SAL7977, Act: V°181.2-V°183.1 (94 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°181.2-V°183.1  
Act
Date: 1727-12-18
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-29 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel]In de teghenwoordigheijt des heere/
meijers ende schepenen der stadt loven/
naer genoempt gestaen arnoldus geeraerts/
officiael van de tweede schrijffcamere der voors(chreve)/
stadt uijt crachte ende naer vermoghen van

//
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen der stadt loven naer genoempt/
gestaen arnoldus geeraerts officiael van de/
tweede schrijffcamere der voors(chreve) stadt uijt crach-/
te ende naer vermoghen van de onwederoepe-/
lijcke procuratie in den ondergeschreven con-/
tracte notariael geinsereert om den selven/
wettelijck te moghen vernieuwen, herkennen/
ende reitereren, als thoonder dijer geconsti-/
tueert sijnde, heeft t'selve gedaen ende geef-/
fectueert in voeghen ende manniere naervol-/
ghende, luijdende aldus. Op heden desen 6[en]/
(decem)bris 1727 comparerende voor mij notaris bij/
sijne majesteijts souvereijnen raede van bra-/
bant geadmitteert tot loven residerende pre-/
sent die getuijghen naergenoempt vrauwe/
catharina le nire douariere van wijlen jo(nke)[r]/
simetrius ferdinandus briers in sijn leven rid-/
der et(ce)t(er)[a] de welcke heeft verclaert vercocht,/
gecedeert ende getransporteert te hebben, soo/
sij doet bij desen aen ende ten behoeve van/
joff(rouw)e catharina rega bejaerde joenghe dochtere/
alhier present ende in coop accepterende de/
proprieteijt van het vierde paert in seecker huijs/
met alle appendentien ende dependentien van/
t'selve gestaen binnen dese stadt loven opde/
oude merckt genoempt den soeten naem, com-/
peterende de voors(chreve) comparante als geinsti-/
tueerde erffgenaeme van wijlen haeren sone/
jo(nke)[r] dominicus josephus guillielmus briers/
volghens des selffs testament gepasseert voor/
den notaris michael parijs binnen brussel reside-/
rende ende seeckere getuijghen in dathe 18[en]/
maii 1710, sijnde dit transport ten opsichte van/
de voors(chreve) proprieteijt - mits de vrauwe trans-/
portante haer is reserverende de tochte haer leven/
gedurende - geschiet om ende mits de somme van
//
twee hondert guldens permissie wisselgeldt/
den schellinck tot ses stuijvers ende alle andere/
specien naer advenant gereeckent, ende alsoo/
de vrauwe transportante in eene capitaele/
rente van acht hondert guldens wisselgeldt/
als erffgen(aeme) van haeren sone voornoempden sone/
is geldende twee hondert guldens munte als/
voor, welcke rente is geaffecteert op diversche/
andere panden de vrauwe transportante ins-/
gelijcx in qualiteijt als boven voor een vierde/
paert als proprietarisse competerende, soo ver-/
claert de vrauwe transportante te consente-/
ren dat de joff(rouw)e acceptante de selve twee/
hondert guldens wisselgeldt sal moghen quij-/
ten ofte wegens de rentheffers nemen cessie/
van actie, d'welck gedaen sijnde, ende mits/
ontlastende het vierde paert aen de vr(auw)e trans-/
portante competerende in de andere goederen/
voor de voors(chreve) rente van acht hondert guldens/
capitaels verobligeert, verclaert de vrauwe trans- portante bij middel van dit renconter over/
dese cessie ten vollen vernoeght ende voldaen/
te sijn, consenterende dijenvolghens, onder/
reserve van hare tochte, in de ontgoedenisse/
ende goedenisse te geschieden ten behoeve van/
de joff(rouw)e acceptante voor alle heeren ende ho-/
ven daer het de selve gelieven sal sonder dat/
de vr(auw)e transportante daertoe voorders ofte/
anderssints sal moeten gekent worden, warande-/
rende de vr(auw)e transportante het voors(chreve) vierden/
paert in den huijse hier voorens vermelt op de/
rente hier voorens gespecificeert, wesende/
ten behoeve van de erffgenaemen van wijlen/
den hooghgeleerden heere amandus bauwens/
in sijn leven doctor ende professor primarius/
in beijde de rechten binnen dese universiteijt,
//
mitsgaeders op s'heeren chijnsen daer op/
wettelijck uijtgaende sonder voorder, voor/
de meer reste altijt gaurrant ende genoegh/
doen gelovende onder verbant als naer recht/
in forma, constituerende ten effecte van t'ge-/
ne voors(chreve) is onwederoepelijck allen thoonders/
deser ofte copije authentiecq ende elck in het/
besonder om te compareren voor sijne majesteijts/
souvereijnen raede van brabant, d'heeren meijer/
ende schepenen deser stadt loven ende alomme/
elders daer des van noode wesen sal ende al-/
daer bij vernieuwinghe ende sententieringhe/
deser te consenteren in gewillighe condem-/
natie ende parate executie sonder voorgaende/
dagement obligando, submittendo ac renunti-/
ando in forma. Aldus gedaen ende gepasseert/
ten tijde voors(chreve) ter presentie van d'h(ee)[r] francis-/
cus rombouts guldeecken der drapperije deser/
stadt ende jacobus de fresne als getuijghen/
hier toe geroepen d'originele minute deser/
becleedt met behoorelijcken segel is bij de vr(auw)e/
transportante ende acceptante beneffens mij/
notario onderteeckent onder stont quod/
attestor ende was onderteeckent j(oannes) f(ranciscus) eve-/
raerts not(ariu)s 1727/
Welckenvolghende den voors(chreve) geconstitueer-/
den uijt crachte ende naer vermoghen sijnder/
onwederoepelijcke procuratie in den bovenstaen-/
den contracte notariael geinsereert heeft den/
selven in allen ende iegewelcke sijne poincten,/
clausulen ende ar(ticu)len daerinne breeder vermelt/
alhier vernieuwt, herkent ende gereitereert uijt/
crachte als boven obligando, submittendo ac/
renuntiando in forma, mitsgaeders bij manisse/
des heere meijers ende naer voorgaende wijs-/
domme der naer te noemen heeren schepenen/
heeft opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse
//
ende renuntiatie het vierde paert van seecker/
huijs gestaen binnen dese stadt loven op de/
oude merckt genoempt den soeten naem hier/
voorens naerder gespecificeert ende gedesigneert/
onder reserve van de tochte ten behoeve der/
vrauwe transportante, ende mits d'ordonnan-/
tie van rechten den voors(chreve) opdraeghere daer/
uijt behoorelijck ontgoijet ende onterft sijn-/
de, soo wort mits desen in het selve vierde/
paert onder reserve van de tochte als voor gegoijet/
ende geerft den notaris joannes franciscus/
everaerts alhier present ende accepterende in/
den naeme ende ten behoeve van joff(rouw)e catha-/
rina rega bejaerde joenghe dochtere haere erffven/
ende naercomelinghen ofte degene haers actie/
hebbende per monotionem iure et satis uijt/
crachte als boven obligando, submittendo ac/
renuntiando in forma et waras prout in su-/
pradicto procuratorio waer toe wort gerefe-/
reert ende waer van den teneur alhier ander-/
werff wort gehouden voor gerepeteert ende/
geinsereert coram jo(nke)r albert francoijs van/
winghe ende h(ee)[r] ende m(eeste)[r] hiacintus jacobus/
schouten schepenen hac 18 (decem)bris 1727/
p keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1727-12-17
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-29 by pieter-jan lahaye
De quittantie der pontpenninghen is ge-/
registreert achter de goedenisse van evictie/
over de proprieteijt van de resterende drij/
vierde paerten in den huijse hier boven vermelt/
ten behoeve als voor in hac camera gepasseert/
op den 17[en] deser
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-01-03 by Jos Jonckheer