SAL7978, Act: R°29.2-R°31.1 (13 of 177)
Search Act
previous | next
Act R°29.2-R°31.1  
Act
Date: 1728-07-27
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-14 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op beh(oorelijcken) zegel] In de teghenwoordighijt der heeren schepenen/
deser stadt loven naergenoempt gestaen nicolaus/
davidts officiael der tweede schrijffcamere/
uijt crachte, ende naer vermoghen van d'onwe-/
derroepelijcke procuratie in den onderges(chreven) notarialen/
contracte geinsereert, om den selven wettelijcken/
te moghen vernieuwen, ende herkennen als thoonder/
dijer geconstitueert sijnde heefft t'selve ghedaen/
ende geefectueert in vueghen, ende manieren/
naervolghende. Op heden den 26 julii 1728/
comparerende voor mij notario bij sijne ma(jestij)[ts]/
souverijnen raede van brabant geadmitteert/
present die getuijghen hier onder te genoempt/
s(ieu)[r] guilliam van aerschot, ende christina fobe-/
lets wettighe gehuijsschen innegesetenen der/
banderije van rotselaer, hebben bekent alsnu/
in contante penninghen weghens jouff(rouw)[e] theresia/
librechts bejaerde dochtere ontfanghen te hebben/
de somme van hondert vijffentwintigh guldens/
permisse wisselgelt, den permissen schellinck tot/
ses stuijvers, ende alle andere specien naeradve-/
nant, gelovende daer over te betaelen eene jaere-/
lijcksche, ende erffvelijcke rente van sesse guldens/
vijff stuijvers courant gelt den permissen schellinck/
tot seven stuijvers, ende soo voorts, inne te gaen/
ende te beginnen op heden dathe deser, ende alsoo voor/
het ierste jaer te verschijnen op den 26 julii van/
den toecomenden jaere 1729 de welcke voorders
//
sal blijven loopen van jaere tot jaere totte/
effective quijtinghe toe, de welcke sal vermoghen/
te geschieden t'eender rijse, ende met volle rente/
als het de rentgelders gelieven sal, die geloven/
de selve rente jaerelijcx, ende ten valdaghe/
preciselijck te betalen sonder corten van 20[e] penn(ingen)/
offte andere lasten als schult met recht verwonnen/
onder obligatie, submissie, ende renuntiatie/
in forma, ende tot naerdere vastighijt deser/
constitutie soo hebben sij comparanten geconsenteert/
in het slaen van mainmise over alle hunne goederen/
ende signantelijck den voors(chreven) guilliam van/
aerschot cum sua het kintsgedeelte competere(nde)/
uijt den hooffde van sijne auders te weten ./
het sesde paert in seker huijs, offte schuere,/
stallinghen, ende backhuijs groot t'samen ontrent/
een halff daghmael der mate onbegrepen, soo/
dat gestaen, ende gelegen is tot beversluijs/
onder rotselaer, regenoten s'heeren straete aldaer/
in 2 sijden, d'erffghen(aemen) van opstal ter iii, ende/
d'erffghen(aemen) van willem vanden panhuijsen ter iiii[re]/
zijden, tot welck sesde paert alsoo sij nogh een/
gelijck sesde paert hebben vercreghen teghens/
jacobus fobelets innegesetene van wesemael/
was volghens acte voor mij not(ari)o gepasseert,/
soo ten opsichte van het voors(chreven) huijs als van/
de naervolghende goederen in dathe 26 feb(ruarii)/
1727, als in conformitijt van de goedenisse/
daer op hodie gevolght voor de heeren mijer,/
ende schepenen der stadt loven in tertia, ende/
dat hem alsoo competeert te samen een derde paert/
soo consenteert hij daer inne op den voet als boven./
Item alnogh op een derde paert van een boomgaerdeken/
groot ontrent een daghmael gelegen tot beversluijs/
voors(chreven) regenoten d'erffghe(naemen) anthoen lauwens ter i[e]
//
s'heeren straete ter ii[e] ende iii, den nerenleempoel/
ter iiii zijden, belast met eene erffvelijcke rente/
van drij guldens thien stuijvers s'jaers aen den h(eilige)/
gheest van rotselaer op het geheel. Item alnogh/
op een derde paert van een daghmael ende 37 roeden/
lants gelegen onder de baronnie van wesemael/
op den winckel, regenoten het groenweeghsken van/
beversluijs naer wesemael voors(chreven) ter i[e] joris van(de)/
put ter ii, mevr(ouw)e van mellaert ter iii, ende den h(eilige)/
gheest van wesemael ter iiii[e] zijden. Item alnogh op het/
derde paert van een daghmael uijt twee daghmalen/
lants gelegen opt'hulselaren velt onder wesemael/
waer van de andere hellicht toecompt aen d'erffghe(naemen)/
adriaen holse regenoten jan janssens patti ter i[e], het/
voetweghsken benede ter ii ende adriaen helsen ter iii/
zijden, belast met ses stuijvers jaerelijcx aen den/
heere baron van wesemael. Item op het derde/
paert van een stuck lants gelegen onder wesemael/
voors(chreven) op den olivier groot ontrent onderhalff dagh-/
mael onbegrepen der mate, regenoten sijne excel-/
lentie den heere hertogh van arenbergh, ende/
aerschot ter i[e] het lombaertstraetken ter ii ende/
henrick van bers ter iii zijden, belast met eenen/
peertskeur aen den banderheer van wesemael. Item/
op het derde paert van ontrent een daghmael lants/
gelegen op den voors(chreven) olivier, ende teghens het/
voorseijt lombaert straetken ter i[e], d'erffghe(naemen)/
jan van albeke ter ii guilliam van aerschot ter/
iii, ende dierick bloms ter iiii zijden. Item op het/
derde paert van vijffenseventigh roeden hellicht/
winninghe int'helster broeck gelegen op het/
terwe landt teghens d'erffve van sebastiaen/
vanden zande, ende d'erffghe(naemen) peeter molemaut/
ter i[e], die dijle aldaer ter ii, ende d'erffghe(naemen) jan/
terstraeten ter iii zijden. Item op het derde paert/

//
in alle nogh drij vierendeelen gelegen in heren-/
broeck regenoten adriaen de winter ter eenre, jo(nke)[r]/
vander noot ter ii ende iii die leijgracht aldaer/
ter iiii[e] zijden. Item alnogh op het derde paert in/
vijffentwintigh roijen bempts gelegen [in] t'selve/
broeck teghens de goederen van mevrouw van/
meldert ter i[e] jo(nke)[r] vander noot ter ii, die pastorije/
van holsbeeck ter iii, d'erffghe(naemen) geeraert van/
aerschot ter iiii zijden. Item op het derde paert van een/
daghmael lants gelegen op het wesemalen velt/
regenoten het voetweghsken aldaer ter i[e] ende/
d'erffghe(naemen) jan bloms ter andere sijden. Finalijck/
op het derde paert van een schaerbosken oock/
gelegen onder wesemael voors(chreven) nu landt groot/
ontrent drij vierendeelen regenoten s'heeren bosch/
voors(chreven) ter i[e], andries geens ter ii, den wegh van/
wesemael loopende naer overvelt ter andere/
zijden, soo ende gelijck hen de selve goederen sijn/
achtergelaten bij wijlen henrick fobelets, ende/
desselffs wed(uw)[e] maria van aerschot, alsnu besitte(nde)/
in tochte aen de welcke sij present tot verseke-/
ringhe van de renttreckersse renuntieert voor desen/
act, ende alsoo consenteert in d'affectatie/
mitsgaeders te samen in het decreet, ende/
herdecreet over dese mainmise te volghen weghens/
die heeren mijer, ende schepenen deser stadt loven/
waranderende sij comparanten het voors(chreven) hen derde/
paert voor nijet voorder belast dan hier voorent/
is uijtgesteken, daer over altijt guarrant, ende/
genoegh doen gelovende, onder verclaeren dat/
de selve goederen ter concurrentie van hun derde/
paert nijet subject en sijn aen eenighe fideicommis/
maer van vrij, ende libere dispositie gelovende/
alvolghens hetghene voors(chreven) is te houden goet, vast,/
ende van waerden het selve t'achtervolghen
//
ende te volbrenghen, onder obligatie, submissie,/
ende renuntiatie in forma, allen t'welck door de/
voors(chreven) jouff(rouw)[e] librechts present, geaccepteert sijnde/
soo constitueren sij comp(aran)ten alle thoonders deser, offte/
copije auth(enticq), ende elck int'besonder, om te compareren/
voor sijne ma(jestij)[ts] souverijnen raede van brabant voor/
de heeren mijer, ende schepenen der stadt loven, ende/
alomme elders daer des van noode wesen sal, ende/
aldaer bij vernieuwinghe, ende sententieringhe/
deser te consenteren in gewillige condemnatie/
ende parate executie sonder dagement, nijettegenstae(nde)/
die surranneringhe. Aldus ghedaen, ende gepasseert/
ten tijde voors(chreven) ter presentie van joannes schoon/
ende alexander vander smissen als getuijghen d'ori-/
ginele minute deser is bij de comp(aran)ten beneffens mij/
not(ari)s onderteeckent onderstont quod attestor/
signatum c(arolus) vander smissen not(ariu)s 1728/
Aldus vernieuwt, herkent, ende gereitereert uijt/
crachte als boven obligando, submittendo, ac/
renuntiando in forma coram jo(nke)[r] gisbert joseph/
van grave heere van baienrieu, ende laijens, ende/
s(ieu)[r] joannes van arenbergh hac 27 julii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1743-07-15
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-14 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij/
manuele quittantie/
in date 14 julii/
1743 ond(erteecken)t jan/
mallicius e(nde) maria/
blehem als erff-/
genaemen van/
jo(ffrouw)[e] theresia liberechts/
dat de neffen-/
stae(nde) capitale/
rente van hon-/
dert vijffentwin-/
tigh guldens/
wissel gelds/
is gequeten ende/
de openstae(nde) ver-/
loopen dijer door/
francis van/
hazenbroeck/
quare sic/
vacat hac/
15 julii 1743/
ita est/
j. winix off(iciae)l/
1743
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by The Administrator