SAL8142, Act: R°350.1-V°354.1 (630 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°350.1-V°354.1  
Act
Date: 1474-03-22

Transcription

2020-12-31 by myriam bols
Dits tgheen dat willem lobbe hier/
nae volghen(de) heeft geleent jannen/
diericx zijne(n) oem/
Ind(en) yersten geleend aen machielen d(er) stad bode (½) st(uver)/
Item geleend aent beslaen en(de) aent meten/
vand(en) lande te hev(er)le iii st(uvers)/
Item geleend janne(n) diericx doen hij aerts/
lobben kint hief xi st(uvers)/
Item geleend janne(n) diericx aen henric i(n) die/
helle te hev(er)le x st(uvers) i liel(iart)/
Item geleend janne(n) diericx aen her henric/
de coste(re) opdie biest vand(en) jairgetijde ii st(uvers)/
It(em) geleend [aen] meest(er) aernd(en) van hav(er)tuyn om dat/
jan diericx gedaegt was voirt gheestelijc recht xiiii st(uvers)/
Item geleend janne(n) diericx aend(en) vorst(er) van/
heverle om dat hij zegher hield indie vroente iiii st(uvers)/
It(em) geleend ja(n)ne(n) diericx aend(en) grote(n) woute i st(uver)/
It(em) geleend ja(n)ne(n) diericx aen he(n)neke(n) va(n) udekeem i st(uver)/
It(em) geleend ja(n)ne(n) diericx aend(en) meyer van hev(er)le/
van ii clachten i st(uver)/
It(em) geleend ja(n)ne(n) diericx om dach te neme(n) tussche(n)/
den meyer van hev(er)le en(de) janne(n) diericx i st(uver)/
It(em) geleend ja(n)ne(n) diericx aen een cele van zegh(er)/
de verwe(re) i st(uver)/
It(em) geleend ja(n)ne(n) diericx aend(en) vorst(er) op die groeve xxiiii st(uvers)/
It(em) geleend ja(n)ne(n) voirs(creven) int jaergedinge te hev(er)le/
aend(en) taelman ii(½) st(uvers)/
It(em) geleend den voirs(creven) ja(n)ne(n) aend(en) voersprake(r) te/
hove iii st(uvers)/
It(em) geleend aen ja(n)ne(n) diericx aend(en) vorst(er) opdie/
groeve (½) liel(iart)/
It(em) geleend ja(n)ne(n) voirs(creven) aen henric van bierbeke vii st(uvers)/
It(em) geleend om getuyg(hen) doen te daghen ii st(uvers)/
It(em) gelee(n)d aen lijcoep doen die comenscape/
gesciede tussche(n) den meye(r) van hev(er)le en(de) ja(n)ne(n)/
diericx voirs(creven) xii st(uvers)
//
It(em) geleend aen verghicten i st(uver)/
It(em) geleend te bruesel van montcoste en(de) van/
lijcoep van i p(er)de dat uut en(de) den berbier gegeve(n)/
tsamen viii st(uvers)/
It(em) geleend aend(en) vorste(r) op die groeve om dat/
hij tot bruessel ghinc om zegh(er) de verwe(re)/
te spreken(e) iiii st(uvers)/
It(em) geleend aen meest(er) daneels maerte van/
aelst om die quijtscellinge va(n) willem van/
haesdonc om dat doen te tekene (½) st(uver)/
It(em) geleend i aen zegh(er) de verwe(re) x rij(n)sguld(en) te xx st(uvers) [tstuc]/
It(em) geleend aend(en) zelve(n) zegher vii rijsg(ulden)/
It(em) geleend aen zegh(er)s knape gehete(n) jan/
voir zijn drincghelt ii st(uvers)/
It(em) geleend aen zegher voirs(creven) aen ii quaerte/
wijns die jan diericx hem schincte svorst(er)s huys v pl(a)c(ken)/
It(em) geleend tot vorst(er)s huys jans bruynens/
doent uuyt geset was tussche(n) ja(n)ne(n) diericx/
en(de) zeghe(r) voirs(creven) i st(uver)/
It(em) geleend muncheye jans diericx voirs(creven)/
handwercke(r) x st(uvers)/
It(em) geleend aen jacob van duysborch voir een/
kouslaken dat jan diericx gaf den vorst(er)/
op die groeve xii st(uvers)/
It(em) geleend aend(en) selve(n) jacob voir jan diericx/
een kouslaken tot jans voirs(creven) behoef xii st(uvers)/
It(em) geleend noch om jans diericx pert te/
v(er)copene tot bruessel v(er)teert d(aer)o(m)me iii st(uvers)/
It(em) geleend o noch aen i gelufte die de/
meyer van hev(er)le dede willem lobbe voir/
scepen(en) van loeven(e) hev(er)le tot p(ro)fijte jan diericx iiii st(uvers)/
It(em) gelee[n]d noch om v(er)sueck vand(en) costen/
van roelof van b(er)the(m) te bruessel v(er)teert i(½) st(uver)/
It(em) geleend noch aen roe jan roelans de/
bastaert van tghebreck van iii rij(n)sguld(en)/
lijftoch die jan diericx hem jairlijcx sculd(ich) is v st(uvers)/
It(em) geleend noch aen joh(ann)em goed(er)thuys van/
dat hij sochte vand(en) hee(re)n schoove i st(uver)
//
It(em) noch geleend om noch te v(er)volghen de/
costen tussche(n) roelof van b(er)the(m) en(de) jannen/
diericx te bruesel v(er)teert v pl(a)c(ken)/
It(em) noch geleend aen jan diericx om den/
wijn die gesconke(n) was her coin coenraet/
vand(er) meeren en(de) meest(er) ghijbrecht molep[l]as/
bijd(en) bij wesen van ja(n)nen diericx viii pl(a)c(ken)/
It(em) noch geleend aen een gelach d(aer) jan diericx/
dranc met reyneers beck(er)s indie stee(n)strate v pl(a)c(ken)/
It(em) geleend noch aen xi besetten en(de) ii cond(en) xv oud(en) g(ro)te/
It(em) geleend noch aend(en) lantmete(r) te halen/
aen tgane en(de) te come(n) en(de) voir eten en(de) drincke(n) viii st(uvers)/
It(em) v(er)leed noch aen jan diericx taelma(n) ja(n)ne(n) vrin/
vrients ii(½) st(uvers)/
It(em) geleed noch aend(en) meyer va(n) b(er)the(m) voir ii/
clachten i liel(iart)/
It(em) geleend om doen te scriven(e) jans diericx/
rekeni(n)ge tussche(n) hem en(de) joh(ann)es lembrechts xxi grote/
It(em) geleend om doen te scriven(e) te leefdale/
jans diericx aensprake tseghen joh(ann)es le(m)brechts i liel(iart)/
It(em) gelee(n)d om daensprake te her scriven(e) te/
loven(e) aen joh(ann)em lobbe ii st(uvers)/
It(em) geleend om jans diericx aensprake over/
te gheven(e) voir scepen(en) van bertheem xiii(½) st(uvers)/
It(em) geleend noch aend(en) scepen(en) clerc van b(er)thee(m) ii(½) st(uvers)/
It(em) geleend aen montcost op dijen dach voirs(creven) x st(uvers)/
It(em) geleend noch aen een certificatie vand(er)/
stad van loven(e) uuyt lowijcx roelofs brieve iiii st(uvers)/
It(em) geleend [noch] aend(en) meyer van loven(e) om getuyg(hen)/
te daghen(e) iiii st(uvers)/
It(em) geleend noch aen i vorst(er) te loven(e) om/
doen te daghen ii getuyg(hen) i st(uver)/
It(em) noch geleend aen i bodel om her janne(n)/
de becke(re) te daghen i st(uver)/
It(em) geleend aend(en) meyer van wiltsele om/
eene(n) getuyge doen te daghen(e) iiii st(uvers)/
It(em) ae noch geleend aend(en) meyer van/
corbeke om vi getuyg(hen) doen te daghen vi liel(iarts)/
It(em) geleend noch aend(en) meyer van b(er)them/
om iiii getuyg(hen) doen te daghen ii st(uvers)
//
Item noch geleend aen viii getuyg(hen) die te/
voete quame(n) van buyten xvi oude g(ro)te/
It(em) geleend aen iiii getuyg(hen) van binne(n) iiii st(uvers)/
It(em) geleend noch aend(en) meyer van loven(e) van/
dat hij and(er)werf sine(n) diene(re)n bevolen heeft/
te daghen iiii st(uvers)/
It(em) noch geleend aend(en) dyene(re) iii st(uvers)/
It(em) den mey geleend noch aend(en) meyer van/
wiltsele van getuyg(hen) te dagen and(er)werf iiii st(uvers)/
It(em) noch geleed aend(en) meyer van corbeke/
van v getuyghen te her daghen v liel(iarts)/
It(em) noch geleend aend(en) bedel om her janne(n)/
de becke(re) te her daghen i st(uver)/
It(em) noch geleend aend(en) meyer van berthem/
om te daghen iiii getuyg(hen) and(er)werf ii st(uvers)/
It(em) noch geleend aen pauwels berbiers om/
den lantmete(r) te halen (½) st(uver)/
It(em) geleend noch aen jan diericx voresprake(r) v st(uvers)/
It(em) geleend noch van montcoste voir xi p(er)sone(n) xiii st(uvers)/
It(em) noch geleend van montcoste viii pl(a)c(ken)/
It(em) noch geleend van mo(n)tcoste aend(en) weert te/
berthem iiii st(uvers)/
It(em) noch geleend vand(en) copien d(aer) jan zijn sake/
medesloot nae sijn thoenisse viii st(uvers)/
It(em) noch geleend aen i swaen tot behoef jan/
diericx v st(uvers) i oert/
It(em) geleend noch aen joh(ann)em indie proeftstije/
van ii daghen viii st(uvers)/
It(em) noch geleend aen viii getuyg(hen) van buyten xvi oud(er) g(ro)te [xxvii st(uvers)] s(tuc)/
It(em) noch geleend van eedeghelde van xvii/
getuyg(hen) xvii oud(er) g(ro)te/
It(em) geleend aend(en) clerc va(n) b(er)the(m) van scriven(e) ii st(uvers)/
It(em) geleend noch aen i clachte om den meye(r)/
te v(er)sueken(e) sijn beste conde (½) st(uver)/
It(em) geleend noch voir iiii p(er)soene(n) van mo(n)tcoste x pl(a)c(ken)/
It(em) geleed noch aen pet(er) vand(er) dylen van/
ii daghen vi st(uvers)/
It(em) gelee(n)d noch om jans diericx aensprake/
te doen scriven(e) viii st(uvers)/
It(em) geleend noch aend(en) meyer en(de) aen scepen(en)/
omd(er) nuwicheit die joh(ann)es lembrechts inne bracht vii st(uvers)
//
It(em) noch geleend om joh(ann)em lembrechts te/
bedwinghen(e) om dat joh(ann)es voirs(creven) cenegraf/
voertbringen soude (½) st(uver)/
It(em) ae noch gheleend aen v getuyg(hen) van/
binnen van montcoste v st(uvers)/
It(em) noch geleend aend(en) clerc va(n) b(er)the(m) aen su(m)meg(en)/
gescrifte die joh(ann)es lembrechts wed(er) legghen/
woud(e) op jan diericx thoen/
It(em) [geleend] aen henricu(m) hanckaert vand(en) gescriften/
diemen lestwerf gaf over xiii(½) st(uvers)/
It(em) noch geleend aen jacob tielens va(n) montcoste iiii st(uvers) i oert/
It(em) noch geleend aen joh(ann)em lobbe vand(en) ii[ste] reyse/
die hij te berthem dede ii(½) st(uvers)/
It(em) noch geleend aen i brief te bruessel omcont/
te doene dat die hootvaert begrepen was xiii pl(a)c(ken)/
It(em) noch van geleend van montcoste te bruessel/
om die hoodtvaert te v(er)g v(er)volg(en) te weten(e)/
willem lobbe en(de) wille(m) van schore v(er)teert iiii(½) st(uvers)/
It(em) geleend noch om jans diericx hootvaert/
in te settene iiii c(ro)ne(n) te xxv st(uvers) tst(uc)/
It(em) noch geleend aen i ellen een half elle/
swerts lakens tot behoef jan diericx vi st(uvers)/
It(em) noch geleend in p(rese)ncien van jan diericx/
gedroncken te pet(er) scartans? v st(uvers)/
It(em) noch geleent aen ii vette verkene tot/
behoef jan diericx l st(uvers)/
It(em) noch geleend aen ja(n)nen vlas den stad bode/
om willem van diependale te daghen(e) i liel(iart)/
It(em) noch geleend aen steven van aelst aen/
(½) ame versuys die jan diericx sant tot jan/
