SAL8135, Act: R°145.2-V°145.1 (231 of 409)
Search Act
previous | next
Act R°145.2-V°145.1  
Act
Date: 1466-02-05

Transcription

2022-10-27 by kristiaan magnus
It(em) jan van stakenborch van triecht diene(re) sjonch(e)r(e)n diericx/
van palant drossete ons gened(ichs) she(re)n sh(er)toghen in sine(n) lande/
van valkenborch ende als bijden selve(n) jonch(e)r diericken totte(n) zaken/
en(de) ontfanghe hier onder bescreve(n) vermechticht ghelijck dat bleeck/
uut zeke(re) brieven bijden selve(n) jonch(e)r diericken den voirs(creven) janne van/
stake(n)borch dair op verleent ende met zijnen zeghele bezegelt int/
jair xiiii[c] lxvi xxi daghe in januario nae costume van scrive(re)n shoofs/
van ludick in p(rese)nc(ia) heeft ghekent ende ghelijdt dat hij als v(er)mechticht/
vanden voirs(creven) jonch(e)r diericken ende inden name van hem ghehave(n)/
ende ontfanghen heeft van ende uut handen jans ouderogghe jans/
van coelen henricx van wynghe en(de) goessens tybe als rintmeest(er)s/
vand(er) stad van loven(e) de su(m)me van vi[c] lxi rinssche te xx st(uvers) stuc/
en(de) xi st(uvers) en(de) iii ort stuv(er)s alse voe(r) tderdedeel vander beden bijden drie/
staten vande(n) lande van brabant onsen ghened(ighen) hee(re) den h(er)toghe en(de)/
onsen hee(re) den grave van charloys ende sijnre vrouwe(n) der gravynne(n)/
wijlen van charloys zalig(er) ghedachte(n) gheconsenteert en(de) v(er)schene(n)/
te kersmisse lestlede(n) ende te liechtmisse ombeg(ri)pen d(aer) nae betaelt/
te zijne Bekennen(de) de selve jan van stakenborch hem inde(n) name/
vanden voirs(creven) jonch(e)r diericken vanden voirs(creven) gheheele(n) derdendeele/
hem vande(n) voirs(creven) rintmeest(er)s van lov(en) volcomelick met ghereeden/
pe(n)ninghen vernueght te zijne Gheloven(de) den selve(n) rintmeeste(re)n tot/
behoef vand(er) stad dair aff gherecht warant te zijne ende he(n) dair aff/
ne(m)mermeer aentespreken(e) in e(n)nige(n) rechte(n) geestelick oft weerlick in
//
e(n)nig(er) manie(re)n Ende heeft de selve jan van stakenborch de quitan(cie)/
van onsen gened(ighen) hee(re) den h(er)toghe onsen hee(re) van charloys en(de) van/
sijnre vrouwe(n) h(ier) toe dienen(de) ghesedt in hande(n) andries van den/
nausnide(re) tot behoef vand(er) stad van loven(e) voirs(creven) o(m)me der selv(er)/
stad die te dienen(e) tott(er) betalinghe(n) vanden eene(n) derdendeele die/
sij dair aff gedaen heeft En(de) de selve gheheele quijtan(cie) der selv(er)/
stad te volgen(e) ende bijden selve(n) andriese ov(er)ghegeve(n) te wordden(e)/
soe wa(n)neer die ande(re) twee derdendeele betaelt zulle(n) sijn zonder/
e(n)nighe quitan(cie) weygheringhe dair inne te maken(e) oft te laten/
gheschieden cor(am) kers(makere) roelants febr(uarii) v[ta]
ContributorsChris Picard , Greet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Add. 1
Date: 1465-03-22

Transcription

2022-10-27 by kristiaan magnus
It(em) de vors(creven) andries naus(nidere)/
heeft de brieve bij/
bevele van jans ov(er)/
goessens tijbe ende/
jans sampsoens en(de) ja(n)s/
[van stakenborch] in hande(n) gesedt jorijs/
de hondt wisselee(re)/
te lov(en) [tot behoeff va(n)d(er) [stad]] m(ar)tii xxii/
a(nn)[o] lxv xviii
ContributorsChris Picard , Greet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-04-25 by kristiaan magnus