SAL7995, Act: V°272.2-V°274.1 (56 of 86)
Search Act
previous | next
Act V°272.2-V°274.1  
Act
Date: 1751-03-31
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-19 by Karel Embrechts
In de tegenwoordigheijdt/
des heere meijers ende die/
schepenen der hooft stadt/
loven naergenoempt, ge-/
staen lambertus goffart/
officiael der tweede/
schrijffkamere alhier uijt/
krachte ende naer ver-/
mogen van de onweder-/
roepelijcke procuratie ge-/
insereert in sekere publie-/
que conditien van ver-/
/ koop gehouden door den/
notaris p(etrus) j(oannes) van vossum/
binnen de stadt loven resi-/
derende ter instantie ende/
van wegens s(eigneu)[r] joannes/
teunissens in houwelijck/
met theresia barbara boels,/
de representanten [vacat] de/
coninck ende jouff(rouw)[e] maria/
boels [vacat] lauwens en(de)/
theresia boels ende s(eigneu)[r]/
joannes nicolaus verbeu-/
len, ende s(eigneu)[r] petrus sla-/
von als momboir der min-/
derjaerige kinderen van/
s(eigneu)[r] joannes anthonius ver-/
beulen ende jouff(rouw)[e] barba-/
ra boels gehuijsschen wa-/
ren uijt krachte van per-/
missie der heeren oppermom-/
boiren deser stadt loven/
in date 8 februarii 1751,/
over ende ter saecke van/
vijff dagmaelen bempts gele-/
gen onder lovenjoul ge-/
noempt den koeij bempt,/
regenoten berthel vranckx/
ter i[re], de leijbeke ter/
ii[re], mevrouw van gra-/
ve ter iii[re], ende het dries-/
straetjen ter iiii[e] zijden./
/ Over welcke vijff dagmaelen/
bempts den lesten sitdag/
is gehouden binnen dese/
stadt loven in de herberge/
het pauwken den 12[en]/
meert 1751, op welcken/
voors(chreven) lesten sitdag de/
geseijde vijff dagmaelen/
bempts ten uijtganck der/
brandende keirsse als hoog-/
sten ende lesten verdie-/
der is verbleven aen jan/
baptist plis voor de somme/
van drij hondert guldens/
ende vijfthien hoogen/
als breeder blijckt bij de/
copije authentieque der/
voors(chreven) conditien ende/
quittantie van voldoeni-/
ge der koopsomme staen-/
de in pede der selve/
ende waer van den/
teneur is volgende:/
Ontfangen van jan bap-/
tist plus de somme van/
drije hondert viertig guldens/
wisselgeldt in voldoeninge/
der bovenstaende koopsom-/
me waer aen heeft gecort/
/ vierthien stuijvers over het/
capitael van twee pennin-/
gen boon ende eenen obel/
inde voors(chreven) conditien/
niet uijtgesteken ende waer/
mede het selve goedt wort/
bevonden belast te sijn,/
consenterende in de ont-/
goedenisse ende goedenis-/
se sonder voorgaende dage-/
ment hac 31 meert 1751/
ende was onderteekent/
joannes nicolaus verbe-/
len q(ualitate) q(ua)./
Welckenvolgende heeft/
den voorschreven gecon-/
stitueerden uit krachte/
ende naer vermogen als/
voor ter maenisse des/
heere meijers naer voor-/
gaende wijsdomme der/
naertenoemen heeren/
schepenen met behoore-/
lijcke vertheijdenisse ende/
renuntiatie opgedraegen/
de vijff dagmaelen bempts /
hier vorens tusschen die/
regenoten naerder gedesig-/
neert ende geexprimeert/
ende mits d' ordonnantie/
/ van rechten den voors(chreven) op-/
draegere uijt de voors(chreven) vijff/
dagmaelen bempts behoore-/
lijck ontgoeijdt ende ont-/
erft zijnde, soo wordt daer-/
inne met alle solemniteij-/
ten van rechten daer/
toe gerequireert, behoore-/
lijck gegoeijdt, gevest ende/
geerft sieur joannes bap-/
tista everaerts officiael/
der tweede schrijffkamere/
alhier present ende accep-/
terende, voor, inden nae-/
me ende ten behoeve/
van jan baptist plisse, al-/
les breeder uijtwijsens de/
voors(chreven) conditien die al-/
hier wordt gehouden voor/
geinsereert ende gerepeteert/
coram joncker charles/
theodoor schotte heere/
van harcourt ende van/
sieur guillielmus van kerck-/
hoven schepenen hac 31[a]/
martii 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick