SAL7977, Act: V°374.2-R°377.1 (191 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°374.2-R°377.1  
Act
Date: 1728-04-30
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-22 by pieter-jan lahaye
[t'dobbel hab(ente) z(igillum) deb(itum)] Inde tegenwoordigheijt van jo(nke)[r]/
gilbert joseph van grave heere/
van baienrieu (ende) leijens et(ce)t(er)[a] loco/
des heere mijers ende heeren schepe-/
nen van loven naer te noemen/
gestaen arnoldus geeraets offi-/
ciael vande tweede schrijffcamer/
der voors(chreve) stadt, uijt crachte ende/
naer vermogen vande procuratie/
inden onder te noemen contracte/
notariael geinsereert om den sel-/
ven te vernieuwen, herkennen, (ende)/
realiseren als thoonder dijer ge-/
constitueert sijnde heeft t'selve
//
gedaen (ende) geeffectueert in voegen (ende)/
maniere naervolgende luijdende/
aldus. Op heden den tweentwin-/
tighsten junii een duijsent seven hon-/
dert vierthien, compareerde voor/
mij joan(nes) van cantelbeeck als/
openbaer notaris bij den souve(rijnen)/
raede van brabant geadmitteert,/
t'aerschot residerende, inde presentie/
van(de) getuijgen naergenoempt, anna/
cornelis ongetrauwde bejaerde/
dochter, de welcke bekene gelicht/
(ende) ontfangen te hebben uijt handen/
van(de) eerw(eerdige) heere joannes de caerle/
prister (ende) canoninck van o(nse) l(ieve) vr(ouw)e/
kercke deser stadt aerschot de/
somme van hondert gul(den)s courant/
gelt, den schellinck tot seven stuijvers,/
(ende) d'andere specien naer advenant/
gerekent, gelovende daer voor/
aen den selven te betaelen eene/
rente van vijff guldens jaerel(ijcx)/
los (ende) vrije van xx viertichste/
honderste, mindere oft meerdere/
penn(ingen) (ende) alle andere lasten (ende) imposi-/
tien alreede innegestelt oft inne-/
te stellen, niettegenstaende eenige/
placcaerten ter contrarien, waer
//
aen wordt gederogeert mits desen/
vallende jarel(ijcx) den 22 junii, waer/
van den jaere 1715 den eersten val-/
dagh wesen sal (ende) soo voorts van/
jaere tot jaere totte effective quijt-/
tinge der selve rente, de welcke/
sal moeten geschieden t'eender rijse,/
gelovende sij comparante de selve/
op ieder valdach te sullen precies/
betaelen als schult met recht ver-/
wonnen, daer voor verobligerende/
haeren persoon (ende) goederen haeffelijcke/
ende erffelijcke ende specialijck daer/
voor verbindende (ende) affecterende/
seker haer huijs ende hoff mette appen-/
dentien van dien gelegen inde caba-/
ret straet binnen de voors(chreve) stadt/
genoempt den engel, regenoten/
de selve straet ter i[e], de erffgenamen/
wijlen gregoir van cantelbeeck/
ter ii[e], jan meerckens ter iii[e] ende/
jan de becker ter vierdere sijden,/
waranderende het selve huijs op s'/
heeren chijns ende rechten vanden/
gronde, mitsgaders op eene rente/
van acht guldens thien stuijvers/
jarelijcx, vallende in april, die/
den voors(chreve) heere rentheffer daer op is
//
treckende. Item alnoch op eene rente/
van vierentsestigh guldens capitaels/
aen den selven heere de caerle/
croiserende tot vijff ten hondert,/
(ende) alsoo tot drije guldens (ende) vier stuij-/
vers jaerel(ijcx) verscheijnende den ne-/
gensten junii, (ende) voortaen op de/
voors(chreve) rente van vijff guldens/
jaerel(ijcx) die den selven heere de/
caerle beneffens de twee andere/
renten is behoudende op den voors(chreve)/
pandt sonder voorder, daer over/
garandt (ende) waerschap gelovende, con-/
stituerende de comparante tot breeder/
effecte onwederoopelijck mits desen/
den [vacat] (ende) ieder thoon-/
der deser, om dese acte soo voor/
heeren meijer ende schepenen van/
loven, (ende) van aerschot te vernieu-/
wen (ende) den voors(cheve) huijse e(nde) erffve aldaer/
op te draegen (ende) affecteren voor spe-/
ciale hijpoteque der voors(chreve) rente/
t'sij bij mainmise voor schepenen van/
loven, consenterende tot dien int' de-/
creet (ende) herdecreet daer over te ge-/
ven t'sij bij constitutie (ende) opdracht/
voor schepenen van aerschot alles/
met costen (ende) sonder voorgaende/
dagement, gelovende, verbindende/
(ende) renuntierende als naer recht.
//
Aldus gedaen date als boven ter/
presentie van hendrick eloij ende/
carel corts inwoonders deser/
stadt als getuijgen, (ende) is de origi-/
nele minute deser geschreven op/
segel van drije stuij(ver)s bij de voors(chreve)/
comparanten (ende) getuijgen met henne/
namen beneffens mij not(ari)s onder-/
teeckent quod attestor signatum/
j(oannes) van cantelbeeck not(ariu)s./
Welcken volgende soo heeft den voors(chreve)/
geconstitueerden uijt crachte als/
boven alhier vernieuwt ende her-/
kent den geheelen inhoudt vanden/
bovenstaende contracte in alle ende/
iegewelcke sijne poincten, clausu-/
len (ende) articulen daer inne ver-/
melt, mitsgaders bij maenisse vanden/
voors(chreve) jo(nke)[r] van grave loco des heere/
mijers heeft opgedraegen met behoore-/
lijcke vertijdenisse ende renuntiatie/
seker huijs (ende) hoff appendentien van/
dijen gelegen inde cabaretstraet/
binnen de stadt aerschot hier voorts/
in sijne regenoten breeder geexprim(eer)t/
(ende) mits d'ordonnantie van rechten/
den voors(chreve) opdraegere daer uijt
//
ontgoijdt e(nde) onterft sijnde, soo is/
daer inne behoorelijck gegoijdt (ende)/
geerft den notaris janssens al-/
hier present (ende) t'selve accepterende/
inden naem ende ten behoeve van(de)/
eerw(eerdige) heere joannes de caerle/
canonick binnen de stadt aer-/
schot ofte de ghene sijns actie/
sijn hebbende, het welck gedaen/
sijnde soo heeft den acceptant in/
den naem vanden voors(chreve) heere/
canonick het voors(chreve) huijs ende/
erffve wederomme overgelaeten/
(ende) getransporteert op de lasten ende/
commeren daer te vorens op/
uijtgaende, (ende) voorts meerder op de/
voors(chreve) jarel(ijcksche) rente van vijff/
guldens t'jaers, respective termi-/
nis debitis et consuetis persolvendis/
per mo(nitionem) iure satis et waras obligando,/
submittendo, ac renuntiando in forma/
coram s(ieu)[rs] joannes van aren-/
bergh (ende) cornelis de berses schepe-/
nen hac 30 april 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer