SAL7767, Act: R°77.1 (176 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°77.1  
Act
Date: 1480-10-31

Transcription

2019-03-09 by Greet Stevens
It(em) inder saken van geschille die geweest heeft voe(r) den raide vander stad/
tusschen janne hennijn ter eenre ende den bedesette(re)n van gottechien t(er)/
ande(r) zijden Aldair de voirs(creven) jan opdede seggende hoe dat de/
voirs(creven) bedesette(re)n hadden doen raste(re)n zekere zijn goede voe(r) bede/
die zij tonrechte alsoe hij hoopte hem eysschende wae(re)n Van/
twee mudden t(ar)wen erfs pachts die hij heeft inden vors(creven) dorpe/
van gottechien op zeke(re) goede willems wilen van bossuyt/
welke zijne gerasteerde goede met brieven van des(er) stad gescr(even)/
aenden officier aldair hij hadde doen ontslaen ende den voirs(creven)/
bedesette(re)n op heden dach doen bescheiden want zijne voerseten/
ende hij altijt van dien twee mudden tarwen tot h(ier)toe hadden/
geweest van beden ombelast dat meer was hadde hij voe(r) de/
scepen(en) van gottechien guedinghe vanden selven Op alsulke(n) (con)dicie/
dat die twee mudden t(ar)wen van beden en(de) ande(re)n lasten souden/
bliven ombelast gelijc de scepen(en) brieve dairaff zijnde dat clairlic/
inhielden en(de) begrepen Sustine(re)nde bij dien ende ande(re)n reden(en) dat/
de voirs(creven) bedesetters tonrechte zijn goede hadden doen rasteren/
en(de) dat hij en(de) zijnen voirs(creven) erfpacht van nu voirtaen van beden/
souden zijn ende bliven ombelast Dair tegen de vors(creven) bedesett(ere)n/
sustine(re)nde de contrarie seiden dat zij hoopten tvoirs(creven) rastament/
met goeder saken gedaen te hebben ende dat den voirs(creven) erfpacht/
sculdich wae(re) ter beden ende sdorps rechte te staen en(de) te blivene/
want de voirs(creven) jan dien tegen cortten jairen h(er)werts tegen onvry/
p(er)sonen hadde vercregen Es getermineert bijden raide vander/
stad notabelic vergadert na dat zij de voirs(creven) brieve hadde/
gevisiteert dat de voirs(creven) jan ende zijnen voirs(creven) erfpacht van/
twee mudden t(ar)wen sullen zijn ende bliven ombelast inder beden/
te contribue(re)n tot der tijt toe dat de voirs(creven) bedesetters bewesen/
sullen hebben dat de vors(creven) twee mudde tarwen bynnen dertich/
jairen h(er)weerts te laste van beden oft sdorps rechte hebben gestaen/
In consilio opidi p(rese)ntibus ambob(us) burgim(a)g(ist)ris borchoven emondo/
roelants godefrido vanden berghe judoco absoloens go(defri)[do] hanck(ar)t/
h(er)meys hanck(ar)t le(m)mens cuggenbosch cuype(re) conschavijs borch/
roelants caverson tybe scabinis ipso die huberti
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator