SAL7995, Act: V°96.2-R°100.1 (16 of 86)
Search Act
previous | next
Act V°96.2-R°100.1  
Act
Date: 1751-01-15
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-03 by kristiaan magnus
In de tegenwoordigheijdt/
van jon(ke)[r] petrus de/
herckenrode heere van roost/
president schepene mits/
/ d'aff(lij)vigheijdt van den heere/
meijer ende in absentie van/
den heere lieutenant ende/
die schepenen der hooft/
stadt loven naergenoempt,/
gestaen lambertus goffart/
officiael der middelste schrijf-/
kamere om de naervolgen-/
de acte notariael alhier/
wettelijck te vernieu-/
wen ende t'herkennen/
als thoonder van de sel-/
ve geconstitueet zijnde,/
volgens d'onwederroepe-/
lijcke procuratie daerinne/
geinsereert heeft dat ge-/
daen als volgt./
Op heden den xxxi[en]/
der maendt december/
xvii[c] vijftig, compareerde voor/
mij notaris geadmitteert bij den/
souvereijnen raede van bra-/
bandt binnen de stadt loven/
residerende, present die getuij-/
gen hier onder genoempt,/
d'h(ee)[r] maximilianus emanuel/
kersselaer innegesetenen/
borger ende koopman bin-/
nen de voorseijde stadt lo-/
ven, den welcken heeft/
verclaert vercocht gece-/
deert ende getransporteert/
te hebben soo hij is doende/
/ bij desen, aen ende ten behoe-/
ve van den edelen heere/
servatius augustinus de/
villers doctor primarius/
in de medeceijnen van de/
universiteijt binnen de stadt/
loven (etceter)a den selven pre-/
sent ende in koop accepte-/
rende, sekere captiaele rente/
van twelff hondert guldens/
wisselgeldt den ducaton aen/
drij guldens ende alsoo voorts/
van de andere specien van/
munte naer advenandt ge-/
creeert ende geconstitueert/
ten penninck xxv ten/
behoeve van den compa-/
rant transportant ten laste/
van jo(nke)[r] philip joseph van/
grave heere van la croix (etceter)a/
achtervolgens die creatie/
ende constitutie brieven/
daer over gepasseert voor/
den notaris g. josslet bin-/
nen de stadt loven op den/
xvi[en] maii van den jaere/
xvii[c] negen-enviertig, met/
de daer op geopereerde af-/
fectatie op die panden/
ofte hipothequen tot asseu-/
rantie der selve rente/
gestelt in de voorgeciteerde/
/ acte van creatie gepasseert/
voor die heeren wethouderen/
der stadt loven bij main-mi-/
se vernieuwt ende gedecre-/
teert respectivelijck op den/
xxi[en] ende xxviii[en] der/
voorzeijde maendt maii van/
den voorschreven jaere/
xvii[c] negen enviertig, in de/
eerste camere, de selve/
rente t'elcker jaere val-/
lende ende verscheijnende/
op den xvi[en] maii, staende/
geaffecteert ende geoppig-/
noreert op den voet als/
hier boven op het derde paert/
ende deel in ende van sekere/
hoeve genaempt terstock/
consisterende in vierentwin-/
tig bunderen drij dagmaelen/
drijentwintig roeden landts/
bempden (etceter)a soo ende gelijck/
allent'selve gelegen ende/
gestaen is onder den dor-/
pe van rotzelaer, breeder/
respectivelijck uijtgedruckt/
ende gespecificeert in de/
voorgeciteerde constitutie/
brieven, de welcke wor-/
den gehouden voor hier-/
inne geinsereert ende ge-/
repeteert; dit tegenwoor-/
dig transport wordende/
gedaen voor gelijcke capi-/
taele somme van twelff/
/ hondert guldens wisselgeldt,/
boven alnog achtenseventig/
guldens courandt geldt den/
ducaton aen drij guldens/
thien stuijvers voor den/
verschenen interest van/
de voorzeijde capitaele rente/
ten respecte van een jaer/
ende seven maenden en/
halff, welcke voorzeijde/
somme soo ten respecte/
vant'capitael als interest/
voorgemeldt den transpor-/
tant kent ontfangen te/
hebben van den heere/
acceptant dese daer over/
dienende voor volle ende ab-/
solute quittantie sonder/
van andere te moeten/
doen blijcken, midts welc-/
ke verklaert den trans-/
portant hem geen recht,/
actie nogte pretentie nim-/
mermeer te behouden nog-/
te te reserveren aen de/
voorgemelde capitaele/
rante nogte verloopen/
ofte interest van dien/
surrogerende den heere ac-/
ceptant respectivelijck des-/
aengaende in sijne plaetse,/
stede ende gerechtigheijdt,/
guarranderende de voorzeijde/
rente ten respecte van de/
validiteijt ofte deughtsaem-/
/ heijdt der selve sonder meer,/
consenterende alvolgens den/
transportant op den voet ende/
in conformiteijt als hier/
boven ten behoeve des/
heere acceptants in die ont-/
goedenisse, goedenisse ende/
realizatie naer behooren/
t'zij voor die heeren wethou-/
deren der stadt loven, als/
alomme elders, daer toe on-/
wederroepelijck constitutie-/
rende een ieder thoonder/
deser ofte dobbel dier mits-/
gaeders om aldaer, in den/
souvereijnen raede van bra-/
bandt ende elders compare-/
rende, te consenteren in de/
condemnatie volontair tot/
volvueringe ende achtervol-/
ginge vant'gene staet/
ten desen gestipuleert,/
sonder alvorens te moeten/
daer toe laeten doen eeni-/
ge citatie ofte daegement./
Aldus gedaen gepasseert/
ende geaccepteert binnen/
de stadt loven, ten teijde/
als hier boven, ter presen-/
tie van franciscus fisco/
ende van jan baptist de/
bruijter als getuijgen hier/
toe geroepen sijnde d'ori-/
ginele minute deser - be-/
kleedt met behoorelijcken/
/ zegel - onderteekent m(aximilianus) e(manuel) kers-/
selars, s(ervatius) a(ugustinus) de villers, fran(ciscus)/
fisco 1751, joannes baptista/
de pruijter, leeger stont mij/
present, signatum ant(onius) fis-/
co not(ariu)s./
Welckenvolgende den voor-/
schreven geconstitueerden/
uijt krachte ende naer ver-/
mogen als voor, heeft den/
bovenstaenden contracte/
notariael in alle ende ie-/
gewelcke poincten, clau-/
sulen ende articulen al-/
hier vernieuwt ende her-/
kent consenterende als in/
den selven den transportant/
obligando, submittendo ac re-/
nuntiando in forma, eentsae-/
mentlijck ter maenisse des/
voors(chreven) heere president sche-/
penen naer voorgaende wijs-/
domme der naertenoemen/
heeren schepenen heeft met/
behoorelijcke vertheijde-/
nisse ende renuntiatie op-/
gedraegen de capitaele/
rente van twelff hondert/
guldens wisselgeldt in de/
voors(chreven) acte notariael bree-/
der gespecificeert ende ge-/
designeert, ende mits d'ordon-/
nantie van rechten den/
voors(chreven) opdraegere uijt de/
/ selve rente behoorelijck ont-/
goeijdt ende onterft zijnde,/
soo wordt mits desen in de /
selve met alle solemniteijten/
van rechten daer toe gere-/
quireert gegoeijdt ende geerft/
sieur joannes baptista/
everaerts officiael der mid-/
delste schrijffkamere alhier/
present ende accepterende/
voor, in den naeme ende/
ten behoeve van den/
edelen heere servatius au-/
gustinus de villers doc-/
tor primarius in de medi-/
ceijnen van de universi-/
teijt binnen de stadt lo-/
ven (etceter)a alles breeder uijt-/
wijsens den voors(chreven) contrac-/
te welckers teneur al-/
hier wordt gehouden voor/
anderwerf geinsereert ende/
gerepeteert coram jon(ke)[r]/
joannes laurentius jose-/
phus de vroije heere van/
linden et s(ieu)[r] guillielmus/
van kerckhoven schepenen/
hac 15 januarii 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1753-04-02
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-03 by kristiaan magnus
Is gebleken/
bij manuaele/
quittantie de/
dato 1 aprilis/
1753 ondert(eeken)t/
s(ervatius) de villers/
me(dicus) p(rimarius) p(racticus), onder-/
stont mij present/
als getuijgen/
signat(um) j(oannes) j(acobus)/
goutier testis/
1753 dat de/
nevenstaende/
rente van twelff hondert gul(den)s/
cap(itael) is gequeten/
wegens jo(nke)[r]/
philippus josephus/
van grave/
quaro hic/
vacat hac 2/
aprilis 1753/
ita est/
j(oannes) b(aptista) everaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-16 by Agata Dierick