SAL7978, Act: V°47.3-V°49.2 (21 of 177)
Search Act
previous | next
Act V°47.3-V°49.2  
Act
Date: 1728-08-28
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-19 by pieter-jan lahaye
['t dobbel deser is op behoorel(ijcken) zegel] In de tegenwoordigheijt van jo(nke)r albert/
francois van winge president schepene/
mits d'absentie des heere meijers ende d'heeren/
schepenen van loven naergenoemt gestaen/
den officiael germanus hoffmans officiael/
vande middelste schrijffcamere uijt crachte/
ende naer vermogen van d'onwederoe-/
pelijcke procuratie inden ondergeschreven
//
contracte notariael geinsereert om den selven/
wettelijck te mogen vernieuwen, herkennen/
ende reitereren als thoonder dijer geconsti-/
tueert sijnde heeft het selve gedaen ende ge-/
effectueert in voegen e(nde) maniere naer vol-/
gende luijdende aldus. Op heden de elfsten/
augusti 1728 compareerde voor mij open-/
baer notaris geadmitteert bij den souve-/
rijnen raede van brabant tot loven resi-/
derende ende inde presentie vande ge-/
tuijgen naergenoemt jouffr(ouw) ida barbara/
henrion de welcke tot het naerbeschreve/
gebruijckende de macht aen haer ver-/
leent bij s(ieu)r jan baptist sergeijssens haeren/
man in date 9[en] huius alhier in originali/
gesien, mitsgaders d'octroije bij deselve/
gehuijsschen daer toe verworven in den/
souverijnen raede van brabant in date/
4 augusti 1728 de welcke bekent ver-/
cocht, gecedeert e(nde) getransporteert te heb-/
ben aen den heere joannes laurentius/
de vroije eersten pensionaris der stadt/
loven, heere van linden, hacquedeau (etcetera)/
alhier present e(nde) in coop accepterende sesse/
daghmaelen lants soo ende gelijck de selve/
gelegen sijn onder thildonck, regenoten/
den groenenwegh van buecken naer/
thildonck ter i[e], d'erge(naemen) van leemput/
ter ii[e], den h(eilige) geest van tildonck ter iii[e]/
ende jan van malcot ter iiii[e] zijden
//
ende dat voor de somme van seven hondert/
guldens wisselgelt den pattacon tot twee/
guldens acht stuijvers ende d'andere specien/
naeradvenant, welcke penningen den heere/
acceptant, sal gehouden sijn te betaelen bin-/
nen brussel aen den d'heere de cort ende den/
den
d'heere du prenne tot voldoeninge/
van den achterstel der rente de welcke de/
selve d'heeren sijn heffende opden graetmolen/
binnen dese stadt loven, alwaer de transportanten/
tegenwoordigh sijn woonende, e(nde)? waervan/
den heere acceptant sal gehouden sijn/
over te leveren de quittantie der selve be-/
talinge, tot dijen is ondersproken dat de/
huere te verscheijnen s(in)[te] andriesmisse toeco-/
mende sal geprofiteert worden bij de trans-/
portanten, waranderende tselve goet voor/
vrije, eijgen, suijver e(nde) onbelast, waer voor/
guarand gelovende, verclaerende tot het/
selve goet geen voorder recht oft actie/
meer te behouden dan het selve te cederen/
met volle recht ten behoeve als boven,/
constituerende alvolgens onwederroepelijck/
alle thoonders deser ofte copije authenticq/
om het selve te herkennen voor den/
souverijnen raede van brabant, d'heeren/
meijer e(nde) schepenen van loven, tildonck/
e(nde) alomme (ende) aldaer te consenteren in/
gewillige condemnatie, mede in ont-/
goedenisse e(nde) goedenisse alles sonder/
voorgaende dagement, onder obli-
//
gatie, submissie e(nde) renuntiatie als naer/
rechte Actum binnen loven ten tijde voors(chreven)/
ter presentie van s(ieu)r joannes claes ende/
remisius schulpteur als getuijgen aensocht/
ende hebben de voors(chreven) comparanten de/
minute deser beneffens mij notaris on-/
derteeckent onderstont quod attestor et/
erat signatum p(etrus) j(osephus) van vossum not(ariu)s publ(icu)s/
1728/
Welcken volgende den voors(chreven) geconstitueer-/
den uijt crachte e(nde) naer vermogen van/
d'onwederroepelijcke procuratie inden/
bovenstaenden contracte notariael gein-/
sereert om den selven wettelijck te moghen/
vernieuwen herkennen e(nde) reitereren als/
thoonder dijer geconstitueert sijnde/
heeft den selven in alle ende igewelcke sijne/
poincten, clausulen e(nde) articulen daerinne/
breeder vermelt alhier vernieuwt, herkent/
e(nde) gereitereert, obligando, submittendo ac/
renuntiando in forma, mitsgaders bij/
manisse des voors(chreven) heere meijers president/
schepene mits d'absentie des heere meijers/
ende naer voorgaende wijsdomme der/
naer te noemen heeren schepenen heeft/
opgedraegen met behoorelijcke vertijdenisse/
ende renuntiatie ses daghmaelen lants/
gelegen onder tildonck hier vorens in/
sijne regenoten nader gespecificeert (ende)/
gedesigneert, (ende) mits d'ordonnantie van
//
rechten den voors(chreven) opdraegere daer uijt/
behoorelijck ontgoeijt e(nde) onterfft sijnde soo/
wort mits desen daerinne gegoeijt ende/
geerfft den notaris petrus josephus van/
vossum alhier present ende 't selve accep-/
terende inden naem e(nde) ten behoeve van/
jo(nke)r joannes laurentius de vroije eersten/
pensionaris deser stadt loven heere van/
linden, hacquedeau (etcetera) e(nde) vrouwe maria/
theresia goidtsenhoven sijne compaigne/
henne erffven naercomelingen ofte hens/
actie hebbende, per monitionem iure/
et satis et waras prout latius in supradicto/
procuratorio waer toe wort gerefe-/
reert (ende) den teneur alhier anderwerff/
wort gehouden voor geinsereert coram/
h(ee)r e(nde) m(eeste)r hiacijntus jacobus schouten/
licentiaet in beijde de rechten (ende) s(ieu)r/
joannes van arenbergh schepenen hac/
28 aug(usti) 1728/
b claes/
1728/
Copije vande quittantie/
van voldoeninge/
Ontfangen vanden heere pensionaris/
de vroij seven hondert guldens wisselgelt/
in voldoeninge van sekere sesse dagh-/
maelen lants gelegen tot tildonck bij/
den onderges(chreven) aenden voors(chreve) heere vercocht/
toirconde derthien augusti 1728 et erat/
signatum j(an) b(aptist) sergeijsens
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer