SAL7978, Act: R°44.1-V°45.1 (19 of 177)
Search Act
previous | next
Act R°44.1-V°45.1  
Act
Date: 1728-08-19
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-17 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen der stadt loven naergenoemt/
gestaen nicolaus davidts officiael van de/
tweede schrijffcamere der voors(chreven) stadt uijt/
crachte ende naer vermoghen van de on-/
wederoepelijcke procuratie in den onder-/
ges(chreven) contracte notariael geinsereert om/
den selven wettelijck te moghen vernieu-/
wen, herkennen ende reitereren, als thoonder/
dijer geconstitueert sijnde, heeft t'selve/
gedaen ende geeffectueert in voeghen ende/
manniere naervolghende luijdende aldus./
Op heden xvi[en] april xvii[c] achtentwin-/
tigh voor mij notaris bij den souvereijnen/
raede van brabant geadmitteert tot loven/
residerende present die getuijgen naer/
genoemt compareerde m(eeste)[r] francis goe-/
mans meester horologiemaeker ende bor-/
ger binnen dese stadt loven, beneffens/
maria anna van nes sijne huijsvr(ouw)e beken-/
nen vercocht gecedeert ende getranspor-/
teert te hebben soo sij doen mits desen/
aen ende ten behoeve van d'h(ee)[r] tossanus/
michiels voor hem oft voor den genen bij/
hem te denomineren, present ende accepte-/
rende ontrent twee bunderen soo drooge/
als natte weijde gelegen tot kersbeke/
regenoten de cleijne laeken straete ter i[re]/
de straete van den molenhoff naer de pas-/
torije ter ii[re], d'erffgenaemen niclaes/
boone ter iii[re] sijden de tweede compa-/
rante toegecomen ende competerende
//
bij doode van wijlen den eerw(eerdige) heere jo-/
annes bernardus van nes pastoor was in/
sijn leven van s(in)[t] lievens hautem in vlaen-/
deren, die de selve goederen hadde vercregen/
tegens sijnen vaeder joannes van nes ende/
sijne stiefmoeder francoise mintaert vol-/
gens goedenisse gepasseert voor heeren/
meijer ende schepenen alhier in de tweede/
camere den 22 october 1722, belast met/
drij halsteren coren sjaers aen de taefel van/
hoelede ende dat daer en boven omme ende/
voor de somme van twee hondert guldens/
loopende geldt den schellinck tot seven/
stuijvers, waerop de comparanten kennen/
ontfangen te hebben mits desen hondert/
vijfftigh guldens van gelijcke munte/
ende couranten gelde, ende de resterende/
vijfftigh guldens te voldoen soo haest de/
comparanten vercoopers sullen doen blij-/
ken geene voordere lasten opden grondt/
uijt te gaen dan de voorschreve drij hals-/
ters coren, ende dat sij alleen daertoe/
recht sijn hebbende bij doode ende successie/
van den voorschreven heere joannes ber-/
nardus van nes eenighen broeder was der/
tweede comparante, verclaerende mits/
dijen de transportanten hun tot het voors(chreven)/
goedt geen recht nogh actie meer te/
behouden nogh te reserveren, dan hetselve/
geheelijck gecedeert ende getransporteert/
te hebben ten behoeve als voor, met gelofte
//
van garrandt ende het gemelt goet/
op den voet voorschreven te sullen doen/
volgen onder verbant van hunne respecti-/
ve ende solidaire persoonen ende goe-/
deren, meubelen ende immeubelen, pre-/
sent ende toecomende ider int besonder,/
ten eijnde voors(chreven) constituerende onwe-/
deroepelijck allen thoonder deser ofte/
dobbel authentique om te compareren/
voor den souvereijnen raede van brabant,/
heeren wethouderen van loven ende elders/
des behoorende om den inhoudt deser al-/
daer te vernieuwen ende te consenteren/
in condemnatie volontair, als mede in/
de behoorelijcke ontgoedenisse ende goe-/
denisse sonder voorgaende dagement./
Aldus gedaen ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van de heer theodore tornaco der rechten/
licentiaet (etceter)[a] ende van lenaert blockx/
getuijgen hier toe aensocht cederende/
de transportanten oock den achterstel/
van de huere, sijnde d'originele deser/
- becleedt met den behoorelijcken segel -/
onderteekent francis goemans, met het/
merck van maria anna van nes in forme/
van een cruijs, t(ossanus) michiels, theodor torna-/
co licentiatus iuris, lenaert blockx ende/
van mij notaris onder stont quod attestor/
ende was onderteeckent j(acobus) a(ntonius) du rij not(ariu)s/
Welcken volgende den voors(chreven) geconstitu-/
eerden uijt crachte ende naer vermoghen/
sijnder onwederoepelijcke procuratie in
//
den bovenstaenden contracte notariael/
geinsereert, heeft den selven in allen ende/
iegewelcke sijne poincten, clausulen ende/
ar(ticu)len daer inne breeder vermelt alhier ver-/
nieuwt, herkent ende gereitereert uijt crach-/
te als boven obligando, submittendo ac/
renuntiando in forma, mitsgaeders bij ma-/
nisse des heere meijers ende naer voorgaen-/
de wijsdomme der naer te noemen heeren/
schepenen heeft opgedraeghen met behoo-/
relijcke verthijdenisse ende renuntiatie/
ontrent de twee bunderen soo drooghe als/
natte weijde geleghen tot kersbeke hier/
voorens in hunne regenoten naerder gespe-/
cificeert ende gedesigneert, ende midts/
d'ordonnantie van rechten den voors(chreven)/
opdraeghere daer uijt behoorelijck ont-/
goijet ende onterft sijnde, soo wort mits/
desen daer inne gegoijet ende geerft den/
notaris du rij alhier present ende accep-/
terende in den naeme ende ten behoeve/
van d'h(ee)[r] tossanus michiels ofte den/
genen bij hem te denomineren per mo-/
nitionem iure et satis obligando, submit-/
tendo ac renuntiando in forma et waras/
prout in supradicto procuratorio waer/
toe wort gerefereert ende waer van den/
teneur alhier anderwerff wort gehou-/
den voor gerepeteert ende geinsereert/
coram h(ee)[r] ende m(eeste)[r] hiacintus jacobus/
schouten ende s(ieu)[r] joannes van arenbergh/
schepenen hac 19 augusti 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer