SAL7977, Act: R°247.2-R°249.1 (130 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°247.2-R°249.1  
Act
Date: 1728-01-30
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-16 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen der stadt loven naerge-/
noempt gestaen joannes franciscus eve-/
raerts officiael van de tweede schrijffcamere/
der voors(chreve) stadt uijt crachte ende naer/
vermoghen van de onwederoepelijcke/
procuratie in den onderges(chreve) contracte/
notariael geinsereert om den selven wette-/
lijck te moghen vernieuwen, herkennen/
ende reitereren, als thoonder dijer gecon-/
stitueert sijnde, heeft t'selve gedaen ende/
geeffectueert in voeghen ende manniere/
naervolghende, luijdende aldus. Op heden/
den i[en] september 1727 comparerende voor/
mij notario present die getuijghen naer/
genoempt s(ieu)[r] jacobus noel ende catharina/
van gindertaelen wettighe gehuijsschen/
de welcke verclaeren vercocht, gecedeert/
ende getransporteert te hebben aen
//
ende ten behoeve van adrianus francis/
ende petronella braeckmans insgelijcx/
gehuijsschen alhier present ende in coop/
accepterende seeckere ses vierendeelen landts/
gelegen buijten deser stadts mechelsche/
poortte ter plaetse ghenoempt de drij/
beerkens regenoten den heijlighen geest/
van wilzele met onder halff daghmael/
landts ter eenre, d'abdije van s(in)[te] geer-/
truijden ter tweedere ende derdere ende/
alsoo west ende noort, het collegie van/
uuijtrecht ter vierdere, ende de pastoorije/
van wilzele ter vijffdere seijde aen de/
acceptanten genoegh bekent, mits sij/
het selve veele jaeren onder hun labeur/
hebben gehadt, ende dat om ende voor de/
somme van neghenentachentigh guldens/
vijff stuijvers courant gelt boven den/
last van vier halsteren coren jaerlijcx de/
welcke daer op treckende is het cappittel/
van s(in)[te] peeters alhier waer van de verloopen/
tot s(in)[te] andriesmisse toecomende bij de/
transportanten sullen worden geeffent ende/
voldaen, ende alsoo voorders blijvende loo-/
pen tot s(in)[te] andriesmisse seventhien hondert/
sevenentwintigh tot laste van d'accep-/
tanten, bekennende sij transportanten/
als nu de voorschreve coopsomme weghens/
de acceptanten in contante penninghen/
te hebben ontfanghen waer over dese dient/
voor absolute quittantie sonder van/
voordere te moeten doceren, waranderende
//
dijenvolghens de voors(chreve) ses vierendeelen/
landts opden voorschreven uijtgesteken/
last sonder meer, daerover altijdt guar-/
rant ende genoegh doen gelovende mits-/
gaeders dat sij het selven hebben vercreghen/
teghens s(ieu)[r] petrus thielens ende joff(rouw)e/
catharina van hamme bij wettighe goe-/
denisse gepasseert voor den heere mijer/
ende schepenen deser stadt in date vijffthien/
martii seventhien hondert drijentwin-/
tigh volghens acte alhier gethoont/
ende gebleken, dijenvolghens verclaeren/
sij transportanten tot de voorschreve/
ses vierendeelen landts geen voorder recht/
ofte actie te pretenderen nochte te re-/
serveren maer de selve te cederen ende/
te transporteren als boven met consent/
in de ontgoedenisse ende goedenisse te/
geschieden voor d'heeren mijer ende/
schepenen deser stadt ofte elders soo het/
d'acceptanten gelieven sal, verclaerende/
tot dien sij transportanten geen recht/
ofte actie te pretenderen tot het loopende/
jaer huer te verschijnen s(in)[te] andriesmisse/
toecomende mits het selve in consideratie/
is genomen ten opsichte van de coop-/
somme, gelovende sij respective compa-/
ranten ende acceptanten t'gene voor-/
schreven is te houden goedt vast ende/
van waerde t'selve t'achtervolghen ende/
te volbrenghen onder obligatie van/
henne respective persoonen ende goederen
//
meubelen ende immeubelen present ende/
toecomende met submissie ende renuntia-/
tie in forma, constituerende onwederoe-/
pelijck allen thoonders deser ofte copije/
authentiecq ende elck int' besonder om/
te compareren voor sijne ma(jestij)ts souvereijnen/
raede van brabant voor d'heeren mijer ende/
schepenen van loven ende alomme elders/
daer des van noode wesen sal ende aldaer/
bij vernieuwinghe ende sententieringhe/
deser te consenteren in de gewillighe/
condemnatie ende parate executie/
sonder daeghement Aldus gedaen ende/
gepasseert ten tijde voors(chreve) ter presentie/
van antonius franciscus van der smis-/
sen ende guilliam swevers als getuijghen/
d'origine minute deser is bij de compa-/
ranten beneffens mij not(ari)s onderteeckent on-/
der stont quod attestor ende was onder-/
teeckent c(arolus) van der smissen not(ariu)s 1728/
Welckenvolghende den voors(chreve) geconstitu-/
eerden uijt crachte ende naer vermoghen/
sijnder onwederoepelijcke procuratie in/
den bovenstaenden contracte notariael/
geinsereert, heeft den selven in allen ende/
iegewelcke sijne poincten, clausulen ende/
ar(ticu)len daerinne breeder vermelt alhier/
vernieuwt, herkent ende gereitereert uijt/
crachte als boven obligando, submittendo/
ac renuntiando in forma, mitsgaeders bij/
manisse des heere meijers ende naer voor-/
gaende wijsdomme der naer te noemen/
heeren schepenen heeft opgedraeghen met
//
behoorelijcke verthijdenisse ende renuntia-/
tie ses vierendeelen landts geleghen buij-/
ten deser stadts mechelsche poorte ter/
plaetse genoempt de drij beerkens hier/
voorens in sijne regenoten naerder ge-/
specificeert ende gedesigneert, ende/
mits d'ordonnantie van rechten den/
voors(chreve) opdraeghere daeruijt behoorelijck/
ontgoijet ende onterft sijnde, soo wort/
mits [desen] daer inne gegoijet ende geerft/
den notaris m(eeste)[r] carolus van der smissen/
alhier present ende accepterende in den/
naeme ende ten behoeve van adrianus/
franciscus ende
petronella braeckmans/
[weduwe wijlen adrianus francis haere]gehuijsschen .... erffven ende naerco-/
melinghen ofte de gene haers actie heb-/
bende per monitionem iure et satis obligan-/
do, submittendo ac renuntiando in forma/
et waras prout in supradicto procuratorio/
waertoe wort gerefereert ende waervan/
den teneur alhier anderwerff wort ge-/
houden voor gerepeteert ende geinsereert/
coram h(ee)r ende m(eeste)[r] hiacintus jacobus schou-/
then ende s(ieu)[r] joannes van arenbergh sche-/
penen hac 30 januarii 1728/
p. keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer