SAL7977, Act: V°342.1-R°345.1 (171 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°342.1-R°345.1  
Act
Date: 1728-04-02
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-06 by pieter-jan lahaye
['t dobbel deser is op behoorel(ijcken) zegel] In de tegenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen van loven naergenoemt/
gestaen petrus josephus van vossum offi-/
ciael vande middelste schrijffcamere al-/
hier uijt crachte ende naer vermogen/
van d'onwederoepelijcke procuratie/
inden ondergeschreven contracte notariael/
geinsereert om den selven wettelijck te/
mogen vernieuwen, herkennen ende rei-/
tereren als thoonder dijer geconstitueert/
sijnde heeft het selve gedaen ende ge-/
effectueert in voegen ende maniere naer/
volgende luijdende aldus. Op heden desen/
sesthienden junii 1727 compareerde/
voor mij openbaer notaris geadmit-/
teert bij den souverijnen raede van/
brabant tot loven residerende ende/
in de presentie vande getuijgen naer-/
genoemt den eersaemen cornelis loos/
drossaert der banderije van leeffdael/
ende meijer der heerelijckheijt van/
vossum, den welcken
Op heden den/
dertighsten maii 1726 compareerde voor/
mij openbaer notaris geadmitteert bij/
den souvereijnen raede van brabant/
tot loven residerende ende inde pre-/
sentie vande getuijgen, naergenoemt/
geeraert vande put innegesetene van/
nederockerseel den welcken bekent ont-/
fangen te hebben uijt handen van s(ieu)[r] cor-
//
nelis loos respective drossaert (ende) meijer/
van leeffdael e(nde) vossum de somme van/
duijsent guldens wisselgelt den pattacon/
tot twee guldens ende acht stuijvers/
ende d'andere specien naeradvenant, waer/
voor hij beloofft te betaelen eene rente/
van viertigh guldens s'jaers los ende/
vrije van alle lasten soo x[ste] xx[ste] min-/
dere ofte meerdere penningen niettegen-/
staende eenige placcaerten ter contra-/
rien waer aen van als nu voor als dan/
wort gederogeert, waer van het eerste/
jaer van betalinge vallen ende verscheij-/
nen sal den 30 maii vanden toecomenden/
jaere 1727 ende soo voorts van jaere/
tot jaere tot d'effective quijtinge toe/
die altijt sal mogen geschieden in twee/
reijsen ider met de juste hellicht in/
munte als voor ende met proportionele/
rente als het den rentgelder gelieven sal,/
ende om den rentheffer daer van te/
versekeren, heeft daer voren verobli-/
geert sijnen persoon ende goederen,/
meubelen ende immeubelen, present/
ende toecomende ende nament-/
lijck een derde deel in een stuck lants/
groot ontrent twee boinderen soo (ende)/
gelijck de selve gelegen sijn onder de/
parochie van campenhout aen't plaete-/
gat, reg(eno)ten den varenwegh ter eenre,
//
den wegh aldaer naer plaete gat ter ii, me(este)r/
cattenbroeck ter iii[e], guill(ielmus) van haeght/
meijer van campenhout ter iiii[re] zijden/
belast met eenen cheijns van twee stuij-/
vers eenen halven aenden heere van wildere/
welck lant alnoch wort in tochte be-/
seten bij marie smekens desselffs moedere/
haer competerende uijt den hooffde van/
sekere scheijdinge e(nde) deijlinge aenge-/
gaen tegens haere susters ende broeders/
voor de weth van nederockerseel in/
date 9[en] maii 1695 onderteeckent c./
michiels alhier bij copije authenticque/
gesien ende gebleken. Item huijs ende hoff/
schuer ende stalle groot een daghmael/
in't geheel soo e(nde) gelijck het selve gestaen/
ende gelegen is onder nederockerseel, rege-/
noten jan servrancx ter i[e], sheeren straete/
ter ii[e], jan sergeijssens ter iii[e] ende jo(nke)r/
herckenrode ter iiii[e] zijden, hem com-/
peterende uijt den hooffde van sijne/
huijs vrouwe joanna sergeijssens door/
de welcke hij desen act geloefft te/
sullen doen lauderen ende approberen./
Item negen daghmaelen lants, soo e(nde)/
gelijck het selve gelegen is onder/
nederockerseel voors(chreve), reg(eno)ten daniel/
coppens ter i[e], het voors(chreve) pachthoff/
ter ii[e] het gemeijn torffbroeck ter iii[e]/
sijden bij hem in coop vercregen bij/
keersbrandinge tegens d'erffg(enaem)en jo(nke)r
//
de herckenrode in date 2 maii lestleden/
volgens publiecke conditien gehouden/
voor de weth van erps, tot welcke/
voldoeninge vanden voorseijden coop/
hij verclaert dese lichtinge te geschieden,/
constituerende onwederoepelijck alle/
thoonders deser om 't selve te herkennen/
voor den souvereijnen raede van bra-/
bant, d'heeren meijer ende schepenen van/
loven ende alomme ende aldaer te/
consenteren in gewillige condemnatie/
mede in d'affectatie der voors(chreve) rente bij/
opdracht sonder voorgaende dagement/
onder obligatie, submissie ende renuntiatie/
als naer rechte. Actum binnen loven ten tijde/
voors(chreve) ter presentie van daniel servrancx/
ende peeter roost als getuijgen hier toe/
geroepen, ende gebeden, ende is onderteec-/
kent geeraert vanden put cornelius/
loos, leegerstont mij present als not(ari)s/
quod attestor et erat signatum p(etrus) j(osephus)/
van vossum not(ariu)s publ(icu)s 1726 noch leeger/
staet, opden heden den thienden fe-/
bruarii 1728 is gecompareert joanna/
sergeijsels geassisteert met haeren man/
geeraert vande put, dewelcke lec-/
ture gehadt hebbende vanden bovenstaen-/
den contracte notariael, verclaert den selven/
in alle ende igewelcke poincten ende/
clausulen daerinne vermelt mits desen/
te lauderen ende approberen onder obliga-/
tie als naer rechte, met constitutie
//
ende consent als inden selven contracte/
toirconde (etcetera) leeger staet bij de forme/
van een cruijsken dit ist merck van/
joanna sergeijssels ende was onder-/
teeckent geeraert vande put lee-/
ger stont quod attestor et erat signatum/
p(etrus) j(osephus) van vossum not(ariu)s publ(icu)s 1728/
Welcken volgende den voors(chreve) gecon-/
stitueerden uijt crachte ende naer ver-/
mogen van d'onwederroepelijcke pro-/
curatie in den bovenstaenden contracte/
notariael geinsereert, heeft den selven/
in alle ende igewelcke sijne poincten,/
clausulen ende articulen daerinne bree-/
der vermelt alhier vernieuwt, herkent/
ende gereitereert, obligando, submit-/
tendo ac renuntiando in forma, mits-/
gaders bij manisse des voors(chreve) heere/
meijers ende naer voorgaende wijsdom-/
me der naer te noemen heeren sche-/
penen heeft opgedraegen met behoo-/
relijcke vertijdenisse e(nde) renuntiatie/
een derde deel in een stuck lants/
groot ontrent twee boinderen gelegen/
onder campenhout. Item huijs ende/
soo ende gelijck het selve gelegen is/
onder de parochie van campenhout/
aen't plaetsgat. Item huijs e(nde) hoff/
schuer e(nde) stalle groot een daghmael
//
int geheel soo ende gelijck het selve/
gestaen ende gelegen is onder neder-/
ockerseel. Item negen daghmaelen lants/
gelegen onder nederockerseel voors(chreve) alle/
in sijne reg(eno)ten hier vorens nader ge-/
specificeert exprimeert, ende mits/
d'ordonnantie van rechten den voors(chreve)/
opdraegere daeruijt behoorelijck/
ontgoeijt (ende) onterfft sijnde soo wort/
mits desen daerinne gegoeijt ende/
geerfft den notaris janssens alhier pre-/
sent ende 't selve accepterende inden/
naem ende ten behoeve van dh(ee)r/
cornelius loos drossaert der banderije/
van leeffdael soo voor hem als/
sijne tegenwoordige huijsvrouwe,/
henne erffven naercomelingen ofte huns/
actie hebbende, et reddidit opde com-/
meren ende lasten van outs daerop/
uijtgaende e(nde) voorts meer op eene/
voortaene rente van viertigh gul-/
dens s'jaers, per monitionem iure et/
satis et waras prout latius in su-/
pradicto procuratorio waertoe/
wort gerefereert ende den teneur/
alhier anderwerff wort gehouden voor/
geinsereert e(nde) gerepeteert, coram jo(nke)r/
gilbert joseph van grave heere van baien-/
rieu (ende) laeijens (etcetera) ende s(ieu)[r] joannes van/
arenbergh schepenen hac 2[en] april 1728/
p keyaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1731-08-22
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-06 by pieter-jan lahaye
Is gebleken/
bij quitt(ant)ie op/
behoorelijcken/
zegel de date/
15 maii 1731/
onderteeckent/
c(ornelis) loos dat/
de neffenstaende/
capitale rente/
is gequeten met/
den intrest van/
dijen et sic vacat/
hac 22 aug(usti)/
1731/
p(etrus) j(osephus) van vossum/
offic(iael)/
1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-01-03 by Jos Jonckheer