)d(er) molen ene(n)vijftich boende(r) lants uut de(n)/
goede(n) ghehete(n) va(n) velpe gelegen inde p(ro)chie va(n) bierbeke de welke de vors(creven)/
pet(er) jege(n) m(ijn) d he(re) de(n) abdt en(de) co(n)vent vande(n) cloeste(r) va(n) vileer ghenome(n)/
heeft [hadde] te houde(n) ene(n) t(er)mijn va(n) jaerscae(re)n xxxvi jae(re)n die jeg [eenp(er)lec deen nae dand(er) volgen(de)] ghelijc de/
br scepen(en) br(ieve) va(n) loeven(e) die d(aer) op gemaect sijn cleerlec inhoude(n) en(de)/
beg(ri)pen de welke ene(n) li boend(er) lants vorscr(even) gelege(n) sijn inde(n) cout(er)e voe(r)/
de porte vande(n) vors(creven) hove D(aer) af dat de selve jan vand(er) molen de(n) vors(creven)/
pet(er) jaerlex geloeft heeft te betalen xxxvi mudde rox goet en(de) payabel/
d(er) maete(n) va(n) lov(en) ene(n) t(er)mijn va(n) xxxvi [xxxiiii] jae(re)n lang duer(ende) die inghinge(n)/
int jaer ons he(re)n x dusent iii[c] xcvi xix dage in junio Ende/
want de vors(creven) pet(er) de vorscr(even) xxxvi mudde rox ov(er)geg(even) hadde den/
vors(creven) t(er)mijn va(n) xxxiiii jae(re)n te heffen [duer(ende)] den he(re) va(n) wesemale h(ere)n liebrechte/
va(n) meld(er)t en(de) h(ere)n janne va(n) reelege(m) ten vors(creven) t(er)mine(n) va(n) s(ent) andr(ies) misse vors(creven)/
te heffen [te heffen] in alle d(er) voege(n) dat de vors(creven) pet(er) die ghehave(n) soude hebben aen/
den vors(creven) ja(n)ne
//
En(de) d(aer)nae come(n) sijn de vors(creven) he(re) va(n) wesemale h(er) liebrecht va(n) meld(er)t/
en(de) h(er) jan va(n) reeleghem en(de) hebbe(n) de selve xxxvi mudde rox/
voert ov(er)geg(even) h(ere)n woute(re)n va(n) winge ridde(r) jaerlex aen de en(de)/
op de vorscr(even) goede te heffen den t(er)mijn bove(n) bescr(even) duer(ende) En(de) wa(n)t/
de vors(creven) jan vand(er) molen de vorscr(even) goede en(de) sijn jaerscae(re)n die hi/
d(aer) aen heeft [hadde] ov(er)geg(even) heeft in alle d(er) voege(n) en(de) manie(re)n dat hi die/
ghenome(n) hadde jege(n) pet(er)en va(n) halle [vorscr(even)] h(ere)n geldolve de(n) roede(n) monc/
en vande(n) vors(creven) cloeste(r) va(n) vileer en(de) meester van velpe gielise lachma(n)/
en(de) janne de zeedele(re) natuerlec sone jans zeedele(re)n Soe hebbe(n)/
geloeft en(de) gelove(n) de selve h(er) geldolf giel(ijs) [lachma(n)] en(de) jan de zeedele(re) on/
gesund(er)t en(de) ongescheide(n) [en(de) elc voe(r) al] den vors(creven) ja(n)ne va(n)d(er) mole(n) sine(n) erfgename(n)/
en(de) naecomelinge(n) jaerlex com(mer)loes en(de) schadeloes te houde(n) en(de) tontheffe(n)/
aen den vorscr(even) h(ere)n woute(re)n va(n) winge en(de) sine(n) naecomel(ingen) va(n)de(n) vors(creven)/
xxxvi mudde rox alle jae(re) den vors(creven) t(er)mijn va(n) xxx die de selve/
jan jege(n) de(n) vors(creven) [pet(er) de vors(creven) li boend(er) lants] genome(n) hadde durende en(de) d(aer) af dat hi in/
gebrek noch es mochte wesen alsoe dat den selve(n) ja(n)ne vand(er) mole(n)/
noch sine(n) naco en(de) sijne(n) naco(m)mel(ingen) vast en(de) seker sijn sele(n) sond(er) argelist/
h(enrico) borch(oven) rogge febr(uarii) xi[a]
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-08 by Xavier Delacourt