SAL7738, Act: V°74.4-V°75.1 (117 of 480)
Search Act
previous | next
Act V°74.4-V°75.1  
Act
Date: 1444-10-22

Transcription

2020-10-07 by Kristiaan Magnus
Vanden abt van gemblours/
Het zijn comen in rechte voer meyer en(de) s(en)te pet(er)sma(n)ne van loeven(e) in de banck/
aldaer jacob van ryppeemo(n)t wonen(de) te savenie(re)s in deen zijde en(de) die/
eerw(er)dige in gode h(er) lodewijc van ongnijes abt en(de) he(re) van gemblours/
t(er) ande(re) seggende de vors(creven) jacob dat de vors(creven) m(ijn) abt oft zeke(re) gemechtichde(n)/
van zijnen wegen hadden geaenveerdt en(de) hem ontvuert zeker coren
//
uut zijnre schue(re)n te savenie(re)s voer e(n)nig(er)hande schout die de vors(creven) abt oft/
de zijne hem eysschende zijn mochten d(aer) af hij wael meynde o(n)gehouden/
te wesen ende al mochte de vors(creven) abt zeggen oft doen zeggen dat/
hij de vors(creven) goede uutgewo(n)nen hadde voer gebreck van erfpachte/
zo en soude dat billix egheenen voirtgancg hebben gem(er)ct dat hem de/
zelve abt dach en(de) uutset van betalinge(n) gegeven hadde een maent la(n)gh/
aleer hij oft zijne geco(m)mitteerde de vors(creven) uutdaginghe bego(n)nen hadden/
en(de) wae(re) nochta(n) byn boven dien bynnen den zelven tijde vanden uutsette/
tvors(creven) uutdagen bego(n)nen en(de) gevord(er)t biedende dat te thoenen etc(etera)/
Den vors(creven) abt daerop andwerdende dat hij voer gebreck van/
zeke(re)n erfpachte d(er) kerken van en(de) goidsh(uyse) van gemblours toebehorende/
zeker sijn ond(er)pande die de vors(creven) jacob houdende was na d(er) bancken recht/
va(n) gemblo[er]s uutgewo(n)nen hadde tsame(n) metde(n) vruchten d(aer) op wassende/
en(de) zijnde ende uut ocsuyne en(de) machte vandien hadde hi de vors(creven) goede/
en(de) tcoren doen aenveerden en(de) d(aer)af de handelinge te hemw(er)t genomen/
navolgende den vo(n)nissen en(de) rechte d(aer) af geschiet om dwelke oec/
namaels te beletten de vors(creven) jacob hadde doen verwerven pete(re)n de/
mulde(re) van bruessel die tot selfs jacobs goeden na dier stat recht/
geleydt es zeker brieve vand(er) stat van bruessel die de vors(creven) [abt] hadde/
also bescheidelic daer doen v(er)andwerden dat de vors(creven) van bruessel/
als zij v(er)stonden de vors(creven) handelinge va(n) erfpachte cesseerden en(de) aflieten/
yet meer in co(n)trarien te scriven Opdoende oec de vors(creven) abt dat na/
tcesse(re)n van bruessel de vors(creven) jacob hem gemoeytt hadde en(de) als s(en)te pet(er)s/
man van loeven wed(er) doen scriven om restitucie vanden vruchte(n) vande(n)/
vors(creven) goeden die hem tsame(n) met de(n) selven panden gelev(er)t wae(re)n met rechte/
d(aer) op de vors(creven) abt wed(er) brieve alhier v(er)creghen hadde de vors(creven) vruchte(n)/
in gewarig(er) hand gehouden te worden tot dat hier de ki(n)nisse en(de) trecht/
vand(er) saken behoirlic gelopen soude wesen welken nietwed(er)staende/
jan van reppeemo(n)t jacobs brued(er) vors(creven) en(de) wout(er) des selfs jacobs zoon/
hadden de vors(creven) vruchten boven trecht en(de) den selven v(er)boden geae(n)veerdt/
biedende dat met de(n) diene(re) diese te v(er)wae(re)n hadde te thoenen etc(etera)/
