SAL7977, Act: R°209.2-V°209.1 (109 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°209.2-V°209.1  
Act
Date: 1728-01-03
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-04 by pieter-jan lahaye
[het dobbel deser heeft behoorel(ijcken) segel] Inde tegenwoordicheijdt des heere/
presidents schepene jo(nke)[r] albert franchois/
van winge in absentie des heere meijers/
ende schepenen van loven naergenoempt/
joannes cloidts getrouwt mette wed(uw)[e],/
van wijlen amandus de coster innegesetene/
van everbergh den welcken om te comen/
totten effecte vanden vonnisse t'sijnen/
voordeele gewesen voor die heeren/
schepenen deser stadt loven opden/
18 (novem)ber maer ingeschreven opden xii (decem)ber/
1727 ende ten achterdeele van jan de coster
//
innegesetene van [vacat] heeft opgedrae-/
gen voor cautie prynosratrice met behoo-/
relijcke verthijdenisse de hellicht van seker huijs/
e(nde) hoff gelegen onder everbergh reg(enot)en s'heeren straete/
ter i[e] pauwel van steenlershoeck ter ii[e] s(ieur) nicolaes van/
steenstraeten ter iii zijden. Item de hellicht van iii daghm(aelen) lants/
insgelijcx gelegen onder everbeigh ontrent het voors(chreve) huijs/
reg(enot)en het clooster, cortenbergh in ii zijden e(nde) heere/
prince van rubempre ter iii e(nde) het voors(chreve) huijs ter/
andere zijden. Item sekeren huijse e(nde) coolhoff metten/
boomgaert ende lande daeraen gelegen groodt/
t'saemen drije daghwanden tot vrebosch onder/
leeffdael reg(enot)en s'heeren straete ter i[e] hendrick/
van es ter ii[e] hend(rick) heyman ter iii e(nde) d'erffg(enaem)en van(den) borght/
ter iiii sijden. Item een halff boinder lants/
gelegen onder leefdael opden blinden poel/
reg(enot)en d'erffgenae(men) van heere keijaerts ter i[e]/
de sonckstraete ter tweedere de cappelrije/
van leeffdael ter derdere e(nde) den heere vander/
haeghen ter vierdere zijden welcke parceelen/
van goederen bij hem sijn vercregen tegens/
[vacat]/
Ende dat in cas den voors(chreve) vonnisse bij reformatie/
hier naermaels wirde getracteert den voors(chreve)/
jan de coster daeraen soude verhaelen sijne indemni-/
tijdt nec alias nec aliter daeruuijt alsoo ontgoijdt ende/
onterft sijnde den voors(chreve) opdragere soo is met alle solemniteijten/
van rechten daer toe gerequireert daerinne gegoijdt e(nde) geerft den voors(chreve)/
jan de coster den off(iciael) hoffmans alhier present e(nde) accepterende/
ten behoeve v(ande) selven jan de coster sijnde den pr(ocureu)[r] fizenne/
duch? e(nde) den selven de cister heb toe gedaeght door laureijs/
janssens ut retulit coram jo(nke)[r] pet(rus) de herckenrode heere/
van roost (etceter)[a] e(nde) s(ieu)r jo(ann)es van arenbergh hac 3 jan(uarii) 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer