SAL7978, Act: V°23.2-R°25.1 (11 of 177)
Search Act
previous | next
Act V°23.2-R°25.1  
Act
Date: 1728-07-27
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-14 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt der heeren schepenen/
der stadt loven naergenoempt gestaen joannes/
franciscus everaerts officiael van de tweede schrijff-/
camere der voors(chreven) stadt uijt crachte ende naer/
vermoghen van de onwederoepelijcke procuratie/
in den onderges(chreven) contracte notariael geinse-/
reert om den selven wettelijck te moghen ver-/
nieuwen, herkennen ende reitereren, als thoonder/
dijer geconstitueert sijnde, heeft t'selve ge-/
daen ende geeffectueert in voeghen ende man-/
niere naervolghende luijdende aldus. Op heden/
xiiii[en] julii xvii[c] achtentwintigh voor mij no-/
taris bij den souvereijnen raede van brabant ge-/
admitteert tot loven residerende present die/
getuijgen naergenoemt compareerde den/
eerw(eedige) heere joannes jamin priester scholaster/
der collegiale kercke van s(in)[t] jacob alhier als/
momboir van guilliam rol sone peeters daer/
moeder aff was anna ipers, den welcken uijt
//
crachte van besondere authorisatie hem ver-/
leent bij die heeren weesmeesters deser voors(chreven)/
stadt den derden deser maendt julii onder-/
teeckent j. rombauts kent ontfangen te/
hebben van s(ieu)[r] jacobus van oijenbrugghen/
ende jouff(rouw)[e] elisabetha van oijenbrugghen/
gehuijsschen innegesetene deser stadt de somme/
van twee hondert guldens wisselgelt den/
schellinck tot sesse stuijvers ende alle an-/
dere specien naer advenant gerekent dienende/
desen voor quittantie: ter saecke van welcke/
somme den comparant in sijne voors(chreven) quali-/
teijt ende over den voornoemden guilliam/
rol geloeft te gelden ende te betaelen/
ten behoeve der voorschreve gehuijsschen/
present ende accepterende eene erfelijcke/
rente van acht guldens sjaers ten penninck/
vijffentwintigh cours nemende date deser/
ende jaerelijcx te verscheijnen op gelijcken/
dagh los ende liber van alle lasten ende/
exactien t'sij x xx mindere ofte meerdere/
penningen, beden, subsidien, contributien/
ende van alle andere igewelcke impositien/
niettegenstaende eenige placcaerten ter/
contrarien waer aen den comparant in sijne/
voorschreve qualiteijt is derogerende mits/
desen, ende soo voorts van jaere tot jaere den/
interest altoos in courant geldt tot die/
effective quijtinge toe die altoos sal mo-/
gen geschieden met gelijcke capitale/
somme ende wisselgelt als voor ende volle/
rente obligerende den heere comparant
//
uijt crachte der voormelde authorisatie/
den persoon ende goederen van den geseijden/
guilliam rol present ende toecomende met/
gelofte dat ditto guilliam rol - hiermede/
comparerende - gecomen sijnde tot compe-/
tenten ouderdom desen sal ratificeren, con-/
senterende alsoo in de behoorelijcke affectatie/
ende naementlijck over des voors(chreven) rols vierde/
paert, deel ende alsulcke gerechtigheijt als/
hem is competerende ende naermaels sal/
competeren in een stuck van drij bunderen/
lants gelegen ende gestaen onder de juris-/
dictie van heverle buijten deser stadts/
oude brusselsche poorte regenoten de baene/
van vooren oost ter i[re] pauwel coopmans/
naer de stadt waerts ter ii[re] [vacat]/
[vacat]/
comende van elisabeth ipers bij haer testa-/
ment gepasseert voor den notaris franssens/
den [vacat]/
niet belast consenterende in de behoore-/
lijcke affectatie met gelofte van altoos ter/
manisse der rentheffers naerdere hijpoteque/
te stellen ten eijnde voorschreven onweder-/
roepelijck constituerende allen thoonder/
deser ofte dobbel authentique om te com-/
pareren voor den souvereijnen raede van bra-/
bant heeren meijer ende schepenen deser/
stadt, weth van heverle ende elders des/
behoorende om aldaer den inhoudt deser/
te laeten vernieuwen ende te consenteren
//
in condemnatie volontair als mede in/
de voorschreve affectatie bij mainmise/
oft anderssints sonder voorgaende dagement/
Aldus gedaen ten tijde voorschreven ter pre-/
sentie van s(ieu)[r] hieronimus van opstal ende/
van s(ieu)[r] martinus van overbeeck getuijgen/
hier toe aensocht sijnde d'originele minute/
deser - becleedt met den behoorelijcken/
segel - onderteeckent j(oannes) jamin, met het/
merck van guilliam rol in forme van een/
cruijs niet connende schrijven, j(acobus) van/
oeijenbrugghen e(lisabetha) van oeijenbrugghen,/
h(ieronimus) van opstal, m(artinus) van overbeke et a me/
notario quod attestor signatum j(acobus) a(ntonius) du/
rij not(ariu)s/
Aldus vernieuwt, herkent ende gereitereert/
door den voors(chreven) geconstitueerden uijt/
crachte als boven obligando, submittendo/
ac renuntiando in forma coram jo(nke)[r]/
gilbert joseph van grave heere van baien-/
rieu ende laijens etc(eter)[a] ende s(ieu)[r] joannes van/
arenbergh schepenen hac 27 julii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer