SAL7739, Act: R°240.1 (408 of 608)
Search Act
previous | next
Act R°240.1  
Act
Date: 1446-03-01

Transcription

2019-11-30 by Frans Feyaerts
Item gielijs bone van bynswijc zoon wilen arnts in p(rese)ncia heeft verhuert en(de) bekent/
dat hij verhuert heeft janne corsbout wonen(de) te loeven(e) inde mynd(er)bruederstrate/
de ca(m)me die geleg(en) is te putte toebehoiren(de) gielijse van kessele en(de) die de selve/
gielijs bone tegen den voirg(enoemde) gielijse van kessele gehuert hadde eenen t(er)mijn van/
drie jae(re)n lang die uutgaen sal te onser vrouwen dage liechtmisse naestc(omende)/
Te hebben te bewonen en(de) dair inne te brouwen totten voirs(creven) ons(er) vrouwen/
liecht dage naestcomen(de) voe(r) en(de) om de so(m)me van negen gul(den) schilden d(er) mu(n)te(n)/
sh(ere)n ph(ilip)s tsh(er)togen van bourg(oign)[en] en(de) van brab(ant) (et)c(etera) oft de werde dairaf ten/
voirs(creven) dage te betalen den voirs(creven) gielijse bone alse vervolghde schout En(de)/
de voirs(creven) gielijs bone heeft geloeft den voirs(creven) janne corsbout vand(er) hueri(n)gen/
voirs(creven) warant te zijne met zulk(er) vorw(er)den dair inne ond(er)sproken dat ten uut/
gave vanden voirs(creven) tijde de selve jan corsbout gehouden zijn sal de ketele cupe(n)/
en vaten te zijnen afscheiden te laten in goeden state en(de) watervast also hij/
die nu in p(rese)ncien van goeden ma(n)nen ae(n)verden sal en(de) daertoe te geven tallen/
bruwesele dat inde voirs(creven) ca(m)me gebrouwen sal werden den voirs(creven) gielijse va(n)/
kessele ii manden draefs goits en(de) cusbairs En(de) oft zo gebuerde dat/
h(ier)namaels claes de kersmake(re) oft yema(n)t anders aen de voirs(creven) ca(m)me e(n)nigh/
bier als pantchijse oft and(er)s wonne dat dat den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde de/
voirs(creven) jan corsbout betalen sal Oic en sal de voirs(creven) jan corsbout gheen/
recht hebben inde schue(re) neven de voirs(creven) ca(m)me geleg(en) hoewael de voirs(creven)/
gielijs bone d(aer) aen e(n)nige huer(in)ge hebben mach En(de) oft gebuerde dat/
de voirs(creven) gielijs van kessele aen de voirs(creven) ka(m)me yet dade decken metsen/
plecken oft ty(m)me(re)n bynnen den voirs(creven) tijde dat de voirs(creven) jan corsbout d(aer)af/
gehouden zijn sal den werclieden den montcost te geven en(de) dair voe(r) hebbe(n)/
alle den affal vanden wercke en(de) d(aer)toe de huysi(n)ge vand(er) voirs(creven) ca(m)men vand(er)/
ond(er)ster rijkelen ned(er)w(er)t also goet gerepareert laten alse hij nu die aenverdt/
heeft Welke vorw(er)d(en) (et)c(etera) In(de) s(un)t fideiuss(ores) d(i)c(t)i joh(annis) corsbout rad(ulphus) corsbout/
iunior et redulph[(us)] de redingen co(m)mor(ans) ap(u)[d] ulake Et p(ri)m[(us)] abs(oloens) wijtvliet/
m(ar)tii p(rim)a
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-12-01 by Jos Jonckheer