SAL7995, Act: V°354.2-R°359.1 (73 of 86)
Search Act
previous | next
Act V°354.2-R°359.1  
Act
Date: 1751-05-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-06 by Karel Embrechts
In de teghenwoordigheijdt des/
heere meijers ende schepenen/
der hooftstadt loven naergenoemt/
gestaen henricus davidts officiael/
/ der middelste schrijffcamere alhier,/
uijt crachte ende naer vermoghen/
vande onwederoepelijcke procuratie/
geinsereert inden naervolgende/
contracte not(ariae)l, om den selven alhier/
te vernieuwen, herkennen ende/
reitereren als thoonder dijer gecon-/
stitueert sijnde, heeft het selve gedaen/
in voegen ende manieren naervol-/
gende luijdende aldus/
Op heden den 23 januarii 1700/
eenenvijfftigh, compareerde voor/
mij onderges(chreven) als openbaer notaris/
geadmitteert bij in haere maij(es)tijts/
souverijnen raede geordonneert in/
brabant, tot brussel residerende/
ende inde presentie vande getuijgen/
naergenoempt, den eersaemen/
antonius dominicus schavaij/
ende joanna maria forton sijne/
huijsvrauwe innegesetene der pa-/
rochie ende heerelijckheijdt van/
wesembeke mij notario wel/
bekent, de welcke hebben verclaert/
s gelijck sij sijn doen mits desen/
wel ende deughdelijck in presentie/
van ons notaris ende getuijgen/
te hunnen contentemente ont-/
/ fanghen te hebben uijt handen/
van vrauwe joanna emanuel de/
camusel overste van het clooster/
van sinte peeters ter sieckelieden/
binnen dese voors(chreven) stadt, alhier/
present ende t'gene naerbeschreven/
accepterende ten behoeve van het/
voors(chreven) clooster, de somme van/
sessentwintigh hondert guldens/
wisselgeldt, den schellinck tot sesse/
stuijvers den ducaton tot drije/
guldens den dobbelen souvereijn/
tot vijffthien guldens sesse stuijvers/
ende alle andere specien volgens/
de leste evaluatie, dienende dese/
dijen aengaende voor volle ende/
absolute quittantie, van ontfanck/
sonder van voordere in het toeco-/
mende te moeten doen blijcken/
gelovende de comparanten daer voren/
aende vrauwe acceptante ende aen/
de overste naer haer, ten behoeve/
van het selve clooster te sullen/
gelden ende betaelen eene voor-/
taene erffelijcke rente van eenen/
negentigh guldens courant geldt/
a rate van drij guldens thien/
stuijvers par conto, vrij, los/
liber ende exempt van alle/
/ thiende, twintighste, dertighste/
veertighste, vijfftighste, honderste/
meerdere ofte mindere penninghen/
ende generaelijck van alle andere/
lasten ende impositien, alreede/
gestelt ofte geimponeert, ende in/
het toecomende te stellen ofte/
't imponeren, alwaert de plac-/
caerten, ordonnantien ende regle-/
menten gemaeckt ofte te maeken/
t'sij door haere voors(chreven) majesteijt/
staeten weghens ofte door eenighe/
vremde princen anders statueerden/
onder heer expresse derogatie aen/
alle de voorberoepe placcaerten/
ordonnantien ende reglementen/
welcke voorschreve rente cours/
ende inganck nempt op heden/
ende vervolgentlijck sal het eerste/
jaer van betaelinghe der selve/
vallen ende verscheijnen den 23/
januarii vanden naestcomenden/
jaere seventhien hondert twee en/
vijfftigh, ende soo voorts t'elcken/
drijentwintighsten januarii tot de/
volle de reele ende absolute quij-/
tinghe toe, der voors(chreven) somme van/
sessentwintigh hondert guldens/
wisselgeldt, die sal moghen ge-/
schieden in twee reijsen, ieder/
/ reijse met de juste helligt, gelo-/
vende de comparanten voorders/
alleen te sullen draeghen ende/
betaelen de coster deser, van/
constitutie pontpenningen inge-/
valle ende generaelijck alle andere/
tot de gene van cassatie inclues/
alles onder obligatie van ver-/
bintenisse van hunne persoonen/
ende goederen eijgen ende haefven/
present ende toecomende ende/
namentlijck ende de gene van/
seekere hoftstadt met den grooten/
steenen huijse daerop staende/
hoven, schuere, stallinghen ende/
voordere toebehoorten die plachte/
eene brauwerije te wesen gestaen/
ende gelegen binnen de vrijheijdt/
van vueren teghens over de kerck/
gemeijnelijck genoempt den hert/
reg(eno)ten s'heeren straete in ii[e] sijden/
den heere de mol ter iii[e] ende d'erff-/
genaemen francis godsseels ter iiii[e]/
voor vrij, suijver ende onbelast/
behoudelijck met eenige commeren/
ende chijnsen aen haere voors(chreven)/
majesteijt/
Aende kercke ende huijsarmen van/
vueren voors(chreven)/
Aen het broederschap van s(in)[t] jan evan-/
/ gelist inde selve kercke ende aen/
d'abdije van s(in)[t] geertruijden tot loven/
indijen desen lesten wordt be-/
vonden daerop uijttegaen ende met/
achthien hondert guldens wissel-/
geldt aen s(ieu)[r] bols de gene met de/
penningen ten desen gelicht sullen/
worden affgelost ende gequeten/
met de verloopen der selve, ende/
voor onderpandt onder de gene/
van een stuck lant groot sesse/
