SAL8104, Act: R°115.1-V°115.1 (25 of 45)
Search Act
previous | next
Act R°115.1-V°115.1  
Act
Date: 1402-06-22

Transcription

2018-02-13 by xavier delacourt
Cond sij allen lieden dat willem van scoenhoven sone wilen h(er) jans va(n) scoenhove(n) castellains van dormale ridd(er)s/
es comen in jeghenwordicheide(n) der scepen(en) van lovene en(de) heeft bekent dat her janne van scoenhoven sinen/
bruede(r) ca [castellain van dormale] ridde(r) ghevallen sijn in deylinghe(n) de goede hier nae bescreven en(de) ghenoemt Inden iersten thuys/
van dormale met sijnre toebehoerten en(de) met den wate(r) en(de) met den borchbeemt en(de) met enen beemde dieme(n)/
heet den bogart en(de) met enen stucke lands daer neven [gheleghen] en(de) met dertich scillinghen oud(er) grote tsjaers/
erfrenten toten voers(creven) huse [va(n) dormale] horende en(de) met alle den tsise te dormale in capunen in ouden gelde en(de)/
ouden groten Item de molen ter panbrugghen met alle haerre toebehoerten Item thof te neder/
landen(en) met alle sijnre toebehoerten en(de) met omtrent vijftich boende(re)n ond(er) lant en(de) beemde [al] daer toe/
gheleghen Item noch acht(er) tvoers(creven) hof te nederlanden(en) op een huys en(de) hof daer aen tien ganse/
gheleghen acht(er) voers(creven) hof te nederlanden(en) tien ganse en(de) vijf oude grote erflecs tsijs Item aen seke(re)/
goede gheleghen torsmale achte(n)w achten(de)vijftich scillinghe goeds ghelds jaerlex en(de) erflecs tsijs altoes/
tsinte remeysmisse te betaelne metden tsise [heerscape] en(de) hofrechte daer toehorende Item noch aldaer torsmale/
aen seke(re) goede neghen mudde en(de) vijf halste(r) ghersten erfspachts tsinte andriesmisse te betalen en(de)/
vijf scillinghe goeds ghelts jaerlecs tsijs [en(de)] metten heerscape daer toehorende Item noch int selve dorp/
van orsmale aen seke(re) goede een en(de) twintech capune en(de) vijftien scillinghe [gelts te kerss(misse) te betalen] met den heerscape/
en(de) hofrechte daer horende Item aen seke(re) goede ghelege(n) te beetse dertech capune en(de) twee hoende(re)/
en(de) vivendertich scillinghe en(de) acht pe(n)ninghe goeds gelts en(de) twee vleemsche en(de) vierdalve(n) hoydach/
en(de) een half mudde even(en) te kerss(misse) te betalen met den heerscape en(de) hofrechte daer toe horende/
Item de goede te rillaer te weten thof datmen heett van leefdale met sijnre toebehoerten met/
omtrent ses boende(re)n beemde en(de) omtrent dertien boende(r) onder heyde en(de) eusele en(de) met ene(n) wuwe(re)/
en(de) met omtrent viertien boende(re)n lants En(de) met den bogarde En(de) met der visscherijen En(de) mett(er)/
waranden En(de) met twee molenen En(de) te eetwaels tusschen een half boend(er) en(de) drie dachmale beemds/
En(de) de netelbeemde drie dachmale En(de) met ene(n) half boende(r) en(de) twee roeden beemds gheleghen te int/
romledebroec opde demere En(de) met omtrent twelf boende(re)n bosche en(de) enen boende(r) heyde eusels/
gheleghen te haechsberghe En(de) met ene(n) half mudde evenen erfspachts aen seker goede gheleghe(n) te/
mo(n)thenake dat plach te houdene noye crikels En(de) met den capune(n) en(de) metden tsise vallende/
jaerlex te kerss(misse) En(de) met den tsise en(de) met den hynne(n) vallen(de) jaerlex tsinte remeys misse En(de) metten/
tsise vallende jaerlex te meye En(de) met sevenen(de)twintich coerhoenen En(de) metten heerscape hofrechte/
pontgelde en(de) allen haren toebehoerten ghelijc dat mijn he(re) wilen vad(er) der voers(creven) ghebruede(re) de voers(creven)/
goede aldaer houden(de) was Item achtalven scillinc ouds tsijs jaerlex op clutincs wijngart dien goert/
vand(er) meeren te houden plach gheleghen acht(er) de borch van lovene Item vier hollantsche guldene/
van goude goet en(de) gheve jaerlex en(de) erflex tsijs op thuys met sijnre toebehoerten lambrechts de h(er)thoghe/
ghelegen te lovene inde dorpstrate alder naest der lylien opden hornoc vand(er) nuwerstraten Item/
vier hollantsche guldene van goude goet en(de) gheve jaerlex en(de) erflex tsijs op een beemdeken gheleghen/
binnen bruessele ghelijc dat alle dese voers(creven) goede bleven en(de) verstorven v sijn vand(er) doet wilen vaders/
en(de) moeders der ghebruede(re) voers(creven) Item neghen en(de)twintich en(de) enen halven capune en(de) twelf scillinghe en(de) ses/
pe(n)ninghe goets gelds jaerlex en(de) erflecs tsijs metten heerscape en(de) hofrechte daer toe horende op seke(re) goede/
gheleghen te buedinghen Item aen enen beemt gheheten de cokerelle gheleghe(n) te leeuwe sessen(de)dertich scillinge/
goeds ghelds erflecs tsijs Item noch onder te leeuwe en(de) te dunghe tien scillinghe goeds gelds en(de) enen oude(n)/
groten en(de) neghen capune erflex tsijs Item omtrent vierdalf boende(r) lands gheleghen te wilre Item
//
de helecht van dertech pond swerte tornoyse erflex tsijs op seke(re) vijf boende(r) beemde gheleghen/
te bloemendale en(de) te eetsrike deen helecht van vijf boende(re)n beemde welke vijf boende(r) beemde tsame(n)/
jaerlex gelden dertech pond swerte
Item deen helcht van acht mudden rogs lovenscher maten/
erfs pachts op huys en(de) hof met omtrent acht boende(re)n lands daer toe horende gheleghen te neder/
velpe ghelijc dat wilen willem van scoenhove(n) oem der voers(creven) ghebruede(re) houdende was [dese voers(creven) goede] te buedinge/
te leeuwe te wilre te bloemendale en(de) te eetsrike en(de) te nedervelpe houdende was Welke deylinghe/
voers(creven) de voers(creven) willem van scoenhoven heeft gheloeft den voers(creven) her ja(n)ne van scoenhoven sinen brueder/
vast en(de) ghestedich te houdene en(de) heme daer af altoes ghenoech te doene soe waer hem inden voers(creven)/
dinghen iet te luttel ghesciet ware alsoe dat den selven h(er) ja(n)ne tot eeuweliken daghen vast en(de)/
seker sal sijn jeghen hem en(de) sine deylinghe voers(creven) met sculdig(er) manieren vertijende Dit Hier waren ov(er)/
jan de witte en(de) wout(er) zas scepen(en) van lovene ghegheven int jaer onss he(re)n doemen screef dusent/
vierhont[en(de)]twee tween(de)twintech daghe in junio
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-05-09 by Xavier Delacourt