Seyde oec voert de vors(creven) abt dat hem ze(re) v(er)wonderde vanden/
vors(creven) uutsette hopende dat de vors(creven) jacob dat niet wael thoene(n)/
en soude byedende [oec] d(aer)af cleernisse also verre hem tot schoeninghe(n)/
van den dienen mochte hem van al des vors(creven) es hij voergeruert/
heeft en(de) besund(er) dat de vors(creven) vord(er)inge van rechte met seke(re)n geboden/
en(de) v(er)boden den vors(creven) jacob aen sinen p(ro)pren p(er)sone gedaen geschiet/
wae(re) met allen poenten van rechte hem thoenissen en(de) waerheid(en)/
v(er)metende tot den meyer scepen(en) en(de) vorst(er) van gemblours en(de) dat/
sond(er) e(n)nich calenge(re)n oft bate(re)n vanden voirg(enoemde) jacob etc(etera) Hier na de
//
vors(creven) p(ar)tien thoiren thoenisse gewijst zijnde thoende yerst opten/
dach van heden de vors(creven) jacob vanden uutsette alleene met/
ja(n)ne sijnen brued(er) en(de) en volquam also sijns vermeets niet thoene(n)de/
voert seke(re) ande(re) poenten te weten dat de vors(creven) abt voer tgebrec/
van eene(n) mudde corens nu voirtgevae(re)n hadde en(de) dat d(er) pande/
vele was etc(etera) bu en(de) desgelijke luttel en(de) niet inden rechte t(er) saken/
dienende den vors(creven) abt d(aer)nae sijns v(er)meets vande(n) vors(creven) ha(n)deli(n)gen/
van rechte volcomende thoene(n)de oec dat die van bruessel cesseerde(n) etc(etera)/
en(de) van dat boven [den] sc(ri)ven(e) en(de) verbode de vors(creven) jacobs brued(er) en(de) zone/
tcoren geae(n)veerdt hadden etc(etera) Thoene(n)de eyntelic met tween goeden eerb(ere)n/
ma(n)nen tsijnen v(er)schoenene vanden vors(creven) uutsette dat omtr(ent) twee maend/
en(de) een halve na tvors(creven) uutdagen en(de) ha(n)delinge van rechte de vors(creven)/
jacob comen wae(re) byden vors(creven) i abt oetmoedelic biddende op uutset/
en(de) [de] handelinge vande(n) vors(creven) goeden te mogen hebben eenen corten tijt/
hij soude hem bynnen den selve tijde wael betalen d(aer)op de vors(creven)/
abt andwerdde al hadde hij hem dicwijle guetlike(n) gedaen hij en/
soude hem des nu niet doen gem(er)ct dat hijs qualic v(er)dient hadde wa(n)t/
also me(n) seyde hij hadde acht(er)rugge uutgegeven dat hem de vors(creven) abt/
voer dinsetten vand(er) vors(creven) vord(er)inge(n) dat van rechte een maend dach/
gegeven hadde d(aer)op de selve jacob en(de) dat niet gehouden d(aer)op de/
selve jacob wed(er) seyde dat dat also niet wair en was noch/
dat hij oeck des niet gesproken en hadde Na desen s(en)te pet(er)s/
ma(n)ne van loeven(e) vanden meye(r) van loeven gemaend wijsden voer/
een vo(n)nisse na ae(n)sprake v(er)andwerden en(de) thoenisse dat alsulken/
aensprake alse de vors(creven) jacob tot den vors(creven) abt w(er)t gedaen heeft/
den selven abt gheen onstade doen en sal cora(m) pynnock rijke/
jasp(are) absol(oens) johanne de oppendorp iudoco absol(oens) ho(min)ib(us) s(an)c(t)i petri lovan(iensis)/
octobr(is) xxii a(nn)[o] xliiii
ContributorsKristiaan Magnus , Inge Moris , Jos Jonckheer , Greet Stevens
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-09-11 by Jos Jonckheer