SAL7977, Act: V°431.1-R°433.1 (244 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°431.1-R°433.1  
Act
Date: 1728-06-23
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-18 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere [president schepene mits d'absentie des heere] mijers,/
ende schepenen van loven naergenoempt gestaen/
nicolaus davidts officiael der tweede schrijff-/
camere uyt crachte, ende naer vermoghen/
van d'onwederroepelijcke procuratie in den/
onderges(chreve) notarialen contracte geinsereert, om/
den selven wettelijcken te moghen vernieuwen,/
herkennen, ende reitereren als thoonder dyer/
geconstitueert sijnde, heefft t'selve ghedaen,/
ende geeffectueert in vueghen, ende manieren/
naervolghende. Op heden den 22 junii com-/
parerende voor mij not(ari)s bij den souverijnen raede/
van brabant geadmitteert tot loven residere(nde)/
present die getuyghen naergenoempt jan/
mertens innegesetene schepene van haecht/
den welcken heefft bekent, ende verclaert/
t'selve doende bij desen te hebben gecedeert ende/
getransporteert alsulcken coop als hij comp(aran)t/
heefft ghedaen teghens d'erffgh(enaem)en wijlen heer/
joannes de kijser in sijn leven pastoir van/
willebrouck van vier, ende een halff daghmalen/
lants gelegen tot pair onder werchter genoempt/
den ompasch regenoten de paervin ter i[e] peeter/
de kijser ter ii d'erffgh(enaem)en henrick anthonis ter/
iii guilliam smets erffgh(enaem)en, nu gillis op de/
beeck, ende barbara de wortelaer ter iiii zijden/
op den last van elff molevaten coren aen den h(eilige)/
gheest van werchter, ende aen het clooster van/
villers met een gichte eenen cappuijn, ende/
twee stuyvers gelt jaerelijcx sonder meer/
alles volghens conditien daer van sijnde publiec-/
quelijck gehouden bij s(ieu)[r] abraham fredrick/
golfus als notaris, waer over den lesten/
sitdagh is gehouden den 20 (novem)ber 1726 alles/
volghens de selve conditien waer aen den
//
comparant hem is refererende, ende dat aen/
ende ten behoeve van gillis opde beeck, ende/
barbara de worteleer gehuysschen, ende innege-/
setenen van werchter de selve present, ende in/
coop accepterende, voor ende mits de somme/
van twee hondert, ende vijfftigh guldens courant/
gelt, den schellinck teghens seven stuyvers/
den pattacon tot twee guldens, ende sesthien/
stuyvers, ende d andere specien van gelt/
naeradvenant gerekent, welcke somme den/
comparant alsnu bekent ontfanghen te hebben/
uyt handen van de acceptanten dienende dese/
voor absolute quittantie sonder van voordere/
te moeten doceren, middele welcke den comp(aran)t/
verclaert aen de voors(chreve) offte goet gheen actie,/
offt pretentie meer te hebben, nogh te behouden/
verclaerende de selve actie nyet belast, offt ver-/
alieneert te wesen daer voor guarrant gelovende/
in forma, consenterende alvolghens in de/
goedenisse, ende ontgoedenisse als in de voor-/
gemelde conditie de welcke aen de acceptanten/
bij copy auth(entiecq) alhier wort overgegeven, constitue-/
rende onwederroepelijck ten effecte van dyen/
een ieder thoonder deser, offte copy auth(entiecq) der selve/
om te compareren voor den souverijnen raede van/
brabant, voor die heeren mijer, ende schepenen/
van loven, voor mijer ende schepenen van werchter/
ende de ghene van alomme elders, om den inhout/
deser aldaer te doen, ende laeten vernieuwen, ende/
herkennen, consenterende aldaer in de gewillige/
condemnatie sonder voorgaende dagement/
promittens ratum et gratum. Aldus ghedaen, ende/
gepasseert binnen loven ten dage maende, ende/
jaere als voor ter presentie van den eersaemen/
peeter de kijser, ende heer, ende meester
//
ferdinandus henricus liser advocaet et(ce)t(er)[a]/
als getuijghen hier toe aensoght sijnde de minute/
deser geschreven op competenten zegel bij den/
transportant, acceptanten, ende getuijghen/
beneffens mij not(ari)o onderteeckent onder stont/
quod attestor signatum j b d e. becker/
not(ariu)s 1728/
Welcken volghende den voors(chreve) geconstitueerden/
uyt crachte ende naer vermoghen van/
d'onwederroepelijcke procuratie in den boven/
stae(nde) notarialen contracte geinsereert, heefft/
den selven in alles, ende iegewelcke sijne/
pointen, clausulen, ende ar(ticu)len daer inne breeder/
vermelt alhier vernieuwt, herkent, ende/
gereitereert obligando, submittendo, ac/
renun(tiando) in forma, mitsgaeders bij manisse des/
voors(chreve) heere [president schepene mits d'absentie des heere] mijers, ende naer voorgaende/
wijsdomme der naer te noemen heeren schepenen/
heefft opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse/
ende renuntiatie sekere vier, ende een halff/
daghmalen lants gelegen tot pair onder werchter/
genoempt den ompasch hier voorens in sijne/
regenoten breeder uytgedruckt, ende gespeci-/
ficeert, ende mits d'ord(onnantie) van rechten den voors(chreve)/
opdragere daer uyt behoorelijck ontgoyt, ende/
onterfft sijnde, soo wort mits desen daer inne/
gegoyt ende geerfft den not(ari)s, ende procur(eur)/
r(umoldus) davidts alhier present, ende accepterende in/
den naeme, ende ten behoeve van gillis opde/
beeck, ende barbara de wortelaer gehuysschen/
hunne erffven, naercomelinghen offte die ghene/
huns actie hebbende [op den last hier boven vermelt] per monitionem iurem et satis/
et waras prout latius in supradicto procuratorio/
waer toe wort gerefereert, ende den teneur alhier
//
anderwerff wort gehouden voor gerepeteert, ende/
geinsereert coram jo(nke)[r] petrus de herckenrode heere/
van roost e(tcetera) ende s(ieu)[r] jan van arenbergh hac/
23 junii 1728/
b claes/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer