SAL7772, Act: V°13.2-R°14.1 (22 of 664)
Search Act
previous | next
Act V°13.2-R°14.1  
Act
Date: 1485-07-01

Transcription

2021-02-18 by Gerry Van Helmont
Allen den ghene(n) die dese l(ette)ren sulle(n) sien oft hoe(re)n lesen/
ende besundert den eerweerdighe(n) edelen wise(n) en(de)/
voirsienige(n) hee(re)n mijne(n) h(ere)n den cancellier en(de) ande(re)n he(re)n/
vand(en) edelen raide ons gened(ichs) h(ere)n tsh(er)togen van oistrijck/
van bourg(oign)[en] van brabant (etcetera) te bruess(el) reside(re)nde/
borg(er)meest(ere)n scepen(en) en(de) raid der stadt van loeven(e) saluyt/
doen condt en(de) te weten(e) certifice(re)nde mits des(er) voe(r)/
de gerechte wairheit dat op heden voe(r) ons gecomp(ar)eert/
is meest(er) claes de bruay licentiaet in decrete(n) ons/
ghemi(n)de ingheseten(e) en(de) reside(re)nde bynne(n) des(er) stadt te(n)/
huyse ons ghemi(n)de medepoirt(er)s meest(er)s wout(er)s vand(en)/
royele ons te kenne(n) gheven(e) en(de) verclae(re)nde hoe hij voe(r)/
uwe eerweerdich(eit) in rechte stont tege(n) meest(er) janne/
sleehage(n) aengaen(de) den p(re)benden van anderlecht d(aer)/
af hij soe hij seyde behoirde en(de) sculdich was goede/
cautie en(de) borchtocht te stellen(e) om tege(n) den selve(n)/
meest(ere)n janne ten eynde uut rechts te plegen(e) tgewijsde/
soe verre hij inder sake(n) succu(m)beerde en(de) oic alle coste(n) d(aer)/
uut gevolght opte legge(n) [en(de)] te betalen en(de) heeft alsoe mits/
dien in ons(er) p(rese)ntien renu(n)tie(re)nde tot des(er) den p(ri)vilegien/
der eerwerdig(er) univ(er)siteit van loeven(e) en(de) alle(n) ande(re)n/
gelooft tege(n) den selve(n) meest(er) janne aengaen(de) der voirs(creven)/
p(re)bende(n) ten eynde uut voe(r) uwe eerweerdich(eit) rechts/
te plegenn(e) [allet recht en(de) int(er)est dat zij voirs(creven) wed(er)p(ar)tie(n) te hemwert soude moege(n) hebben en(de)] tgewijsde en(de) alle costen die uut sake(n) van dien/
soe verre hij vander sake(n) succu(m)beert te betalen(e) als ver/
volgde en(de) verreychte schout En(de) d(aer) voe(r) es zijn borge
//
bleven ombesundert en(de) onv(er)scheyden en(de) voe(r) al jan van/
schoenvorst stadhoud(er) mijns h(ere)n van croy en(de) scep(ene) te lov(en)/
den welke(n) de voirs(creven) meest(er) claes gelooft heeft costeloes/
en(de) schadeloes te houden(e) en(de) tontheffen(e) Certifice(re)n voirt/
dat de voirs(creven) jan van schoenvorst nu t(er) tijt es scep(ene)/
ons gened(ichs) h(ere)n tshertogen in zijnre stadt van loeven(e)/
wel gesceedt en(de) solvent genoech te dien eynde/
dat uwe eerweerdigheyd(en) hen na des(er) (etcetera) coram py(n)noc/
nausnijde(re) julii p(ri)ma
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator