SAL7762, Act: R°74.2-V°74.1 (124 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°74.2-V°74.1  
Act
Date: 1474-09-25

Transcription

2019-10-21 by Walter De Smet
Allen den ghene(n) (et)c(etera) dat stas roelofs onse ingeseten poirte(r) ende heeft/
gheconstitueert gestelt ende geordineert ende met des(en) l(ette)ren (con)stitueert stelt/
en(de) ordineert sijne p(ro)cur(eur)s ende voirgang(er)s h(ere)n janne schelkens prieste(r) ende/
henricke schelkens sijne(n) brueder in allen sijne(n) zaken gheschillen en(de) bedrive(n)/
die hij nu uutstaen(de) heeft oft naemaels hebben sall in aenlegg(er)s oft v(er)werd(er)s/
stad hoedanich die sijn gheven(de) ende v(er)leenen(de) de voirs(creven) constitueerder den voirs(creven)/
sine(n) p(ro)cur(eur)s en(de) elken besundert thoenre des(er) volcome(n) macht auctoriteyt ende/
zunderlingh beveel alle de selve zaken met rechte te verwaren te bescudden te/
vervolghen ende te bedinghe(n) tallen plaetssen ende gerichten en(de) jege(n) eene(n)yegelijken/
dair dat behoeve(n) sal moghen Ende desgelijx om alle des voirs(creven) constitueerd(er)s
//
chijse rinte(n) pachte(n) ende ande(re) schulde(n) dieme(n) hen nu schuld(ich) es/
oft naemaels wesen sal te werchte(r) en(de) d(air) omtrint ende elswair/
aen wat p(er)soene(n) oft goeden oft te wat plaetssen dattet zij Te/
mane(n) teyssche(n) opte bue(re)n ende tontfanghe(n) den schulde(re)n van des/
sij ontfanghe(n) sullen quijt te schelden ende quitan(cie) te gheve(n) dage/
ende respijt te verleene(n) vanden ande(re)n dair voe(r) te panden te dage(n)/
en(de) rastamente te doen leggen(e) composicie ende mynlijke yffeninghe/
dair af te maken(e) scepen(en) brieve(n) te vo(n)nissen en(de) senten(cie) teysschen(e) de/
selve chijse rinte(n) pachte(n) en(de) schulde(n) met rechte teysschen en(de) te v(er)volge(n)/
die te wynnen ende te verliesen tallen plaetssen ende voir alle gerichte(n)/
dair dat behoeve(n) ende te doen sal wesen Ende alle pointe(n) (et)c(etera) Ende/
voirts alle tghene (et)c(etera) p(ro)mitt(ens) rat(um) due(re)nde (et)c(etera) salvo iusto/
calculo cor(am) ouderogghe burg(imagistr)[o] roelants vos scab(inis) sept(embris) xxv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-05-10 by Jos Jonckheer