SAL7873, Act: V°33.1-R°34.1 (35 of 109)
Search Act
previous | next
Act V°33.1-R°34.1  
Act
Date: 1596-08-01

Transcription

2019-07-03 by Dieter Cammaerts
Item de voers(creven) joachim als mede momboir/
metten v(oer)s(creven) christoffel van hansen de cocq/
zone wijlen pieters en(de) van cath(elij)[ne] rogiers/
wijl(en) wettighe gehuijsschen en(de) naemaels/
huijsvrouwe laureys moreau in p(rese)ntia e(tcetera)/
heeft bekent en(de) gheleden dat bij slote/
van rekeninghe tusschen hen gebroederen/
in(de) qua(liteij)[t] als voere met laureys moreau/
v(oer)s(creven) gehouden bevonden is dat die v(oer)s(creven)/
weese aen(de) v(oer)s(creven) christoffel zijn(en) oom/
schuldich en(de) ten achteren gebleven is/
de somme van i[c] li r(ins)g(ulden) viii st(uvers) al naerder/
begrepen inde voers(creven) schriftel(ijck) reken(inghe)/
tusschen hen gepasseert opden x[en] maii/
xv[c] xcvi en(de) bij hen t saemenderhant/
respective onderteeckent en(de) hier gesien/
Item en(de) d(aer)enboven en(de) tsedert dat alnoch/
bijden v(oer)s(creven) christoffel gedebourseert is/
tot behoeff des v(oer)s(creven) weese in laecken/
xxxvi r(insgulden) xvii(½) st(uvers) in laecken en(de) baij/
volgen(de) de designatie en(de) specificatie/
alsnu gedaen en(de) hier v(er)thoont/
Welcke respective somme de voers(creven)/
joachim inde qua(liteij)[t] als voere begeert/
en(de) te vreden is dat de v(oer)s(creven) christoffel/
/ de zelve zal v(er)haelen aen(de) goeden der v(oer)s(creven)/
weese t zij bij belastinghe v(er)coope/
eenighe der selver goeden oft bij andere/
bequame middelen ter minster laste/
van(den) v(oer)s(creven) weesen Ende om den voers(creven)/
christoffel rogiers d(aer)aff voirder te/
versekeren heeft voer zoo vele in hem/
is den selven geconsenteert procuratie/
en(de) authoriteijt gegeven om t contingent/
der v(oer)s(creven) weese van alle heure goeden/
alnoch tusschen hen onverdeijlt staen(de) te/
moghen opbueren en(de) ontfangen en(de) dezelve/
administreren en(de) d(aer)aen zijn(en) tachterheyt/
v(er)haelen promitt(ens) rat(um) salvo calculo/
eodem eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-04 by The Administrator