SAL7995, Act: V°274.2-R°280.1 (57 of 86)
Search Act
previous | next
Act V°274.2-R°280.1  
Act
Date: 1751-03-31
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-06 by Karel Embrechts
In de tegenwoordigheijdt/
der heeren schepenen der/
/ heeren schepenen der hooftstadt/
loven naergenoempt, gestaen/
lambertus goffart officiael/
der tweede schrijffkamere,/
om de naervolgende acte/
notariael alhier wettelijck/
te vernieuwen ende t'her-/
kennen als thoonder van/
de selve geconstitueert zijn-/
de volgens d'onwederroe-/
pelijcke procuratie daerin-/
ne geinsereert heeft dat ge-/
daen als volgt :/
Op heden den xxxi[en]/
der maendt meert xvii[c] een-/
en-vijftig, compareerde voor/
mij notaris geadmitteert bij/
den souvereijnen raede/
van brabandt, binnen de/
stadt loven residerende,/
present die getuijgen hier/
onder genoempt, joannes/
baptista plis innegeseten-/
nen ende coster des dor-/
pe ofte parochie van lo-/
venjoul den welcken/
kent ontfangen te hebben/
van s(ieu)[r] henricus van ele-/
wijck innegesetennen/
borger ende negociant bin-/
/ nen de voorzeijde stadt loven/
als aengestelden momboir/
over de twee eenigste/
ende alnog minderjaerige kin-/
deren van wijlen s(ieu)[r] petrus/
ferdinandus eeckman ende/
jo(ann)[e] isabella clara dauw/
gehuijsschen waeren, ende/
alvolgens applicerende/
voor ende ten behoeve/
der selve kinderen de/
somme van drij hondert/
vijftig guldens wisselgeldt/
den schellinck aen ses/
stuijvers, den ducaton/
aen drij guldens maekende/
thien schellingen, ende/
alsoo van de andere spe-/
cien van munte naer ad-/
venandt, in onse presentie/
genumereert aen den com-/
parant overgetelt ende/
bij hem opgetrocken, dese/
daer over dienende voor/
volle ende absolute beken-/
tenisse sonder van andere/
te moeten doen blijcken,/
ter saecke van welcke/
voorgemelde capitaele/
somme den comparant/
/ is gelovende ende sig is ver-/
obligerende bij desen, van/
te sullen gelden ende be-/
taelen aen den bovenge-/
noemden van elewijck/
present ende accepterende/
in sijne voorgemelde quali-/
teijt voor ende ten behoe-/
ve van de voorzeijde kin-/
deren petri eeckman, eene/
jaerelijckxe rente van/
seventhien guldens thien/
stuijvers, ten advenandt/
van den penninck twin-/
tig. Behoudelijck ende wel/
verstaende nogtans dat/
mits de selve rente wor-/
dende precieselijck betaelt/
t'elcker respective valdae-/
gen ofte uijtterlijck binnen/
die drij maenden daer naer,/
den rentgelder als dan sal/
gestaen mits betaelende/
vierthien guldens s'jaers/
tegens den penninck vijff-/
entwintig, de selve rente/
op dien voet cours ende/
inganck nemende date/
deser, alvolgens voor den/
eersten jaere te vallen/
ofte te verscheijnen op/
/ den xxxi[en] der maendt meert/
van den toekomenden jaere/
xvii[c] twee-en-vijftig, los,/
vrij, liber ende exempt van/
alle lasten ende exactien/
t'zij x[e], xx[e], mindere ofte/
meerdere penningen, con-/
tributien, ende alle andere/
diergelijcke impositien, niet-/
tegenstaende eenige plac-/
caerten, ende ordonnantien/
van haere majesteijt, en-/
voijen der heeren staeten/
ende andere mogentheden/
hier aen ter contrarie wa-/
ren ordonnerende ofte me-/
debrengende, waer aen dien/
comparant rentgelder van/
alsnu ende oock tegens/
alsdan absolutelijck is/
derrogerende ende renuntie-/
rende bij desen, ende alsoo/
vervolgentlijck van jaere/
te jaeren tot die effec-/
tive afquijtinge der voor-/
gemelde capitaele rente/
de welcke ten allen/
teijde, tegens den alsdan/
verscheijn dag hier boven/
besproken ende gestipuleert/
sal mogen geschieden, t'een-/
/ der reijse, met gelijcke som-/
me van drij hondert vijftig/
guldens wisselgeldt cours/
hebbende ten teijde van/
de selve afquijtinge binnen/
de voorzeijde stadt loven,/
nogtans in geene mindere/
specien van munte als/
ter waerde van schellin-/
gen, ende mits preadver-/
tentie vijfthien daegen/
te vorens ingevolge het/
gedisponeerde van den/
xxii[en] ende xxiii[en] articu-/
len onder het vijffde cap-/
pittel der geemologeerde/
costuijmen van de stadt/
loven, met volle rente/
ende onkosten daer van/
dependerende; Gelovende /
ondertusschen den com-/
parant rentgelder dese/
voorzeijde rente op den/
voet ende in conformi-/
teijt hier boven geprescri-/
beert, wel ende loffelijck/
te sullen betaelen aen/
den acceptant in sijne/
voorseijde qualiteijt, bin-/
nen de stadt loven, alles/
onder obligatie van sijnen/
/ persoon alsmede van sijne/
goederen, soo meubelen/
als immeubelen, present/
ende toekomende, als nae-/
mentlijck verklaert te/
hebben opgedraegen, ver-/
obligeert ende geoppigno-/
reert soo hij is doende bij/
desen, soo tot asseurantie/
ende verhael vant'voor-/
gemelt capitael, als jaere-/
lijckxen interest van dien/
de naerbeschreven goederen./
Als te weten, voor eerst/
vijff dagmaelen landts voor/
desen bemdts geweest zijn-/
de, der maete onbegrepen,/
gelegen onder den voor-/
zeijden dorpe van loven-/
joul, genoempt den koeij-/
bemdt, regenoten de erff-/
genaemen ende represen-/
tanten van berthel vranckx/
ter i[e], de leijbeke ter ii[e],/
het driesstraetjen ter iii[e],/
met mevrauwe spange ofte/
mevrauwe van grave,/
ende het clooster van sin-/
te mertens ter vierdere/
zeijden, niet voorders zijnde/
/ belast als met vier halsters/
en een quaert rogge s'jaers/
aen het clooster van sinte/
mertens binnen loven,/
soo ende gelijck het selve/
parceel landts aen den/
comparant is toegekomen/
bij koop tegens s(ieu)[r] joan-/
nes theunissens ende the-/
resia barbara boels gehuij-/
sschen beneffens hunne/
medeconsorten achtervol-/
gens die publieque condi-/
tien daer over gehouden/
door den notaris p(etrus) j(oannes)/
van vossum, ten uijtgaen/
der keirsse voorgevallen/
op den xii[en] deser loo-/
pende maendt meert, met/
de daer op geopereerde rea-/
lizatie voor die heeren/
wethouderen der stadt/
loven, date deser in de 2[e]/
eerste camere der secre-/
tarie aldaer./
Item alnog een dagmael/
landts der juste maete/
onbegrepen gelegen onder/
den voorzeijden dorpe van/
lovenjoul, opt'molhoopvelt,/
regenoten de oude herbae-/
/ ne van loven op thienen/
ter eenre, die erffgenaemen/
ofte representanten van/
nicolaus van asbroeck nu/
jan plis vaeder des com-/
parants bij koop tegens jan/
van asbroeck ter ii[e], d'in-/
firmerije van het groodt beg-/
gijnhoff binnen loven ter/
iii[e], d'erffgenaemen ofte/
representanten van wauter/
smedts nu den voorseijden/
jan plis ter vierdere zeijden,/
niet voorders sijnde belast/
als met eenen cheijns van/
eenen halven obel boon/
s'jaers ingevalle aen jon(ker)[r]/
de bock des wordt geig-/
noreert, soo ende gelijck/
den comparant het selve/
parceel landts heeft ver-/
kregen tegens den boven-/
genoemden s(ieu)[r] henricus/
van elewijck ende sijne/
huijsvrouwe bij koop achter-/
volgens die publieque con-/
ditien daer over gehou-/
den door mij notaris ten/
uijtgaen der brandende/
keirsse voorgevallen op den/
xx[en] der maendt novembris/
/ lestleden des jaers xvii[c]/
vijftig, ende acte van pro-/
curatie in date xxvii[en]/
der selver maendt met de/
daer op geopereerde realiza-/
tie voor die heeren wet-/
houderen der stadt loven,/
insgelijckx date deser, in/
de voorzeijde tweede camere,/
Met gelofte de welcke/
den comparant is doende/
bij desen, van ten allen/
teijde te sullen stellen,/
assigneren ende laeten af-/
fecteren, tot asseurantie/
ende verhael als hier bo-/
ven, ter maenisse ende/
ten vollen contente-/
mente van de rentheffers/
naerderen pandt ofte hij-/
potheque, consenterende/
onderstusschen den com-/
parant rentgelder in de/
affectatie deser voorge-/
melde rente over die/
hier boven gespecificeerde/
goederen bij mainmise,/
decreet ende erdecreet der/
selve naer behooren der/
heeren wethouderen van/
de stadt loven, daer toe/
/ onwederroepelijck constitue-/
rende bij desen, een ieder/
thoonder deser ofte dobbel/
authentieque van de selve/
alsmede om voor de selve/
wethouderen, in den sou-/
vereijnen raede van bra-/
bant, ende alomme elders/
comparerende, te consente-/
ren in de condemnatie/
volontair, tot volvueringe,/
voldoeninge ende achter-/
volginge van allent/
gene ten desen staet ge-/
stipuleert, sonder daer/
toe alvorens repsective-/
lijck te moeten laeten/
doen eenige citatie/
ofte daegement, de surran-/
neringe ende alle contra-/
rie usantien in allen ge-/
valle geobserveert ofte/
gerequireert niettegenstaende,/
waer aen den comparant/
rentgelder insgelijckx is/
derrogerende, ende renun-/
tierende bij desen/
Aldus gedaen, gepasseert/
ende gaccepteert binnen/
de stadt loven, ten teijde/
als hier boven, ter presen-/
/ tie van s(ieu)[r] lambertus gof-/
fart officiael van de twee-/
de camere der secretarie/
van de stadt loven, ende/
van franciscus fisco als/
getuijgen hiertoe aensocht/
zijnde d'originele minute/
deser - bekleedt met be-/
hoorelijcken zegel - ondertee-/
kent jan batist plis, hen-/
ricus van elewijck q(ualitate) q(ua),/
l(ambertus) goffart, fran(ciscus) fisco 1751/
leeger stont mij present/
signatum ant(onius) fisco not(ariu)s/
Aldus vernieuwt ende her-/
kent de voors(chreve) acte notari-/
ael door den voornoemden/
geconstitueerden in alle/
ende iegewelcke sijne poinc-/
ten, clausulen ende arti-/
culen, consenterende als in/
den selve, coram joncker/
charles theodoor schotte/
heere van harcourt et sieur/
guillielmus van kerckhoven/
schepenen hac 31[a] martii/
1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1768-04-09
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-06 by Karel Embrechts
Is gebleken bij acte gepasseert voor den not(ari)s p. van(den)/
plas in date 6 meert 1768 dat de rente van drij hondert/
vijfftigh gul(den)s cap(itael) in dese vermelt is gequeten quare hic/
vacat hac 9 april(is) 1768 j(oannes) b(aptista) everaerts off(iciae)l
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick