SAL7739, Act: R°352.1-V°353.1 (588 of 608)
Search Act
previous | next
Act R°352.1-V°353.1  
Act
Date: 1446-06-20

Transcription

2019-01-15 by Frans Feyaerts
It(em) cont zij allen lieden dat jan vranx sone wout(er)s wilen vranx in jege/
woirdicheit der scepenen van loeven(en) gestaen heeft genome(n) en(de) bekent/
dat hij genome(n) heeft van he(re)n oliviere vand(er) beerct canonick regulier/
en(de) p(ro)curator des goidshuys van gruenendale in zonien inden name/
ende van weghen des voirs(creven) goidshuys de goede des selfs goidshuys/
geheten de goede van rosierbosch hier na bescreven inde prochie/
van erpse gelegen inden iersten een dachwant lands geleghe(n) opt/
velt tusschen cortenb(er)gen en(de) d(e) eyngerstrate(n) achter jans hoff van herent/
neven de goede hugenscats en(de) byde goede henrix lyedens It(em) ander/
half dachmael lants gelegen aldaer opt selve velt neven den/
voetpat gaende t(er) eyng(er)straten wairt tusschen de goede osts vanden/
dorpe en(de) der kijnde(re) lyedens It(em) and(er)half dachmael lands opten scibberch/
tussche(n) de goede des voirs(creven) goidshuys die jan van ranshem te pacht/
houdt en(de) de goede des voirs(creven) hugenscats It(em) een half dachmael lands/
gelegen acht(er) jans vranx hof voirs(creven) dwelc de selve jan ingeslage(n)/
heeft tusschen de goede he(re)n wentelijns tserclaes en(de) de goede jans/
vranx voirs(creven) welc lant staphans voirscr(even) de voirs(creven) wyn laten sal/
ten inde vand(en) t(er)mijne hier na bescreve(n) met rogge besaeit opvier/
getidege voren It(em) vijfvierdel lants geheeten dbloexten gelegen langs
//
tusschen de strate gaende van meerbeke te scoenarden wairt ende de goede/
wittekens van vorslaer van bruessel It(em) ander half dachmael lands gelegen/
opt vorstvelt tusschen die goede jan gheylinx van loeven(en) en(de) der capelen/
lant van erpse die hendrick wilen heilen aldaer fundeerde It(em) vieren(de)/
een half dachmael lands gelegen opten uutbosch neve(n) den wech/
gaende van wout(er)s walrave(n)s te wynegen wairt tusschen de goede raes/
van grave(n) he(re) van hev(er)le en(de) de goede huge(n)scats voirs(creven) It(em) drie en(de)/
een half dachmael lands gelegen aldair aende stichgel tusschen de/
goede des voirs(creven) raes en(de) de goede katlijne(n) vand(en) steenwege It(em) een/
boender lands gelegen neven den wech come(n)de vanden cloest(er)gate/
en(de) gheet ten cloester wairt van cortenb(er)ge tusschen de goede der voirs(creven)/
capelrien van quaderebbe ende der capelrien van quaderebbe It(em) drie(n)/
dachmael lands gelegen op quarebbe couthe(r) in twe stucken aen doude/
strate aldair dair af die twe dachmael gelegen gelegen sijn neve(n)/
de goede jans storms en(de) tderde dachmael is gelegen tusschen de goede/
yort wevels en(de) die goede des voirs(creven) goidshuys van gruene(n)dale die/
jan van ranshem voirs(creven) van hen te pachte houdende is ende dit/
lant staphans voirs(creven) is sal de voirs(creven) wyn ten eynde van sijnen t(er)mijne laten/
met gersten besaeit op drie getidege voere(n) It(em) een boend(er) lands gelegen/
opten uutboch opten berch gaende teversberge wairt tusscen tpedeken/
aldair en(de) hugen scats lant voirs(creven) en(de) dlant der kijnde(re) jans baten van loven(en)/
It(em) de helicht van twe boender lands gelegen opt scoenarden velt voe(r) wout(er)s/
van yssche come(n)de opde beke aldair welc lant nu staphens voirg(eruert)/
sal de voirs(creven) wyn laten met evene(n) besaeit op twe getidege voren/
It(em) dand(er) helicht vande(n) twe(en) boend(er) lands staphans voirscr(even) ghelege(n)/
opt scoenarden velt voe(r) wout(er)s van yssche voirscr(even) It(em) een half boend(er)/
lands gelegen opt selve velt tusscen de twe broecstraten en(de) de heylichs/
geests lant van erpse It(em) een boend(er) lants gelegen opte hoeve acht(er)/
oliviers hof van pursele neven de goede des goidshuys van corte(n)berge/
It(em) een half boend(er) lants gelegen opte guldendelle tusschen des selfs/
goidshuys lant van corte(n)berge en(de) de goede walrave(n)s bote It(em) een boe(n)d(er)/
lands gelegen op de hoegelingen tusscen de goede der tsafelen sheylich/
geests van quaderebbe en(de) de goede jans van beerhem It(em) sesse/
en(de) een half dachmael lands gelegen aldair ond(er) hoegelingen aen/
de side tot erpse wairt tusscen de goede jans wevels ende de goede
//
wout(er)s van steenb(er)ge It(em) een half dachmael lands gelegen opt dwijnmole(n)/
velt ontrent skeysers poel tusscen de goede henrix de clercq van stertbeke/
en(de) de goede henrix de keyser van lare ende dit landt t(er)stont voirs(creven) sal/
de voirs(creven) wyn laten te sijnen af scheiden ens gheer(re)nt It(em) sesse dachmael/
elsboch gelegen ter diebruggen tusschen de goede he(re)n jans van quaderebbe/
priesters en(de) die strate aldair ende bide goede jans mathijs It(em) sesse/
dachmael maeybeemde gelegen acht(er) hoegelingen neve(n) de beke tussce(n)/
de goede jans keynoege van loeven(en) en(de) de goede h(er)mans wissele(re) van/
bruessel It(em) een half boend(er) eussels daer bij gelegen come(n)de mette(n)/
inde neve(n) de goede jans keynoeges voirs(creven) ende metten ande(re)n eynde/
neve(n) de goeye vroue(n) van yssche It(em) ander half dachmael beemds/
gelege(n) aldair tussche(n) de goede des heyliche geests van erpse en(de)/
de goede jan mathijs It(em) sesse dachmael eussels gelegen bij tcloest(er) tcloest(er)/
van cortenb(er)ge achter de goede arnts van beerhem tusscen de goede/
des selfs goidshuys en(de) des selfs arnts van beerhem gelijc de voirs(creven) goede/
aldair gelegen sijn luttel myn oft meer inde mate houdende Te/
houden te hebben en(de) te wynne(n) van halfmerte naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn/
van twelf jae(re)n langc deen na dande(r) daer na sonder middel/
volgen(de) elxc tjaers dae(re)n bynne(n) voe(r) en om driendertich rijns(che) gulden(en)/
van goude goet en(de) geve te weten deen helicht daer af te half/
meye en(de) dander helicht tons(er) vrauwe(n) nativitas dage te betalen/
den voirs(creven) t(er)mijn duren(de) en(de) telken t(er)mijne alse v(er)volge de schout/
Ende is vorw(er)t dat de voirs(creven) jan planten sal bynne(n) den twe(en)[b]/
iersten[a] jare(n) twehodert alboeme(n) custbare(n) poeten en(de) de vier jaer/
langc op sijne(n) cost en(de) last houden(de) wassen(e) ter plaetsen en(de) steden/
t(er) erven en(de) goeden voirg(eruert) dairt meest p(ro)fit en(de) orber es en(de) de voirs(creven)/
poeten best groeien en(de) wassen selen moegen Voirts es voirw(er)de/
dat de voirs(creven) wyn de voirs(creven) goede den voirg(eruerde) t(er)mijn due(ren)de wel/
en(de) loflic wynne(n) en(de) werve(n) sal gelijc sijnen reengenoeten bove(n) en(de)/
benede(n) en(de) die laten ten eynde vande(n) voirs(creven) t(er)mijne gelijc bove(n)
//
gescreve(n) en(de) verclaert steet It(em) sal de voirs(creven) wyn op dierste jae(r) vand(en)/
voirs(creven) t(er)mijn de voirs(creven) sesse dachmael eussels gelege(n) in [bij] tcloester/
van cortenb(er)ge acht(er) de goede arts va(n) beerhen besetten al o(m)me en(de)/
to(m)me met goeden custbae(re)n alboemen poeten op thien voete(n) na een
//
en(de) die levende in goeden state houden vier jaer lanc sonder cost des/
voirs(creven) goidshuys van gruenendale en(de) heggen en(de) hagen dair opstae(n)de/
uutroden alsoe dat te sine(n) afsceiden den gront suver blive(n) sal It(em) es den/
voirs(creven) wynne ge[con]sentert alse vanden sess dachmael elsbosch ter diebrugge(n)/
gelegen dat hij om sijns geriefs wille die sal moegen deilen in drie/
houden also nochtan dat deen doer dande(r) tot sijne(n) afscheiden drie jaer/
oudt sijn sal It(em) heeft noch die voirs(creven) wynne genome(n) vanden prioer/
en(de) co(n)vent des goidshuys van gruenendale voirs(creven) een half boender/
wynne(n)s lants gelege(n) inde voirs(creven) p(ro)chie van erpse opt velt achter/
jans vanden male tussche(n) die goede wout(er)s coels en(de) de goede steve(n)/
claes Te houden te hebben en(de) te wynne(n) den t(er)mijn voirs(creven) due(re)nde elx/
jaers o(m)me een mudde rogs goede en(de) payabel der mate(n) van loeven(en)/
tsente andriesmesse apostels te betalen en(de) tot loeven(en) leve(re)n alle/
jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijn als v(er)volghde schout It(em)/
sal de selve wyn tvoirs(creven) half boender lands wel en(de) loflic wynne(n)/
en(de) werve(n) gelijc sijne(n) reengenoten bove(n) en(de) benede(n) Ende alle dese/
poente(n) voerwarden en(de) condicien bove(n) bescreve(n) heeft geloeft de voirs(creven)/
wyn den voirs(creven) goidshuyse van gruene(n)dale wel en(de) volcomelic te voldoe(n)/
tallen tijden als sij valle(n) en(de) verschine(n) selen en(de) telken t(er)mijne alse/
vervolghde schout wijtvliet cap(elle)[ma(n)] junii xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-12-08 by Jos Jonckheer