SAL7726, Act: V°154.1-R°155.1 (120 of 274)
Search Act
previous | next
Act V°154.1-R°155.1  
Act

Transcription

2019-12-29 by Willy Van Bruystegem
Cond zij allen lieden dat jan van laethem sone daneels wile(n)/
van laethem in jegenwordicheyt d(er) scepene(n) van loeve(n) gestaen/
heeft bekendt en(de) v(er)lijdt openbaerlic dat hi wettelic vercocht heeft/
in tytle van wettig(er) en(de) gerecht(er) comanscape(n) philipse van madeghem/
[de rente(n) en(de) pacht hier na bescr(even) Inden yerste(n)] tweeen(de)negentich gulden te weten xl pl(a)c(ken) payments voe(r) elken/
gul(den) voirs(creven) gerekent jaerlik(er) en(de) erfliker renten die de v en(de)/
hondert gulden voirscr(even) jaerlik(er) lijfpensien ten live des vors(creven)/
jans van laethem welke erflike [rente(n)] en(de) lijfpensien staphans voirs(creven)/
de selve jan van laethem hadde en(de) houdende was [aen en(de)] op de/
twee gedeelte vanden goeden hier na bescreven [des selfs philips van madegeem] Inde(n) yerste(n)/
opte twe gedeelte vande(n) goeden vand(er) to(m)men in fortretsen/
woeninghen huysen hoven wynnende(n) landen beemde(n) eeuselen/
wijnde wijng(ar)de bossche wuwe(re) wate(re)n tsijse pacht/
en(de) erfrente(n) mette(n) recht en(de) heerlicheyt d(aer) toe horende/
en(de) met alle(n) en(de) yegewelke(n) sinen toebehoirte(n) tot de(n) voirs(creven) goede(n)/
vand(er) tomme(n) behoe(re)nde It(em) [aen en(de) de] opte twegedeelte vanden hove/
en(de) goeden van sciplake(n) metter mette(n) fortretse woeni(n)ghe(n) huyse(n)/
hove(n) wynnende(n) lande(n) beemde(n) eeusele(n) wijngarde tsijse pacht/
en(de) renten met allen de(n) recht en(de) heerlicheyt d(aer) toe horende/
en(de) met alle(n) hae(re)n toebehoerte(n) [gelijc de vors(creven) tot grymb(er)gen bi vilvorden] Item derthien mudde tarwen/
d(er) maten van thienden te weten sesse halster d(er) selv(er) maten/
voe(r) elc mudde voirs(creven) gerekent jaerlex en(de) erflex pachts die/
de voirs(creven) jan va(n) laethem hadde en(de) houdende was op alle/
de goede des voirs(creven) philips gelege(n) tot eleshem om [een] seke(re)/
so(m)me van gelde d(aer) af de vors(creven) jan hem bekendt heeft vande(n)/
vors(creven) philipse volcomelic genoech gedaen sijnde de(n) selven/
philipse d(aer) af geheellic en(de) al quijtscheldende En(de) heeft/
geloeft de vors(creven) jan van laethem [voe(r) hem sijn erfgenamen en(de) nacomel(ingen)] den voirs(creven) philipse/
va(n) madeghem vanden saken en(de) stucke(n) voirscr(even) altijt/
genoech te doen en(de) de voirs(creven) tweegedeelte vande(n) voirs(creven)/
goeden vand(er) tomme(n) en(de) van sciplake(n) nu(m) en(de) [noch] oec/
de voirs(creven) derthien mudde(n) tarwen nu(m)mermeer aen te spreke(n)/
noch hem [e(n)nichs] rechts d(aer) toe v(er)meten in neghenen recht gheestelic/
oft wereltlic in negheenre manie(re)n Voert heeft noch/
/ quijtgheschoude(n) de voirs(creven) jan van laethem [voe(r) hem sijn erfgename(n) en(de) nacomel(ingen)] den vors(creven) philipse van madeghem/
[sijne nacomel(ingen)] van allen en(de) yegewelken schouden geluften vorw(er)den eysschingen aenspraken/
brieve(n) beclage goeden en(de) dinghen daer in de selve philips den voirs(creven)/
janne van laethem gehouden was oft v(er)bonden mocht zijn [van wat saken die [toe] comen [moge(n)] sijn sij(n) se] tot opten dach/
toe van heden bekennende en(de) v(er)lijende de selve jan dat hem van/
alle(n) saken en(de) stucke(n) voirs(creven) volcomelic [genoech] gedaen es Gelovende voert de/
voirs(creven) jan den voirs(creven) philipse vande(n) saken voirscr(even) nu(m)m(er)meer aen te/
spreke(n) te dra dagen te moeyen noch in sake te trecken bi hem/
selve(n) noch bi nyemant anders in neghenen recht gheestelic oft wereltlic/
of anders in e(n)nig(er) manie(re)n calstr(is) k(er)smake(re) dec(embris) xx[a]
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-08-28 by Sabrina Keyaerts