daghmaelen uijt diversche partijen/
in een beheert gelegen respective/
binnen de voors(chreven) vrijheijdt van vueren/
ende de parochie ende heerelijc-/
heijdt van sterrebeek aenden/
paddenpoel op het beijskensvelt/
comende ter eenre teghen de/
goederen der erffgen(aemen) puttemans/
ter ii[e] teghens den wegh loopende/
van duijsborgh naer brussel ter iii[e]/
teghens den godtshuijse van roode/
clooster ende ter iiii[e] teghens/
de goederen daniel de joncker/
voor vrij, suijver ende onbelast/
behoudelijck met den chijns/
van een mudde oort ende een/
negenmanneken t'jaers aen het/
rollant op een der voors(chreven) partijen/
uijtgaende, inder voegen de compa-/
ranten den voors(chreven) huijse den hert/
/ met appendentien ende dependen-/
tien hebben vercregen teghens/
jouff(rouw)[e] anna maria vanden bo-/
gaerden wed(uw)[e] wijlend s(ieu)[r] avocaets/
thomas ambrosius pierson ende/
consorten volgens acte van trans-/
port gepasseert voor mij onderges(chreven)/
notaris ende seekere getuijgen op/
eergisteren den xxi januarii, ende/
den onderpandt heeft den comparant/
vercregen teghens corneelia forton/
met peeter hermaelsteen haeren/
man volgens acte van transport/
gepasseert voor mij ditto notaris/
ende seekere getuijgen den 22 junii/
seventhienhondertvijfftigh in alle/
welcke voors(chreven) goederen den com-/
parant ende sijne huijsvrauwe/
eerstdaeghs staen gegoeijt ende/
geerfft te worden, ende gelovende/
de comparanten daer enboven/
over allent'gene voors(chreven) behoore-/
lijck brussels waerschap ende/
alsoo genoeg te doen ofter naermaels/
iet aengebraeke, soo constitueren/
sij onwederoepelijck mits desen/
alle thoonder deser, om in hunnen/
naem ende van hunnen t'weghen/
te gaen ende te compareren voor/
schepenen van vueren, voors(chreven)/
ende alomme elders voor hof ende/
/ heer competent daer het behooren/
ende van noode wesen sal, omde/
voors(chreven) rente naer dat hij comparant/
ende sijne huijsvrauwe voors(chreven) inde/
goederen voors(chreven) sal gegoeijt geves-/
tight ende geerfft sijn, op deselve/
ten behoeve van het beroepen clooster/
te laeten verbinden ende hij-/
potiqueren op den last vande/
chijnsen voors(chreven) met observantie/
van alle de solemnitijten ende/
formaliteijten gerequireert van/
rechtsweghen, mitsgaeders/
om voor heeren schepenen deser/
voors(chreven) stadt de beroepe geloffte/
van waerschap te vernieuwen/
ende herkennen, ende om in cas/
van eenigh gebreck te gaen ende/
te compareren t'sij voor den sou-/
verijnen raede van brabant, meijer/
ende schepenen van wesembeke/
ende ophem ofte alomme elders/
daer het behooren ende van noode/
wesen sal, om hun aldaer in het/
volbrengen, volvueren ende achter-/
volgen vant'gene voorschreven/
gewillighlijck te doen ende laeten/
condemneren met costen, gelovende/
verbindende e(tcetera)/
/ Aldus gedaen ende gepasseert/
binnen dese voors(chreven) stadt brussele/
ten daeghen, maende ende jaere/
als boven ter presentie van hen-/
ricus govaert ende jacobus/
boucke getuijgen hier toe geroepen/
ende gebeden, de minute origi-/
nele deser, becleedt met behoore-/
lijcken segel is bij de voors(chreven)/
comparanten, acceptanten ende/
getuijgen beneffens mij notario/
onderteekent, onderstont quod/
attestor, signatum f. j. ghijs/
not(ariu)s/
Aldus vernieuwt, herkent ende/
gereitereert, bij den voorschreven/
geconstitueerden den voorschreven/
contracte notariael, in alle/
ende igewelcke sijne poincten/
clausulen ende articulen, consen-/
terende als inden selven de/
rentgelders obligantes, submit-/
tentes ac renuntiantes in forma,/
eensaementlijck ter maenisse/
des heere meijers naer voorgaende/
wijsdomme der naer te noemen/
/ voors(chreven) capitaele rente van acht hondert/
guldens oock mogen affgeleght worden/
in twee verscheyde reijsen te weten met/
een honder guldens elcke reijse, sullende/
die interest vermindert worden a rato/
vande aflegginge ende tot meerdere/
assurantie ende versekeringe soo/
vande voors(chreven) twee hooftsommen/
als de te verschijne interesten der selve/
stellen ende noemen sij gehuijsschen/
comparanten voor speciale pant/
ofte hypotecque de hoeve daer sij op/
wonen genoemt den palinckpot/
gelegen onder arschot grote vijff/
boinderen salvo iusto met de weijden/
soo goet als slecht groot ontrent/
twee boinderen onder een halff ende de/
coerte bijden met de huijsinge, schuer/
stallen bachuys ende voorders met/
alle ap en dependentien soo ende ge-/
lijck de voors(chreven) jouff(rouwe) anna maria/
verhagen gewesen beggijnken de sel-/
ve hoeve heeft beseten ende gelijck/
de voors(chreven) comparanten de selve
Contributorskristiaan magnus , Yannick De Meulder
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-29 by Agata Dierick