SAL7977, Act: R°369.2-V°371.1 (189 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°369.2-V°371.1  
Act
Date: 1728-04-30
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-21 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) hab(ente) z(igillum) deb(itum)] Inde tegenwoordigheijt vande/
heeren schepenen der stadt loven/
naer te noemen gestaen arnol-/
dus geeraets officiael vande/
tweede schrijffcamer der voors(chreve)/
stadt, uijt crachte ende naer/
vermogen van(de) procuratie in/
den onder te noemen contracte/
notariael geinsereert, om den/
selven inhoudt te vernieuwen/
(ende) herkennen als thoonder dijer/
geconstitueert sijnde, heeft t'selve/
gedaen in voegen ende maniere/
naervolgende luijdende aldus./
Op heden den xxiii novembris/
1711 compareerden voor mij onder-/
ges(chreve) notaris bij den souverijnen/
raede van brabant geadmitteert,
//
tot aerschot residerende (ende) inde/
presentie van(de) getuijgen onder [naer] te/
noemen, d'eersame adriaen dillen/
(ende) christina poortmans gehuijsschen,/
borgers (ende) innegesetenen deser/
stadt, de welcke kennen ende/
leijden deughdelijck ontfangen/
te hebben uijt handen (ende) van/
wegens den eerw(eerdige) heere joan-/
nes de caerle priester ende/
canoninck van o(nse) l(ieve) v(rouwe) kercke/
binnen dese stadt eene somme/
van acht hondert guldens cou-/
rant gelt, den ducaton tot drije/
gul(den)s thien stuij(ver)s (ende) voorts alle/
andere specien naer advenant/
gerekent, ter saecke van welcke/
somme die comparanten jarel(ijcx)/
op date deser geloven te gelden/
(ende) te betaelen eene rente van/
tweendertigh guldens ende alsoo/
tegens vier guldens ten hon-/
dert, waer van d'eerste jaer/
van betaelinge vallen ende
//
verschijnen sal den 23 van(de) maent/
(novem)ber van(den) jaere 1712, (ende) soo voorts/
van jaer tot jaer tot de quijttin-/
ge toe, die altijt sal vermogen/
te geschieden als het die com-/
paranten gelieven sal mette/
voors(chreve) somme van acht hondert/
guldens, oft met vier hondert/
gul(den)s smaels courant gelt als/
voors(chreve) is, ende met vollen inte-/
rest naer rate van(de) somme/
die affgeleijt wordt, soo dat dese/
rente sal mogen gequeten worden/
in twee reijsen, t'elcken met/
de juste hellicht, gelovende alsoo/
de voors(chreve) rente jarelijcx wel/
(ende) loffelijck te sullen betaelen/
aen den voors(chreve) heere canoninck/
de caerle oft sijns actie heb-/
bende los (ende) vrije van alle lasten/
soo van x xx[e] l c[e] (ende) allen andere/
meerdere oft mindere penningen/
(ende) impositien alreede uijtgesondert/
oft naermaels uijt te senden,/
hoedaenich die souden mogen
//
wesen (ende) egeene daer van uijt-/
gesondert, oock niettegenstaende/
de selve uijtsendbriven der selve/
anders oft contrarie medebrochten/
aen allen de selve derogerende/
bij desen, duer voren ende voor/
de vastigheijt der voors(chreve) rente/
verobligerende sij comparanten/
henne persoonen (ende) goederen, meu-/
belen (ende) immeubelen present ende/
toecomende met submissie ende/
renuntiatie als in gewoonelijcke/
forme, (ende) namentlijck veroblige-/
ren sij comparanten daer voor/
drije vierde paerten in seker/
huijs (ende) hoff gelegen binnen dese/
stadt aerschot genoempt de drije/
croonen regenoten den steenwegh/
noordt, jan verhoft oost, jan/
meerkens suijt, de erffgenaemen/
merten cornelis west. Item/
sekeren bosch gelegen onder be-/
tecom genoempt d'eeckel vel-/
den groot seven daghmaelen salvo
//
iusto te weten vijff daghmaelen/
bleckbosch ende twee daghmaelen/
schaerbosch regenoten jan ver-/
heijen noort ende oost, de kercke/
oft h(eilige) geest van betecom/
suijdt, de straete west, wa-/
randerende allen de selve op s'/
heeren chijns (ende) reg(eno)ten van(den) gronde/
sonder meer daer vooren gar-/
randtschap gelovende, constitue-/
rende onwederoopel(ijck) [vacat]/
[vacat] ende een ider/
thoonder deser om te compa-/
reren voor de heeren meijer ende/
schepenen der stadt loven, deser/
stadt aerschot (ende) alomme elders/
voor heer (ende) hoff competent, ende/
aldaer t'ghene voors(chreve) is te doen/
(ende) laeten vernieuwen, herken-/
nen (ende) realiseren met alle solem-/
nitijten van rechten daer toe ge-/
requireert, mitsgaders te consen-/
teren int' slaen van belijde ende/
mainmise mede int' decreet bijde/
voors(cheve) heeren meijer (ende) schepenen
//
van loven daer over te geven/
sonder voorgaende dagement/
gelovende, verbindende (ende) renun-/
tierende als naer rechte. Actum/
binnen aerschot ten tijde voors(chreve)/
ter presentie van peeter vander/
meulen ende norbert van/
rockhuijsen als getuijgen, de welcke/
minute deser neffens de comparanten/
(ende) mij notaris hebben onderteec-/
kent quod attestor signatum n./
daels not(ariu)s 1711 (ende) voorders stont de/
minute deser is geschreven op segel/
competent./
Aldus vernieuwt, ende herkent/
door den voors(chreve) geconstitueerden/
obligando, submittendo, ac renuntiando/
in forma coram s(ieu)[rs] joannes/
van arenbergh ende cornelis de/
berses schepenen hac 30 april/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer