SAL8136, Act: V°181.2-R°182.1 (256 of 414)
Search Act
previous | next
Act V°181.2-R°182.1  
Act
Date: 1467-02-19

Transcription

2020-06-24 by myriam bols
Allen den ghene(n) (et)c(etera) burg(er)meest(ere)n scepen(en) en(de) raide d(er) stat van loven(e)/
saluyt (et)c(etera) doen te weten dat op den dach va(n) heden voir ons/
comen is in p(ro)pe(re)n p(er)soene joffrouwe katline vand(er) ponte(n) wed(uwe)/
willems wijle(n) vanden vekene rintmeest(er)s va(n) geldenake en(de)/
heeft ge(con)stitueert gesedt en(de) volcome(n) macht gegeve(n) balthasar/
le vos wonen(de) te geld(enaken) hue(re)n clerc en(de) dienee(r) ja(n)ne/
mathijs vorste(r) te geld(enaken) en(de) colline paul(us) va(n) opgeldenake en(de)/
janne marick wonen(de) te heddengnez
//
gezamentlic en(de) elken van hen besund(er)t met volcomend(er) macht/
bringe(r) van des(er) o(m)me alle de goede chijsen rinten erfpachte(n) ende/
schulden d(er) vors(creven) joffr(ouwe) kat(li)[ne(n)] toebehoeren(de) te geldenaken en(de) elswair/
in brabant te wat plaetsen oft aen wat goede(n) oft p(er)soene(n) dat dat/
zij oft gebue(re)n sal te eisschene te manene op te bue(re)n en(de) inne te/
heffene de sculde(re)n d(air) af quijt te sceldene en(de) quitan(cie) te gevene en(de)/
voir gebrec va(n) chijsen rente(n) en(de) erfpachte(n) met rechte te pande(n) en(de)/
alst noet gebuert te dagene die goede wynnen(de) lande beemden/
eeusselle(n) bosschen wate(re)n wouwe(re)n d(er) vors(creven) joffr(ouwe) kat(li)[ne(n)] toebehoe(re)nde/
te wat stede(n) oft plaetsen die gelege(n) sijn in pechtinge(n) en(de) jaerscha(r)en/
eene(n) t(er)mijn va(n) iii jare(n) en(de) niet lang(er) te v(er)pachtene en(de) uut te gevene/
en(de) te v(er)huere(n)ne en(de) de selve goede als d(air) questie gebuert met rechte/
te bedinge(n) in aensprake(n) en(de) v(er)antwerde(n) te comene thoenisse en(de)/
waerheid(en) te leid(ene) en(de) alle p(ro)cesse(n) actie(n) en(de) t(er)mijne(n) va(n) rechte te doene/
en(de) te houdene vo(n)niss(en) en(de) senten(cie) sij sijn int(er)locuteur oft diffinitijff/
teissche(n) en(de) taenhoe(re)n oft te v(er)wachte(n) het sij dat die gegeve(n) worde(n)/
voe(r) d(er) vors(creven) joffr(ouwe) kat(li)[ne(n)] oft d(air) tege(n) te wynne(n) en(de) te v(er)liese(n) en(de)/
vande(n) selve(n) vo(n)niss(en) ten behoerlicke(n) plaetse(n) en(de) den behoerlike(n) rechte(n)/
rechten oft gerichte te appelle(re)n die appellacie(n) soe en(de) d(air) dat behoert/
te v(er)volgene En(de) voirt alle tgene d(air) inne te vorde(re)n en(de) te doene/
beide inde(n) rechte en(de) d(air) buyte(n) dat de vors(creven) joffr(ouwe) kat(li)[ne] inde(n) selve(n)/
sake(n) soude moge(n) oft co(n)ne(n) gedoen oft sij d(air) tegewordich wa(r)e En(de)/
voirt o(m)me de vors(creven) sake(n) uute(n) rechte te trecken en(de) co(m)p(ro)mis vand(er)/
questie(n) d(air) af gebue(re)nde te make(n) en(de) senten(cie) oft uutsp(ra)ke arbitrael/
d(air) af te heisschene en(de) te v(er)volgene gelijc oft de vors(creven) joffr(ouwe) ka(tli)[ne] d(air)/
selve teg(ewoirdich) wa(r)e En(de) heeft geloeft de vors(creven) joffr(ouwe) kat(li)[ne] vast geste(n)tich/
va(n) weerd(en) en(de) omv(er)brekelic te houd(en) en(de) te hebbene tot ewige(n) dage(n)/
alle tgene dat bide(n) vors(creven) hue(re)n gemechichde(n) oft e(n)nige(n) va(n) hen hebber/
des briefs bedinct aengesproke(n) gevurwert gethoent v(er)antwert gethoe(n)t/
geappelleert oft met (com)p(ro)misse v(er)bond(en) gewonne(n) en(de) v(er)lore(n) sal worde(n) en(de)/
desgelijx oic des bide selve gemechtichde oft enich va(n) hen in v(er)pechti(n)ge(n)/
oft hueri(n)ge(n) d(er) selv(er) goed(en) gedae(n) sal worde(n) wed(er) dat in al oft in deel/
in acht(er)deele d(er) vors(creven) joffr(ouwe) kat(li)[ne(n)] gedroege oft in p(ro)fijte alle argelist/
uutgesceid(en) due(re)nde de selve mechticheit tot hue(re)n exp(re)sse(n) wed(er)roepe/
en(de) niet lang(er) febr(uarii) xix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator