SAL7995, Act: R°167.2-R°175.1 (31 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°167.2-R°175.1  
Act
Date: 1751-03-08
LanguageNederlands

Transcription

2019-04-24 by Karel Embrechts
In de tegenwoordigheijdt van/
jon(ke)[r] petrus de herckenrode/
heere van roost president schepe/
nen in absentie des heere meijers/
/ ende desselffs lieutenants ende die/
schepenen der hooft stadt loven/
naergenoempt gestaen lamber/
tus goffart officiael der twee/
de schrijffkamere van de naer/
volgende acte notariael al/
hier wettelijck te vernieu/
wen ende t herkennen als/
thoonder van de selve gecon/
stitueert zijnde volgens d on/
wederroepelijcke procuratie/
daerinne geinsereert heeft dat/
gedaen als volgt/
Op heden den xv[en] der/
maendt februarii xvii[c] eenen/
vijftig compareerde voor mij/
notaris geadmitteert bij den/
souvereijnen raede van/
brabant binnen de stadt lo/
ven residerende present die/
getuijgen hier onder genoempt/
s(eigneu)[r] augustinus josephus ingel/
bien innegesetennen borger/
meester huijvetter ende koop/
man binnen de voorzeijde/
stadt loven den welcken/
kent schuldigh te sijn aen/
d h(ee)[r] jean pedro henssens/
koopman binnen de stadt/
antwerpen eene somme van/
/ duijsent drijentwintig guldens/
vierthien stuijvers wisselgeldt/
den ducaton aen drij guldens/
over ende ter saecke van aen/
hem comparant bij den voor/
seijden henssens geleverde koop/
manschappen als bij drij differen/
te vervallene wisselbrieven/
hier aen originelijck gevoegt/
de selve voortskomende uijt/
eene meerdere ofte grootere/
somme ende alsoo als restant/
breeder als bij de rekeninge/
hier aen insgelijckx gevoegt/
welcke hij comparant is/
herkennende voor liquet ende/
deugtsaem alvorens van de/
selve inspectie genomen heb/
bende ten sijnen vollen con/
tentemente soo hij bekent/
bij desen welckenvolgende/
is den selven comparant/
gelovende van de voorge/
melde somme van een duij/
sent drijentwintig guldens/
vierthien stuijvers wissel/
geldt aen den bovengenoem/
den d h(ee)[r] henssens ofte ordre/
te sullen betaelen op d eer/
ste vermaeninge ofte mae/
nisse van den selven hens/
sens als schuldt met den/
rechte overwonnen onder/
/ tusschen tot asseurantie ende/
verhael der selve somme ob/
ligerende ten desen sijnen per/
soon alsmede sijne goederen/
soo meubelen als immeube/
len present ende toekomen/
de als naementlijck ver/
klaert speciaelijck te hebben/
daer toe ende ten dijen/
eijnde verobligeert opgedrae/
gen ende geoppignoreert soo/
hij is doende bij desen seker/
sijn huijs hoff stallingen/
met die voordere appendentien/
ende dependentien van dijen/
al waer hij tegenwoordig/
is woonenende ende gebruijc/
kende beneffens oock een/
ander huijs ende erve met/
die voordere toebehoorten/
van dijen daer neven aen/
gelegen gestaen ofte gele/
gen binnen de voorseijde/
stadt loven tegenover/
de riviere de deijle neder/
waerts van de vischmerckt/
regenoten de voorseijde ri/
viere de deijle van voren/
met de ledige erve ofte/
straete ter eenre het huijs/
den kleijnen keijser ter/
tweedere joannes van/
weddinge ter derdere s(eigneu)[r]/
/ egidius crombecq ter vier/
dere zeijden het selven huijs/
beneffens het andere daer aen/
gelegen soo voors(chreven) is niet/
voorders zijnde belast als/
met eenge capitaele ren/
ten t saemen beloopende/
vijff duijsent guldens wis/
selgeldt sonder meer/
Item alnog een parceel/
soo landt als bempt groot/
wesende twee bunderen/
gelegen tot wijchmael on/
der de jurisdictie des dor/
pe ofte barronnie van rot/
zelaer gemeijnelijck genaemt/
den res ofte esse regeno/
ten de riviere de deijle/
ter eenre d erffgenaemen/
ofte representanten van/
n van de velde ter ii[re]/
ende de straete ter derdere/
wesende het selve parceel/
goedt los vrij ende onbelast/
consenterende t eenewegen/
den comparant over de/
gemelde goederen in de/
affectatie der voorseijde/
somme tot asseurantie en(de)/
verhael der selve op den/
voet ende in conformiteijt/
als hier boven bij mainmise/
maecken van beleijde de/
/ creet ende erdecreet respecti/
velijck der selve van die/
heeren wethauderen der/
stadt loven daer over te/
dicerneren alles naer be/
hooren daer toe onweder/
roepelijck constituerende/
een ieder thoonder deser/
ofte dobbel dijer Ende om/
den voornoemden d h(ee)r/
henssens des te beter over/
allent gene voorgemelt/
te versekeren zijn alhier/
medegecompareert s(eigneu)[r] au/
gustinus josephus ingel/
bien innegesetennen/
borger meester huijvetter/
ende koopman binnen de /
voorzeijde stadt loven/
beneffens s(eigneu)[r] nicolaus an/
thonius ingelbien ende/
jouff(rouw)[e] isabella clara/
ingelbien alle kinderen/
des eersten comparants/
alsmede van competen/
ten auderdom van vijffen/
entwintig jaeren soo zij/
verklaerden welcke tot/
validiteijt asseurantie ende/
verhael van allent gene/
voorgemeldt verklaeren/
de vorenstaende oppignoratie/
opdragt ende verobligeringe/
/ van de voorgespecificeerde/
goederen te approberen te/
aggreeren ende te ratificeren/
consenterende van hunnen/
t wegen insgelijckx in de/
gemelde affectatie daer over/
op den voet als hier boven/
tot dien ten effecte deser/
verklaerende hun solidaire/
lijck ende alsoo ieder van/
hun int besonder sterckmae/
kende voor malkanderen/
respectivelijck hun te stel/
len borgen ende cautiona/
rissen als principaelen ten/
desen voor hunnen bovenge/
noemden vaeder eersten/
comparant alhier tot asseu/
rantie verhael ende voldoe/
ninge der voorgemelde/
somme obligerende ten dien/
eijnde oock solidairelijck ende/
ieder van hun int besonder/
hunne persoonen alsmede/
hunne goederen soe meu/
belen als immeubelen/
present ende toekomende/
renuntierende ten dien/
eijnde ende effecte aen/
alle middelen beneficien/
privilegien ende exceptien/
van rechten hun eenigsins/
voordeelig contrarie aen/
/ den inhoude deser als naement/
lijck aen het gene van ordinis/
divisionis ende excussionis mits/
gaeders de voorseijde isabella/
clara ingelbien aen de/
gene van senatus consulti/
velleiani et authentica si qua/
mulier respectivelijck over/
het effect ende substantie/
der selve ten volle onder/
richt ende gecertioreert ge/
weest zijnde ieder int be/
sonder door mij notaris soo/
sij bekennen ende verklae/
ren bij desen constitueren/
de alvolgens alle die com/
paranten onwederroepelijck/
een ieder thoonder deser/
ofte dobbel dijer ieder int/
besonder om te compare/
ren in den souvereijnen/
raede van brabandt voor/
die heeren wethauderen/
der stadt loven ende al/
omme elders ten eijnde/
van den inhoude deser/
aldaer vernieuwende ende/
erkennende te consenteren/
int decreet van con/
demnatie volontair so/
lidairelijck ten laste van/
hun comparanten tot/
volvueringe voldoeninge/
/ ende achtervolginge respec/
tivelijck van allent gene/
hier boven staet gestipuleert/
sonder daer toe alvorens te/
moeten laeten doen eeni/
ge citatie ofte daegement/
de surranneringe ende contra/
rie usantien in allen ge/
valle niettegenstaende/
blijvende het passeren deser/
dobbel dijer aen den voorseij/
den d heer henssens ende noo/
dige zegels met allent gene/
daer op te volgen ten res/
pecte van de gemelde af/
fectatie beneffens oock/
alle die kosten geresen op/
de drapperije der stadt lo/
ven over de actie aldaer/
aengestelt ten laste des/
eersten comparants tot/
betaelinge der bovengemel/
de somme privativelijck/
ten laste der comparan/
ten ten eersten daege/
te betaelen onder obli/
gatie als hier boven allent/
welck op den voet ende/
in conformiteijt als hier/
vorens staet uijt gedruckt/
door mij notaris voor in/
den naeme ten voordeele/
/ ende onder aggreatie des meer/
genoemden d heer henssens/
mits sijne absentie wordt/
geaccepteert/
Aldus gedaen gepasseert/
ende geaccepteert ten/
huijse des eersten compa/
rants binnen de stadt/
loven ten teijde als hier/
boven ter presentie van/
d h(ee)[r] jacobus benedictus/
maillard ende van jan/
brijdel als getuijgen hier/
toe aensocht ende gebe/
den in welckers presen/
tie heeft den eersten/
comparant alhier geprodu/
ceert eene assignatie van/
achtentwintig guldens/
wisselgeldt van den/
voors(chreven) d heer henssens/
in date xxxi meert xvii[c]/
vijftig bij hem betaelt aen/
den eerweerdigen heere/
kent president vant/
iersch collegie binnen/
de universiteijt loven/
als bij de selve assigna/
tie ende quittantie hier/
aen originelijck gevoegt/
/ welcke sal aen de voorseij/
de somme gekort moeten/
worden zijnde d originele/
minute deser bekleedt met/
behoorelijcken zegel onder/
teekent a ingelbien/
a(ugustinus) josephus ingelbien n(icolaus)/
a(nthonius) ingelbien i(sabella) c(lara) ingel/
bien j(acobus) b(enedictus) maillard 1751/
met het handmerck van/
jan brijdel in forme van/
een cruijs verclaerende/
niet te konnen schrijven/
leeger staet mij present/
als notaris ende acceptant/
als hier boven ende is on/
derteekent ant(honius) tusco/
not(ari)s nog leeger concor/
dantiam cum suo originali/
attestor signatum ant(honius)/
tusco not(ari)s/
Copije van de ag/
greatie des meer/
genoemden d h(ee)r/
henssens hierbo/
ven vermelt/
Op heden den sessentwin/
tigsten februarii seven/
thienhondert eenenvijftigh/
voor mij christianus corvers/
/ conincklijcken notaris bij/
haere majesteijts souvereij/
nen raede van brabant/
geadmitteert t antwerpen/
residerende wesende van/
den getalle der stadt en/
de secretarije der selve/
ter presentie van de/
getuijgen naergenoempt/
compareerde d heer jean/
pierre henssens negotiant/
binnen dese stadt mij nota/
rio bekent den welcken/
verclaerde visie ende inspec/
tie genomen te hebben/
van sekere acte op den/
vijthienden deser maendt/
ende jaere gepasseert bin/
nen de stadt loven voor/
den notaris anthonius/
tusco ende in presentie/
van sekere getuijgen/
metten den welcken/
s(eigneu)[r] augustinus josephus/
ingelbien borger ende/
m(eeste)[r] huijdevetter binnen/
de voors(chreven) stadt loven be/
kent ende verclaert/
schuldig te zijn aen d heer/
comparant in desen eene/
somme van duijsent drijen/
/ entwintig guldens veerthien/
stuijvers wisselgeldt met be/
lofte van die op d eerste ver/
maeninge te sullen betaelen/
ende voorders met affectatie/
van een huijs hoff ap en/
dependentien van dien/
gelegen binnen de voor/
gemelde stadt loven mede/
van een parceel soo landt/
als bempt groodt twee bun/
deren gelegen tot wijchmael/
onder de jurisdictie des/
dorpe ofte baronnie van rot/
zelaer hebbende voorders/
de kinderen van den voors(eijde)/
s(eigneu)[r] augustinus josephus ingel/
bien in de selve acte com/
parerende de voorseijde af/
fectatie ende oppignoratie/
geapprobeert ende geratifi/
ceert tot welck bescheet/
mits desen wordt gerefereert/
soo verclaert d h(ee)[r] compa/
rant de voorgespecificeer/
de acte in alle sijne deelen/
pointen ende clausulen/
te approberen accepteren/
ende te aggreeren consti/
tuerende dienvolgens mits/
desen onwederoepelijck/
n n ende alle thoonders/
deser ofte copije authentic/
/ que om te compareren voor/
heer ende weth competent/
ende aldaer voor soo veel/
noodigh mocht wesen de/
affectatie ende oppignoratie/
der voors(chreven) panden in des/
heere comparants naeme/
te accepteren sonder arge/
list actum t antwerpen/
ter presentie van jean/
joseph van de venne ende/
van philippus jacobus mas/
quar als getuijgen ende is/
de minute deser ten protho/
colle mijns notaris ondertee/
kent leeger stondt quod/
attestor signatum c(hristianus) cor/
vers not(ariu)s/
Welckenvolgende den voors(chreven)/
geconstitueerden uijt krach/
te ende naer vermogen/
van de onwederroepelijcke/
procuratie geinsereert in/
de voors(chreven) contracten no/
tariael heeft de selve al/
hier vernieuwt ende her/
kent consenterende als/
in de selve obligantes/
submittentes ac renunti/
antes in forma eensae/
mentelijck ter maenisse van/
/ jon(ke)r petrus de herckenrode/
heere van roost president/
schepenen naer voorgaende/
wijsdomme der naertenoemen/
heeren schepenen heeft met/
behoorelijcke vertheijde/
nisse ende renuntiatie op/
gedraegen het parceel soo/
landt als weijde bempdt groot/
wesende twee bunderen/
gelegen tot wijchmael onder/
de jurisdictie des dorpe ofte/
barronnie van rotzelaer/
gemeijnelijck genaempt den/
res ofte esse ten contracte/
tusschen de regenoten bree/
der gespecificeert ende gede/
signeert ende mits d ordon/
nantie van rechten den voor/
schreven opdraegere uijt het/
selven parceel landts ende/
bempts ontgoeijdt ende ont/
erft zijnde soo wordt in/
het selve met alle solem/
niteijten van rechten/
daer toe gerequireert behoo/
relijck gegoeijdt ende geerft/
den officiael davidts pre/
sent ende accepterende voor/
in den naeme ende ten/
behoeve van d h(ee)[r] jean/
pedro henssens coopman bin/
nen de stadt antwerpen/
/ ende heeft den selven het voors(chreven)/
parceel soo landt als bempt/
wederom overgegeven op/
den last van eene somme/
van duijsent drijentwintig/
guldens vierthien stuijvers/
wisselgeldt et prout latius/
in supradictis procuratoriis/
coram jon(cke)[r] joannes lau/
rentius philippi et s(ieu)[r] guil/
lielmus van kerckhoven/
schepenen hac 8 martii 1751/
Mitsgaeders den voors(chreven) heere/
president schepenen nomine/
officii mits d absentie van/
den heere meijer heeft ge/
leijdt den officiael lamber/
tus goffart in den naem/
van den voors(chreven) d h(ee)r hens/
sens tot seker huijs hoff stal/
linge met die voordere/
appendentien ende depen/
dentien van dien benef/
fens oock tot een ander/
huijs ende erve met die/
voordere toebehoorten van/
dien daer neven aengele/
gen gestaen ende gelegen/
binnen dese stadt loven/
tegen over de riviere/
de deijle nederwaerts van/
de vischmerckt regenoten/
/ de voorseijde riviere de deijle/
van voren met de ledige erve/
ofte straete ter i[e] het huijs/
den kleijnen keijser ter ii[e]/
joannes van weddinge ter/
iii[e] s(eigneu)r egidius crombecq/
ter iiii[e] zijden ende dat tot/
asseurantie ende vastigheijdt/
der voors(chreven) somme van duij/
sent drijentwintig guldens/
vierthien stuijvers wissel/
geldt/
Est que in instanti adductio/
facta tot de geseijde huijsin/
gen id monente et ducente/
den heere president schepe/
nen coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-29 by Agata Dierick