SAL7769, Act: R°214.2-V°214.1 (472 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°214.2-V°214.1  
Act
Date: 1483-02-04

Transcription

2021-01-03 by Walter Winnelinckx
Tusschen cornielijse van calcken geheete(n) van batenborch ter/
eender zijden ende janne van calcken geheeten va(n) batenborch/
zijnen brued(er) vanden naebedde ter ande(re) daer de selve/
jan sustineerde dat de voirs(creven) cornielijs acht(er)volgende der/
geluften bijden selven cornielijse gelooft staen(de) in dierste/
came(r) sculdich soude sijn voer al eer hij int p(ri)ncipael/
voirt va(r)en soude te stellen(e) in sequestre en(de) in gewariger/
hant de vruchten die hij cornielijs tegen dinhoudt vand(er)/
selv(er) geloften alleene inne gedaen heeft daer tegen de/
voirs(creven) cornielijs sustineerde de contrarie dat hij jan sculd(ich)/
wa(r)e int p(ri)ncipael te procede(re)n oft hij en(de) sijne goeden soude(n)/
sijn en(de) bliven ongepraemt want hij boot te bewijsen/
dat hij den voirs(creven) janne zijne(n) brueder hadde gep(rese)nteert/
de voirs(creven) vruchten te leggen t(er) plaetsen daer sij beyde/
des tevreden souden sijn te weten(e) ten huyse desselfs/
jans oft elwaerts om d(aer) te bliven in sequestre totten/
ynde vand(er) saken behoud(elijc) dat de selve jan opleggen en(de)
//
betalen soude de helicht vande(n) costen die cornielijs betaelt/
en(de) verleet hadde om den vruchten hue(r) p(ro)ffijt te doene welke/
p(rese)ntacie hij niet en hadde willen aennemen dat dien/
navolgen(de) de voirs(creven) cornielijs de voirs(creven) vruchten gestelt/
heeft in handen des meyers she(re)n van nassouwe(n) tot/
grymberghen als in sequestre om d(aer) te bliven totte(n) beslichte/
vand(en) principaele(n) mett(er) mi(n)nen oft metten rechte ende/
tot dien den selve(n) meye(r) gep(rese)nteert de voirs(creven) vruchten/
te doen leggen daert hen geliefde op alsoe dat de voirs(creven)/
meye(r) niet te vreden en wa(r)e mett(er) plaetsen daer sij/
laghen die mett(er) plaetsen te vreden was op den eet/
die cornielijs d(aer) toe dede die niet te mi(n)de(re)n tot/
den beslichte vand(er) saken mett(er) mi(n)nen oft met rechte/
ende des geliefde hem tvo(n)nesse Es gewijst bijde(n)/
he(re)n scepen(en) van loven(e) t(er) maniss(en) smeyers nae den/
thoen des voirs(creven) cornielijs ind(er) saken geleyt die des/
geheelic volquam gelieft den p(ar)tijen voirt te va(r)en/
int p(ri)ncipael dat sij dat doen moegen niet tegenstaen(de)/
der calangien des voirs(creven) jans febr(uarii) iiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator