SAL7995, Act: R°224.1-V°226.1 (43 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°224.1-V°226.1  
Act
Date: 1751-03-22
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-03 by Karel Embrechts
Inde teghenwoordigheijdt/
des heere meijers ende die/
schepenen der hooftstadt loven/
naergenoempt gestaen henricus/
davidts officiael der middelste/
schrijffcamere alhier uijt crachte/
ende naer vermoghen vande/
onwederoepelijcke procuratie/
geinsereert inden naervolgenden/
contracte notariael om den/
selven alhier te vernieuwen/
herkennen ende reitereren als/
thoonder dijer geconstitueert sijnde/
heeft het selve gedaen in voegen ende/
manieren naervolgende luijdende/
aldus/
Op heden desen xiiii januarii/
seventhien hondert eenendertigh/
comparerende voor mij openbaer/
notaris geadmitteert bij sijne/
majestijts souverijnen raede/
van brabant tot loven reside/
rende ende inde presentie van/
die getuijgen naergenoempt jan/
caluwaerts ende maria ver/
hooven gehuijsschen peeter calu/
waerts ende anna weltens/
/ gehuijsschen aert caluwaerts/
ende catharina smets gehuijsschen/
voorden eersten staeck als kinde/
ren wijlen lauwerijs calu/
waerts ende clara huens/
Item catharina raets ge/
trauwt met goris marant chris/
tina raedts als getrauwt heb/
bende hendrick vermeijlen/
waervan absent is hunnen/
broeder guilliam raedts als heb/
bende in het naerbes(chreven) goet het sesde/
paert het welcke d acceptante/
sal ten onderen houden met den/
interest dijer arato van vier par/
cento voorden tweeden staeck/
Welcken tweeden staeck ingevalle/
den voors(chreven) guilliam raedts niet/
weder en quamp sal competeren/
aende twee voorschreve catharina/
ende christina raedts/
Welcke comparanten hebben/
verclaert vercocht gecedeert ende/
getransporteert te hebben soo/
ende gelijck sij vercoopen cederen/
ende transporteren mits desen/
aen elisabeth huens alhier/
present ende in coop accepterende/
te weten twee vijffde paerten/
/ in een daghmael landts gelegen/
onder het graaffschap van thildonk/
waer van d acceptante is heb/
bende drij paerten regenooten/
s heeeren straete ter eenre lowies/
van hoven ter ii[e] ende de acceptante/
ter derdere sijden voorts gecomen/
van jan huens hunnen groot/
vader was acceptants vader/
was ende dat om ende voor/
de somme van ider seven guldens/
thien stuijvers courant geldt/
den schellinck tot seven stuijvers/
ende alle andere specien naer/
advenant gerekent de welcke sij/
in het particulier bekennen/
ontfangen te hebben dienende/
dese voor volle quittantie ver/
claerende tot het voorschreven goet/
geene actie ofte recht meer te/
hebben directelijck ofte indirec/
telijck dan ten vollen te sijn/
vergenoecht consenterende inde/
ontgoedenisse ende goedenisse/
voor alle heere hoven daer het/
d acceptante gelieven sal alles/
onder obligatie van hunne res/
pective persoonen ende goederen/
meubelen ende immeubelen/
/ present ende toecomende met/
submissie ende renuntiatie als/
naer recht Constituerende voorts/
onwederoepelijck een ider thoonder/
deser n n ofte copije auth(entique)/
der selver om te compareren/
soo voor den souverijnen raede/
van brabant heere meijer ende/
schepenen van loven ende/
alomme elders daer het van/
noode mochte wesen om den/
inhoude deser te vernieuwen/
ende te herkennen consente/
rende den gebreckelijcken inde/
condemnatie voluntair sonder/
voorgaende daghement promit/
tentes ratum et gratum/
Aldus gedaen ende gepasseert/
binnen loven ten daeghe maende/
ende jaere voorschreve ter/
presentie van joannes baptista/
gerardus franssens ende francis/
hollanders getuijgen ten desen/
geroepen ende gebeden ende is/
de minute originele deser becleet/
met behoorelijcken segel onder/
teekent met het marcq van jan/
caluwaerts marie verhoven/
met het marcq van peeter calu/
waerts met het marcq van/
/ anna weltens met het marcq van/
aert caluwaerts met het marcq van/
anna smets met het marcq van/
catharina raedts met het marcq van/
gooris marant met het marcq van/
christina raedts met het marcq van/
hendrick vermeijlen met het marcq/
van elisabeth huens jan francis/
hollanders j(oannes) b(aptista) g(erardus) franssens onder/
stont mij present quod attestor/
ende was onderteekent b/
franssens not(ariu)s pub(licu)s/
Welckenvolgende den voorschreven/
geconst(itueerd)[en] uijt crachte ende naer/
vermoghen als voor heeft den/
bovenstaenden contracte nota/
riael in alle ende igewelcke sijne/
poincten clausulen ende arti/
culen alhier vernieuwt herkent/
ende gereitereert consenterende/
als inden selven de transpor/
tanten obligantes submittentes/
ac renuntiantes in forma eent/
saementlijck ter maenisse des/
heere meijers naer voorgaende/
wijsdomme der naer te noemen/
heeren schepenen heeft met/
behoorelijcke verthijdenisse ende/
/ renuntiatie opgedraegen de/
twee vijffde deelen in een/
daghmael landts gelegen onder/
thildonck ten voorschreven/
contracte tusschen de regenoten/
naerder geexprimeert ende ge/
designeert Ende mits d or/
donnantie van rechten den/
voorschreven opdraegere uijt/
de voorschreve twee vijffde/
deelen van een daghmael lants/
behoorelijck ontgoeijdt ende/
onterfft sijnde wordt mits/
desen inde selve twee vijffde/
deelen van een daghmael lants/
met alle solemnitijten van/
rechten daer toe gerequireert/
gegoeijt ende geerfft den off(iciae)l/
joannes baptista everaerts/
alhier present ende inden/
naem ende ten behoeve van/
carolus lans ende jan hendrickx/
halve broeders ieder voor de hellicht/
kinderen ende representanten/
van wijlen elisabeth huens/
ofte der gene huns actie hebbende/
accepterende alles breeder uijtwij/
sens den voors(chreven) contracte/
coram jo(nke)[r] petrus de herckenrode/
heere van roost et s(ieu)r guillielmus/
van kerckhoven schepenen hac/
22 martii 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick