SAL7977, Act: R°244.2-V°244.1 (127 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°244.2-V°244.1  
Act
Date: 1728-01-24
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-15 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere mijers/
ende schepenen van loven naergenoempt/
gestaen nicolaus davidts officiael der tweede/
schrijffcamere uijt crachte, ende naer vermoghen/
van de naerbeschreve permissie gegeven weghens/
jan de prez heefft de selve vernieuwt, ende herkent/
in der manieren naervolghende luijdende aldus./
Ick ondergeschreven jan du prez verclaere/
te cederen, ende transporteren gelijck cederen/
en transportere mits desen secker huijs ende/
hoff mij toebehoorende tot s(in)[t] achtenrode gelegen
//
aldaer bij het kerckhoff die straete tusschen bijde ter i[e]/
de molenstraete ter ii[e] aen bastiaen swevers op de/
lasten daer op uijtgaende berijt wesende den selven/
bastiaen swevers daer inne te doen goeden des/
versoght sijnde actum desen 4 maii 1714 ende/
is onderteeckent jan de prez/
Welcken volghende den voors(chreve) geconstitueerden/
uijt crachte, ende naer vermoghen van de boven-/
staende permissie, heefft de selve in allen, ende/
iegewelcke pointen, clausulen, ende ar(ticu)len daerinne/
vermelt alhier vernieuwt, ende herkent mitsgaeders/
bij manisse des voors(chreve) heere mijers, ende naar voor-/
gaende wijsdomme der naer te noemen heeren schepenen/
heefft opgedraghen met behoorelijcke verthijdenisse, ende/
renuntiatie seker huijs, ende hoff gelegen tot sint/
achtenrode bij het kerckhoff hier voorens in sijne regenoten/
breeder uijtgedruckt, ende gespecificeert, ende mits/
d'ord(onnanti)[e] van rechten den voors(chreve) opdragere daer uijt behoorelijck/
ontgoijt ende onterfft sijnde, soo wort mits desen in het/
selven huijs gegoijt ende geerfft den not(ari)s, ende/
procur(eur) r(umoldus) davidts alhier present, ende accepterende/
in den naeme, ende ten behoeve van bastiaen swevers/
sijn erfven, naercomelinghen, offte dieghene sijns actie/
hebbende, ende dat op de lasten op het selven huijs uijt-/
gaende, welcke lasten sijn geexprimeert in dese naer-/
volgende goedenisse [gepasseert] voor schepenen van s(in)[t] achtenrode/
den 3 aug(ustus) 1683 per monitionem iure et satis obligan(do)/
submitten(do) ac renun(tiando) in forma als in de selve permissie/
waer toe wort gerefereert, ende waer van de teneur/
alhier anderwerff wort gehoud(en), voor gerepeteert, ende/
geinsereert coram jo(nker) albert francois van winghe/
ende heer, ende m(eeste)r hiacintus jacobus schouten/
licentiaet in de rechten hac 24 jan(uarii) 1728/
p keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer