SAL7995, Act: R°269.2-V°272.1 (55 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°269.2-V°272.1  
Act
Date: 1751-03-31
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-28 by Karel Embrechts
In de tegenwoordigheijdt/
des heere meijers ende die/
schepenen der hooft stadt/
loven naergenoempt, gestaen/
lambertus goffart officiael/
van de tweede schrijffka-/
mere om de naervolgende ac-/
te notariael alhier wette-/
lijck te vernieuwen ende/
t'herkennen als thoonder/
van de selve geconstitueert/
zijnde volgens d'onweder-/
roepelijcke procuratie daer-/
inne geinsereert, heeft dat/
gedaen als volgt:/
Op heden den sevensten/
twintighsten der maendt/
november seventhien hon-/
dert vijftig, compareerde/
voor mij notaris geadmit-/
/ teert bij den souvereijnen/
raede van brabandt, bin-/
nen de stadt loven reside-/
rende, present die getuij-/
gen hier onder genoempt,/
sieur henricus van ele-/
wijck innegesetennen/
borger ende koopman bin-/
nen de stadt loven be-/
neffens jouff(ouw)[e] joanna/
van buggenhoudt gehuijs-/
schen, welcke comparan-/
ten kennen ontfangen/
te hebben van jan bap-/
tist phlisse jongman kos-/
ter der parochie van/
den dorpe ende heerelijck-/
heijdt van lovenjoul de/
somme van hondert seven-/
en seventig guldens twee/
stuijvers wisselgeldt den/
ducaton aen drij guldens/
ende alsoo voorts vande/
andere specien van mun-/
te naer advenandt, maeken-/
de in couranten gelde/
twee hondert ses guldens/
twelff stuijvers den duca-/
ton aen drij guldens thien/
stuijvers, ende dat in volle/
/ voldoeninge van de koopsom-/
me daerinne begrepen het/
stuijver geldt stomme ende/
andere hoogen over seker/
parceel landts groodt een/
dagmael der juste maete/
onbegrepen gelegen onder/
de jurisdictie des voorzeij-/
den dorpe van lovenjoul/
op het molhoopveldt, rege-/
noten de aude herbaene/
van loven op thienen ter/
eenre, die erffgenaemen/
ofte representanten van/
nicolaus van asbroeck/
nu jan plisse vaeder/
des voornoemden kooper/
ter tweedere bij koop te-/
gens jan van asbroeck,/
d'infirmerije van het groodt/
beggijnhoff binnen loven/
ter derdere, d'erffgenaemen/
ofte representanten van/
wauter smedts nu den/
voorseijden jan plisse ter/
vierdere zeijden, belast met/
eenen cheijns van eenen/
halven obel boon s'jaers/
ingevalle aen jon(ke)[r] de/
cock des die comparanten/
/ verkoopers zijn ignorerende als/
desen cheijns ofte last noijnt/
betaelt hebbende, als anderssints/
het voorzeijt parceel landts/
aen hunne auders sijnde ver-/
kocht voor los, vrije ende/
onbelast soo ende gelijck het/
selve parceel landts aen/
den bovengenoemden jan/
baptist plisse sone jan, is/
verbleven achtervolgens die/
publieque conditien van ver-/
koopinge daer over gehouden/
door mij notaris ten uijtgaen/
der keirsse voorgevallen op/
den twintigsten deser loo-/
pende maendt novembris/
xvii[c] vijftigh tot welcke/
conditien, ten respecte/
deser wordt gerefereert, de/
selve alsoo houdende voor/
hierinne geinsereert ende/
gerepeteert, dese over de/
voorgemelde koopsomme/
dienende voor volle ende/
absolute quittantie sonder/
van andere te moeten/
doen blijcken, mits welc-/
ke verklaeren die com-/
paranten te consenteren/
/ ten behoeve des voorseijden/
jan baptist plisse ofte van/
den genen bij hem te de-/
nomineren, in die ontgoe-/
denisse, goedenisse ende/
realizatie naer behooren,/
t'zij voor die heeren wet-/
hauderen der stadt loven,/
de gene van lovenjoul/
als alomme elders des be-/
hoorende, daer toe onwe-/
derroepelijck constitueren-/
de bij desen, een ieder/
thoonder deser ofte dobbel/
dijer, allent welck alsoo/
bij den voornoemden/
jan baptist plisse alhier/
present alsoo wordt ge-/
accepteert./
Aldus gepasseert ende/
geaccepteert binnen/
de stadt loven, ten/
teijde als hier boven,/
ter presentie van s(ieu)[r]/
lambertus goffart offici-/
ael van de tweede/
camere der secretarie/
van de stadt loven/
/ ende van franciscus fisco/
als getuijgen hier toe geroe-/
pen, sijnde d'originele mi-/
nute deser - bekleedt met/
behoorelijcken zegel - on-/
derteekent henricus van/
elewijck, joanna van/
buggenhoudt, jan bap-/
tist plis, l(ambertus) goffart 1750/
fran(ciscus) fisco 1750 beneffens/
mij notaris leeger stont/
quod attestor ende was/
onderteekent ant(honius) fisco/
not(ariu)s./
Welckenvolgende den voor-/
schreven geconstitueer-/
den uijt krachte ende naer/
vermogen als voor, heeft/
den bovenstaende con-/
tracte notariael in alle/
ende iegewelcke sijne/
poincten, clausulen ende/
articulen alhier vernieuwt/
ende herkent, consenterende/
als in den selven, de trans-/
portanten obligantes,/
submittentes ac renunti-/
antes in forma, eent-/
/ saementlijck ter maenisse/
des heere meijers naer voor-/
gaende wijsdomme der naer-/
tenoemen heeren schepenen/
heeft met behoorelijcke/
vertheijdenisse ende renun-/
tiatie opgedraegen het par-/
ceel landts groodt een/
dagmael der juste maete/
onbegrepen gelegen onder/
de jurisdictie des dorpe/
van lovenjoul op het/
molhoopveldt ten voors(chreven)/
contracte tusschen de/
regenoten naerder geex-/
primeert ende gedesigneert,/
ende mits d'ordonnantie/
van rechten den voor-/
schreven opdraegere uijt/
het voors(chreven) parceel landts/
behoorelijck ontgoeijdt/
ende onterft zijnde, soo/
wordt mits desen in/
het selve met alle solem-/
niteijten van rechten/
daer toe gerequireert be-/
hoorelijck gegoeijdt, gevest/
ende geerft sieur joannes/
baptista everaerts officiael/
der tweede schrijffkamere/
/ der secretarie der stadt loven/
alhier present ende accepte-/
rende, voor, in den naeme/
ende ten behoeve van/
jan baptist plisse jongman/
koster der parochie van/
den dorpe ende heerelijck-/
heijdt van lovenjoul al-/
les breeder prout latius/
in dicto procuratorio co-/
ram joncker charles/
theodor schotte heere/
van harcourt ende van/
sieur guillielmus van kerck-/
hoven schepenen hac/
31 martii 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick