SAL8140, Act: R°170.1-V°170.1 (291 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°170.1-V°170.1  
Act
Date: 1471-02-04

Transcription

2020-12-19 by Dominique Van Daele
Cont sij allen lieden dat hubrecht van berthem in p(rese)nc(ia) heeft/
uutghegeve(n) ende bekint dat hij uutgegeve(n) heeft henricke(n) van/
roeme [en(de) katline(n) zeghers sijne(n) wive] toff desselfs hubrechts metten huysen hove(n) boeg(ar)den wynnen(de)/
landen beempden eeusselen ende allen sine(n) toebehoirte(n) ghelegen ter/
werft inde p(ro)chie van rotsselair te houden(e) ende te hebben(e) van/
halff meerte naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van elff jairen lanck due(re)nde/
deen nae dande(r) zond(er) middel volgen(de) elcx jairs dae(re)n bynne(n)/
voe(r) ende Te weten(e) de voirs(creven) wynnen(de) lande o(m)me en(de) voe(r) sesthiene/
mudde(n) rogs goet ende payabel met wa(n)ne ende met vede(re)n wel/
bereydt der maten ende pacht van loven(e) ende de voirs(creven) beempde/
ende eeusselen voire ende o(m)me tweendertich hollan(sche) gul(den) te xvi st(uvers)/
elken hollan(sche) gul(den) gerekent te weten(e) tvoirs(creven) coren tsinte andriesmisse ap(oste)ls/
te betalen(e) ende tvoir(creven) ghelt tsinte m(er)tensmisse te betalen(e) en(de) te loven(e)/
ten huyse des voirs(creven) hubrechts te leveren(e) den voirs(creven) hubrechte den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ende telken t(er)mijne als vervolghde schout/
opde vurw(er)den h(ier) nae bescreve(n) Inden yersten dat de voirs(creven) wy(n)ne(n)de/
voirs(creven) lande wynne(n) [en(de)] werve(n) sulle(n) gelijck regenoete(n) bove(n) ende benede(n)/
It(em) es voert vurw(er)de dat de voirg(enoemde) wy(n)ne(n) de voirs(creven) huysinghe vanden/
voirs(creven) goeden houden sall wel en(de) loflijck op hue(re)n cost vand(er) und(er)ster/
rijkelen nederweerts ende tot hue(re)n afscheyden(en) vand(en) t(er)mijne dat/
alsoe laten It(em) de selve wy(n)ne(n) salle(n) jairlix leve(re)n xxxii busselen/
walms o(m)me [die] opde huyssinghe te v(er)deckene ende oft de wyn op/
deen jair die(n) walm niet en volle(re)nde dat hij tghebreck van dien/
op dande(r) naest volgen(de) jair sculdich sal sijn te leveren(e) Ende/
soe wa(n)neer men opde huysinghe ald(aer) dect ty(m)m(er)t metst oft plect/
van oude wercke d(aer) af sal de wyn de wercklieden den montcost/
geve(n) ende hubrecht sal die dachue(re)n betalen uutgenome(n)/
datme(n) ald(aer) decte oft plecte ende opbrake een latte van xviii/
voeten int viercante ende dat van nouws ladtte ende deckte/
dat alsdan de voirs(creven) wyn vanden montcoste onghehoude(n) sijn sal/
It(em) de voirs(creven) wy(n)ne(n) sulle(n) jairlijx opde voirs(creven) [goede] setten xxv willighe(n)/
poeten ten meesten profijte It(em) es voort vurw(er)de dat de selve
//
wy(n)ne jairlix den voirs(creven) hubrechte doen [sulle(n)] iiii carweyden ell/
met sine(n) waghen ende p(er)den elke carweyde van eene(n) daghe/
It(em) allet dooft dat jairlix opde voirs(creven) goede wassen sal dat/
sal de voirs(creven) hubrecht de twee derdeghedeelte hebben en(de) de voirs(creven)/
wyn(ne) dand(er) derdegedeelte ende de wyne(n) sulle(n) dat t(er) eerden doen/
leve(re)n en(de) den les(er)e den montcost geve(n) en(de) hubrecht sal die/
dachue(re)n betalen ende de wy(n)ne(n) sulle(n) hubrechten gedeelte hem/
tot loven(e) tsine(n) huyse leve(re)n It(em) de wy(n)ne(n) salle(n) schuldich sijn/
de duyven opt duffhuys wel ende loflijck te voeden(e) en(de) de voederen(en)/
ende d(aer) voe(r) hebben dmest ende dat voir vueren op metten/
ande(re)n meste opde voirs(creven) lande slants meeste(n) p(ro)fijte ende/
hubrecht sal die duyve(n) alleene hebben tsine(n) wille It(em) sullen/
de voirs(creven) wy(n)ne(n) de voirs(creven) lande laten tsine(n) [tot hue(re)n] afscheyden(en) gelijck/
sij die bevonde(n) hebbe(n) tot hue(re)n aencomen(en) Te weten(e) vii dach(mael)/
lants aen die schuere gelege(n) ende een dach(mael) gelegen aen der/
kinde(re)n vand(er) stoct hoff wel ende loflijck met rogghe besaeyt/
op sijn getijdighe voe(re)n ende i(½) dach(mael) lants gelegen aen/
die bothaghe besaeyt met stoppelrogghe ende ande(re) lande/
brake [gelijck regenoete(n) bove(n) en(de) benede(n)] It(em) de wy(n)ne(n) salle(n) de vors(creven) goede wel bevinde(n) ende/
beheyme(n) ende trunhout opde voirg(eruerde) [goede] moeghe(n) houwe(n) t(er) mynst(er)/
schade(n) op o(m)me ofde selve goede mede te bevreden(e) en(de) te v(er)maken(e)/
ende oft de(n) selve(n) hubrechte gelufde e(n)nighe eyken af te doen houden(e)/
dat hij dat sal moge(n) doen zond(er) consent vande(n) wynne vors(creven)/
It(em) es noch vurw(er)de dat de voirs(creven) wyn de voirs(creven) beempde(n) noch/
eeussele(n) inde ii leste jaire(n) vanden vors(creven) t(er)mijne niet en sullen/
mogen breken Ende alle dese vurw(er)den (et)c(etera) Ende h(ier) voe(r) sijn/
borghen des voirs(creven) wynne(n) als p(ri)ncipael schulde(re)n indivisim/
barthelmeeus van hulsselair wonen(de) te dyene(n) ende peet(er) leema(n)s/
wonen(de) te rotsselair Et p(ri)mi duo cor(am) absoloens lynden feb(ruarii) iiii[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator