SAL7995, Act: R°230.2-R°233.1 (45 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°230.2-R°233.1  
Act
Date: 1751-03-26
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-26 by Karel Embrechts
In de teghenwoordigheijdt der/
heeren schepenen der hooftstadt/
/ loven naergenoempt, gestaen/
joannes baptista everaerts off(iciae)l/
der middelste schrijffcamere/
alhier, uijt crachte ende naer/
vermoghen vande onwederoe-/
pelijcke procuratie geinsereert/
inden naervolgenden contracte/
scabinael, om den selven alhier/
te vernieuwen, herkennen/
ende reitereren als thoonder/
dijer geconstitueert sijnde, heeft/
het selve gedaen in voegen ende/
manieren naervolgende, luijdende/
aldus/
Op heden desen sevensten/
december seventhien hondert/
vijfftigh, sijn gecomen ende/
gecompaereert voor de onderte/
noemen schepenen der stadt/
ende lande van aerschot, peeter/
janssens ende maria mertens/
gehuijsschen ende inwoonders/
van betecom, welcke voor-/
schreve comparanten bekennen/
gesamentlijck wel ende deugh-/
delijck ontfangen ende ter/
rente gelicht te hebben van/
sieur jacobus mattehus in/
houwelijck met maria de/
widt ende sieur theodorus/
/ de widt actuelen kerckmeester/
van onse lieve vrauwe binnen/
aerschot beijde inwoonders der/
voors(chreve) stadt aerschot, eene somme/
van hondert vijfftigh guldens/
courant, den pattacon tot twee/
guldens sesthien stuijvers ende/
de hoogere specien naeradvenant/
dese die dienende dese oversulckx/
voor volle ende absolute quit-/
tantie sonder van andere ofte/
voordere naermaels te moeten/
doceren voor welcke voorschreve/
capitaele somme de voorschreve/
comparanten geloven jaerelijcx/
te gelden ende te betaelen/
in handen vande voorschreve/
rentheffers ofte huns actie/
hebbende binnen aerschot eene/
erffelijcke rente van ses guldens/
vijffthien stuijvers courant, los/
ende vrij van alle lasten ende/
het sij thien, twintighste honderste/
meerdere ofte mindere penningen/
beden, subsidien, contributien/
ende generaelijck van alle andere/
lasten, alreede op renten gestelt/
ende naermaels alnoch te stellen/
waer aen van alsnu voor alsdan/
wordt gederogeert cours ende/
/ inganck de selve rente nemende/
van heden date deser, sulckx/
dat het eerste jaer intrest/
vallen ende verschijnen sal/
op den sevensten december/
vanden toecomenden jaere/
seventhien hondert eenenvijfftigh/
ende soo voorts van jaere/
te jaere tot den vollen afflegh/
dijer die de comparanten rent-/
gelders sullen vermoghen te/
doen in twee reijsen, te weten/
de eerste reijse met vijfftigh gul(den)s/
ende de tweede reijse met/
hondert guldens sijnde het geheel/
capitael hondert vijfftigh gul(den)s/
courant ende verloops intresten/
dijer, arato van tijde met costen/
van brieven, creatie, copije der/
selve goedenisse slaen van/
lovensche mainmise ende/
pontpenningen ingevalle ende/
cassatie dijer, waer voorens de/
voorschreve comparanten sijn/
verbindende hunne respective/
persoonen ende goederen, have/
ende erve present ende toeco-/
mende ende specialijck daer/
vooren verbindende te pandt/
sijn stellende ontrent drije/
daghmael een halff landts/
/ gelegen tot betecom ontrent de/
plaetse genoempt den hooghen/
wegh regenooten oost den heere de/
vleegers, suijt de straete, west/
den heere de cock ende noort jan/
baptist vandenbempt./
Item ende finaelijck alnoch een/
daghmael lants gelegen tot/
hulst reg(enoo)ten oost jan dauwe/
suijd den h(eyligen) geest van betecom/
west jan de roover ende noort/
s'heeren straete, de voorschreve/
pleckxkens lants aenden eersten/
comparant competerende uijt/
den hooffde van sijne ouders/
conform de schijdinge ende deijlinge/
aengegaen teghens sijnen broeder/
ende suster onder mij secretaris/
berustende in dato [vacat]/
seventhienhondert vijfftigh, de welcke/
hij is warranderende voor vrij,/
suijver ende onbelast dan aleene-/
lijck op den gereghtighen s'heeren/
gront chijns, rechte ende servitute/
vanden gronde, sonder meer daer op/
uijtgaende, waerop sijn waerschap/
ende guarrand sijn gelovende, heb-/
bende tot meerdere vastigheijt/
van allent gene voor ende naerbes(chreve)/
onwederoepelijck mits desen geconsti-/
tueert den persoon van [vacat]/
/ ende alle thoonders deser ofte/
copije auth(entique) dijer om te gaen/
ende te compareren voor den/
souverijnen raede van brabant/
meijer ende schepenen van/
loven die van aerschot ende/
alomme elders voor heer ende/
hoff competent daer het partije/
geintresseerde goedtduncken/
ende gelieven sal, om aldaer/
den inhoude deser verniewende/
ende herkennende, den gebrec-/
kelijcken in het onderhouden/
deser volontairelijck te doen/
ende laeten condemneren, met/
costen, sonder voorgaende daghe-/
ment als daerinne vrijwilleghlijck/
consenterende, mitsgaeders/
om te gaen ende te compareren/
voor heer ende hoff competent/
om aldaer het voors(chreve) capitael/
van hondert vijfftigh guldens/
ende de te verloops intresten/
dijer op de voorschreve landen/
te laeten realiseren ende affec-/
teren ofte wel om te compareren/
voor de heeren schepenen der/
stadt loven, om aldaer het voors(chreve)/
capitael ende verloops intresten/
dijer op de voorschreve landen/
bij acte van lovensche mainmise/
/ te laeten realiseren ende affec-/
teren prout in communi forma./
Aldus gedaen ende gepasseert binnen/
de stadt aerschot date als voren/
Coram d. vloebergh et van cantel-/
beek schepenen, sijnde originele/
minute deser, becleet met segel/
competent, ende bij de voors(chreve)/
rentgelders beneffens mij onder-/
ges(chreven) secretaris der stadt ende/
lande van aerschot behoorelijck/
onderteekent, onderstont quod/
attestor ende was onderteek/
q. van cantelbeeck s(ecreta)[ris] 1750/
Aldus vernieuwt, herkent ende/
gereitereert bij den voorschreven/
geconst(itueerd)[en] den voorschreven contracte/
scabinael in alle ende igewelcke/
sijne poincten, clausuelen ende/
articulen consenterende als inden/
selven, de rentgelders obligantes/
submittentes ac renuntiantes in/
forma./
Coram jon(ke)[r] charel theodor/
schot heere van harcourt et s(ieu)[r]/
guillielmus van kerckhoven/
schepenen hac 26 martii 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick