SAL7977, Act: V°245.1-R°247.1 (129 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°245.1-R°247.1  
Act
Date: 1728-01-21
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-16 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser heeft sijnen segel] Inde tegenwoordicheijdt der heeren sche-/
penen van loven naergenoempt gestaen/
pet(rus) jos(ephus) van vossum officiael der tweede schrijff-/
camere uuijt crachte (ende) naer vermogen vande/
onwederroepelijcke procuratie inden onderges(chreve)/
contracte notariael geinsereert om den selven/
wettelijcken te mogen vernieuwen herkennen ende/
reitereren als thoonder dijer geconstitueert sijnde heeft/
het selven gedaen (ende) geeffectueert in voegen ende/
maniere naervolgende (ende) luijde(nde) aldus. Op heden/
den xix januarii 1728 compareerden voor mij/
notaris bijden souverijnen raede van brabant/
geadmitteert binnen loven residere(nde) present/
die getuijgen naergenoempt m(eeste)r peeter de bats/
oudt deken van het rademaekers ambacht/
alhier ter eenre peeter ende jo(ann)es de bats/
beijde bejaerde jonghmans soo sij verclaerden sonen/
vanden iersten comp(aran)t (ende) wijlen jo(ffrouw)[e] marianna/
janssens ter andere zijden welcken comp(aran)ten samen/
bekenden ende bekennen mits dese ontfangen/
te hebben uuijt handen van(de) eerw(eerdige) heere joannes/
henricus mareels pastoor van s(in)[t] jacobs al-/
hier jo(nke)[r] albert franchois van winghe/
(ende) d heer michael van langendonck borge-/
m(eeste)r deser stadt als superintendent ende/
momboirs der taefele van(de) h(eilige) geest van s(in)[t]/
jacobs parochie voors(chreve) eene capitale somme/
van hondert vijffentseventich g(u)l(den)s loopende/
gelt den schellinck tegens seven stuijvers/
ende d'andere specien van gelt naerad-/
venant gerekent, welcke somme is gelicht/
uuijtte handen vanden not(ari)s desen als rentm(eeste)r/
vande voors(chreve) taeffele uuijt de jaere-/
lijcksche revenuen, ter saecke van/
welcke capitale somme de comp(aran)ten be-/
kennen ende beloven te gelden eene
//
voortaene erffelijcke rente van seven/
gul(den)s jaerelijckx ende alsoo a rate vanden/
penninck 25[tich] ten behoeffve der voormelde/
taeffele cours ende inganck nemende dato/
deser ende waer van dijensvolgens den/
eersten termijn van betaelinghe vallen/
(ende) verscheijnen sal op gelijcken negenthiensten/
januarii van(de) jaere 1729 (ende) alsoo vervolgens/
van jaere te jaere totte effective quijtinge/
der selver rente die tallen tijden sal mogen/
geschieden als het die [comp(aran)ten] rentgelderen goedt-/
duncken ende gelieven sal, t'eender rijse/
ende met volle rente gelove(nde) die comp(aran)ten/
rentgelderen de voormelde rente jarelijcx/
precies op haeren valdagh te gelden leveren/
ende betaelen als schuldt metten rechte/
verwonnen binnen dese stadts wissele/
van loven in handen van rentm(eeste)r der voors(chreve)/
taeffele los ende vrije van alle lasten/
gheene uuijtgenomen ofte gereserveert/
als van thienste xx xl c[e] meerdere/
oft mindere pen(ninghen) alreede gestelt ofte/
naermaels te stellen nijettegenstaende/
eenighe placcaerten, edicten ofte ord-/
onnantien geemaneert ofte te emaneren/
waeraen sij comparanten wel expresselijck/
sijn derogerende tot versekeringhe van/
welcke capitale somme ende verloopen/
dijer sij comp(aran)ten sijn verobligere(nde) e(nde) verbinde(nde)/
henne respective ende solidaire persoonen/
meubelen ende immeubelen present ende/
toecomende ende signantelijck eersten/
halff boinder lants gelegen onder/
geelrode in het keijserblock wesende
//
alleenelijck belast met vier stuijvers min/
een oort cheijns jaerelijckx reg(enot)en van dit half/
boinder hendrick de keijser ter i [vacat]/
[vacat]/
Item ses vierendeelen bosch gelegen onder nieuwrode/
rege(noten) die representanten hendrick geeraerts ter i/
n. caulants ter ii[e] en(de) den h(ee)r van wesenmael in d'andere/
zijden wesende dit leste parceel alleenelijck/
belast met ontrent een oort cheijns jaerelijckx son-/
der meer soo (ende) gelijck dese twee parceelen aende twee/
comp(aran)ten sijn ten deele gevallen ieder voor de hellicht/
bij scheijdinghe e(nde) deijlinge gepasseert voor den notaris g/
grietens e(nde) sekere getuijgen in date 2 april 1718/
deselve alhier gesien bij cop(ij) auth(entiecq) onderteeckent/
ant(onius) fisco not(ari)s verclaerende voorders die com-/
paranten p(rivatim) et sua dijenvolgens ieder in solidium/
voor de selve rente (ende) verloopen dijer te verob-/
ligeren ende te consenteren over de voors(chreve)/
panden in het slaen van mainmise decreet/
ende herdecreet der selve onder obligatie submissie/
ende renuntiatie in forma met onwederroepelijcke/
constitutie op ieder thoonder deser ofte copije/
auth(entiecq) der selve om te compareren voor den/
souverijnen raede v(an) brabant voor die/
heeren meijer ende schepenen deser stadt loven/
ende voor alle heeren (ende) hoff competent/
omme den innehoude deser aldaer te/
doen (ende) laeten vernieuwen (ende) herkennen con-/
sentere(nde) aldaer in voluntaire condemnatie/
sonder voorgaende daegement promittentes/
semper ratum et gratum. Aldus gedaen ende/
gepasseert binnen loven ten huijse van jo(nke)[r]/
albert franchois van winghe ten daeghe/
maende (ende) jaere als voor ter presentie/
van franchois taelmans ende philip van/
overloop als getuijgen hier toe aensocht
//
sijnde de minute deser becleet met compe-/
tenten segel bijde comp(aran)ten rentgelderen/
heeren pastoir ende heeren momboirs voors(chreve)/
beneffens mij notario onderteeckent onderstondt/
quod attestor (ende) was onder(teecken)[t] j(oannes) b(aptista) de becker 1728 not(ariu)s/
Aldus vernieuwt ende herkent door den voors(chreve)/
geconstitueerden uuijt crachte als boven/
obligando submittendo ac renuntiando in/
forma coram jo(nke)[r] albert franchois van/
winghe e(nde) h(ee)r e(nde) m(eeste)r hijacinthus jacobus/
schouten schepenen hac xxi januarii/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer