SAL7778, Akte: V°334.3-R°335.1 (663 van 812)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°334.3-R°335.1  
Act
Datum: 1493-03-30

Transcriptie

2019-01-08 door Walter Winnelinckx
Item lodewijck van dongelbeert sone wijlen lodewijx/
ende lorein del crois sone wijlen lorains beyde woenen(de)/
te chamont in p(rese)ncia hebben genomen en(de) bekynnen/
genomen te hebben(e) van lambeerde de sondraf alse
//
procur(ator) jans del tour huys en(de) hof met landen/
beempden bossche(n) en(de) allen ande(re)n toebehoirten desselfs/
jans del tour gelegen te chamo(n)t voirs(creven) in alder/
manie(re)n en(de) op alle de voirweerde(n) condicien ende/
geluften begrepen in seke(re) chirograve dair op gemaict/
soe sij vercleerden dair af elc van hen een hadde Te/
houden en(de) te hebben van sinte machiels messe naist/
comen(de) eenen t(er)mijn van neghen jae(re)n lang due(re)nde/
deen nae dander sonder middel vervolgen(de) Elcx jairs/
dae(re)nbynnen om en(de) voe(r) seven mudden corens pag(abilis)/
cu(m) va(n)no mensu(r)e lovanien(sis) alle jae(re) s(in)[t] andr(iesmiss)[e]/
ap(oste)ls te betalen(e) en(de) te loeven(en) oft soe verre als/
loeven(en) es dairt den voirs(creven) ja(n)ne del tour gelieve(n)/
sal te leve(re)n ende om seven rins gulden(en) te/
xx stuv(er)s tstuck insgelijcx s(in)[t] andr(iesmiss)[e] ap(oste)ls/
te betalen(e) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m]/
dair af dyerste betalinge inne gaen sal van s(in)[t]/
andr(iesmiss)[e] ap(oste)ls te betalen(e) naistcomen(de) over twee/
jae(re)n en(de) niet eer en sullen zij van e(n)nigen pachte/
gehouden sijn mair sulle(n) de voirs(creven) wynnen den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde van jae(r) te jae(r) alle chijsen en(de) lasten/
diemen den voirs(creven) goeden mach eysschen(de) zijn op/
hue(re)n last soe in tijts betale(n) dat de goede niet/
beschadicht en wordden en(de) oft jan del tour oft sijn/
goede voirs(creven) dair bij e(n)nighe schade leden die sulle(n)/
de voirs(creven) wynnen moete(n) oprichten en(de) betalen/
Item de voirs(creven) wynnen hebben bekint dat hen jan/
del tour voirs(creven) geleent heeft dertich peeters te/
xviii stuv(er)s tstuck de welke sij hem geloeft hebben/
ten lesten jae(r) van hue(re)n voirs(creven) t(er)mijne te restitue(re)n/
ende te betalen Item de selve wynnen hebben geloeft/
want e(n)nige der voirs(creven) goeden nu driesch liggen/
dat sij alle de goede(n) ten afscheyden(e) van hue(re)n/
t(er)mijnen wel en(de) loflijck sulle(n) gewonne(n) laten ende/
dese voirs(creven) voirweerde(n) en(de) de voirweerde(n) en(de) condicie(n)/
begrepen inden cyrograve dair af gemaict voir/
wet van chamont hebben de voirs(creven) p(ar)tien malcande(re)n/
geloeft te voldoen(e) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] (et)c(etera) cor(am) g(ra)ven borch m(ar)cii/
penult(ima)
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2015-10-20 door Jos Jonckheer