beyers huys xviii st(uvers)/
It(em) noch geleend aen jacob roelofs de bastaert ix st(uvers)/
It(em) noch geleend aen i vat van iii amen viii st(uvers)/
It(em) noch geleend aen ja(n)ne(n) de briere van eend(er)/
yel ame iiii st(uvers)/
It(em) aen ja noch geleend aen jacob roelofs de bastaert v st(uvers)/
It(em) geleend aen jan roelans de bastaert/
aen een ame wij(n)s te v(er)assch(ere)n om buten te vueren iii st(uvers)/
It(em) geleend aen ja(n)nen vlas voir dat hij/
voer dat hij gedaegt heeft ja(n)nen lobbe en(de)/
willem van diependale i st(uver)
//
Item noch geleendt ja(n)ne(n) diericx aen een beleyt/
d(aer) jan diericx mede geleydt was tot wile aerde(n) lobbe xxvi(½) st(uvers)/
Item noch geleend aent selve beleyt van eenen/
placate iiii st(uvers)/
It(em) noch geleend aend(en) meyere van rotselair/
en(de) van wesemale voir hu(n)nen wijn om jan diericx/
executie te doene viii st(uvers)/
It(em) noch geleent t aen qui(n)ten ae jan diericx/
wij(n)gaerdere van ii gelaghen i(n) p(rese)ntien van ja(n)ne(n) voirs(creven) xii st(uvers)/
It(em) noch geleend om vervolg(en) vand(en) costen tot/
bruessele vi st(uvers)/
It(em) geleend aend(en) bode die de brieve droech/
aen die ii meyers voirs(creven) v st(uvers)/
Item geleend aen henricu(m) hanckaerts om die/
goede te scriven(e) van ja(n)ne(n) lobbe om die gelev(er)t te hebbe(n) i st(uver)/
It(em) noch geleend ja(n)nen diericx om te v(er)volgen(e)/
de costen tussche(n) jan diericx en(de) roelof van/
bertheem voir ii dagen te bruessel v(er)teert vi(½) st(uvers)/
It(em) noch geleend te woleuwe doenmen jan/
diericx wijn te bruessel voerde en(de) metten/
v(er)volge vand(en) coste(n) van roelof van b(er)them en(de)/
ja(n)nen diericx en(de) om v(er)teren doenme(n) den/
wijn ontlaedde tsamen xxii st(uvers)/
It(em) geleend aend(en) wijnstek(er) die jans voirs(creven) wijnstac iiii st(uvers)/
It(em) geleend aen lodewijc mercx voir zijne(n) wijn xv grote/
It(em) geleend te bruessel totten huyse meest(er)/
ghijsbrechts huys voir i notarius die dair/
genomen was tussche(n) roelof en(de) ja(n)ne(n) diericx ii st(uvers)/
It(em) geleend te woleuwen o(m)me ja(n)nen diericx/
te loven(e) doen te bringhen(e) met ii p(er)den iii st(uvers)/
It(em) geleend aen i brief gesond(en) aend(en) meyer/
van libbeke om ja(n)ne(n) vand(er) hofstad te bedwinge(n) iii st(uvers)/
It(em) geleend aen ja(n)ne(n) vand(er) hofstad om i(n)ne/
te bringhen(e) en(de) te loven(e) te leve(re)n xxxvii st(uvers) i oert/
It(em) geleend aen i ame wijns om late(n) uuyt te vuere(n) iii st(uvers)/
It(em) gelee(n)d om tfonnisse te heysche(n) aend(en) meyer va(n)/
heverle vand(er) scult die [hij] jan diericx sculdich was i liel(iart)/
It(em) geleend aen ja(n)nen diericx wijngaerde(r) te b(er)them xxiii st(uvers)/
It(em) geleend aend(en) vorst(er) jan inde(n) eenhore(n) vore jan/
vand(er) hofstad viii st(uvers)
//
It(em) geleend aen joha(n)nese daneels vore die p(rese)ntacie/
en(de) die coste die hij int clare ghescr(even) heeft i braspe(nninc)/
It(em) aen lodewijc mercx geleend i st(uver) ix mit(en)/
It(em) geleend aen ja(n)ne(n) voirs(creven) om sijn hootvo(n)nisse/
te halen d(aer) o(m)me v(er)teert en(de) gesconcken den he(re)n/
van ucl uckelen iiii gelten wijns tsamen xxi(½) st(uvers)/
It(em) geleendt int v(er)volg(en) vand(en) coste(n) gedaen tussche(n)/
ja(n)ne diericx en(de) roelofve van b(er)the(m) van iii dage(n) tot bruessel vi st(uvers)/
It(em) v(er)so geleend aen lincken jan dierix bastaert/
docht(er) doen zij te wittevrouwe(n) qua(m) aen schoen plattine(n)/
en(de) aen steecmouwen v st(uvers)/
It(em) noch geleend noch van drie dagen te v(er)volg(en)/
tot bruessele de coste(n) tussche(n) ja(n)ne dierix en(de) roelofve/
voirs(creven) van montcoste vi st(uvers)/
It(em) noch geleend aen pete(re)n beyaert om dat hij/
qua(m) tot ja(n)ne(n) dierix te b(er)them d(aer) jan dierix sat/
indie vroente om duytset te neme(n) tusschen ja(n)ne/
dierix en(de) roelof van b(er)them viii st(uvers)/
It(em) geleend van jan dierix aen meest(er) ja(n)ne(n) scoep/
en(de) voir sijns clercx wijn tsame(n) iii r(ijns)guld(en) te xx st(uvers) ts(tuc)/
It(em) geleend om v(er)volg(en) van coste(n) vand(en) l pet(er)s/
die de meye(r) van hev(er)le sculdich is ja(n)ne(n) dierix om/
den yersten brief te crighen(e) uuyte(n) rade tsame(n) v(er)teert xx st(uvers) i oert/
It(em) geleend om te v(er)volgen(e) dleste hootvo(n)nisse d(aer)om/
v(er)teert mette(n) scepen(en) van b(er)them tot bruessele iiii st(uvers) i liel(iart)/
It(em) geleend tot bruessele met meeuse jan dierix/
knape om den dach te v(er)wachtene om dat die/
meye(r) van hev(er)le op gescr(even) was v(er)teert vii(½) st(uvers)/
It(em) geleend opd(en) selve(n) tijt ov(er)gegeve(n) bijd(en) rade van/
brab(ant) een supplicatie om i brief te hebben vand(en)/
selve(n) rade aend(en) meye(r) van hev(er)le om ja(n)nen dierix/
ontslag(en) te hebben uuyt(er) vroenten aend(en) brief/
en(de) der cop(ien) tsame(n) en(de) aend(en) bode xi st(uvers)/
It(em) geleend aen sbeyers clerc om ii supplicatie te scriven(e) ii(½) st(uvers)/
It(em) noch geleend d(er)dewerf tot bruessele aengaen(de) t(er) tweest(er)/
reysen aend(en) meye(r) van hev(er)le om die pe(n)ninge te hebben(e)/
en(de) mine? oem jan dierix ontslag(en) te hebben aende supplicatie/
aent ma(n)neme(n)t aen i besloten(en) brief aend(en) bode aen dacte/
en(de) cop(ie) en(de) van mo(n)tcoste met i p(er)de ii dag(en) tsame(n) xliii st(uvers)/
It(em) geleend ter vierder reysen aengaen(de) d(er) derder/
reysen aend(en) meye(r) van hev(er)le om te crigen(e) een executo(r)ie/
om betalinge te hebben(e) vand(en) pe(n)ni(n)ge voir een executo(r)ie/
en(de) voird(en) bode en(de) voirden beye(r) en(de) van montcost v en(de)/
voir i rescript opt ma(n)deme(n)t xxvii st(uvers)
//
It(em) geleend aen meest(er) jan bragman en(de) voir zijne(n)/
clerc iii rij(n)sguld(en)/
It(em) geleend aen lodewijc mercx doen jan dierix/
tvonnisse v(er)loes teg(en) ja(n)ne lobbe iiii(½) st(uvers)/
It(em) gelee(n)d aen henricu(m) hanckaerts om die gebreke/
te scriven(e) die joh(ann)es lembrechts begheerde te hebben(e) xiii st(uvers)/
It(em) geleend voir joh(ann)es lembrechts dat hij te peter/
tielijns in die vroente sat van jan dierix weg(en) xl st(uvers)/
It(em) geleend voe(r) tv(er)antw(er)d(en) vand(en) aensprake die/
joh(ann)es lembrechts dede ja(n)nen dierix vii st(uvers)/
It(em) geleend voir i quitan(cie) van zege(re)n de verwere/
vore die quitan(cie) en(de) vore den knape diese brachte vi st(uvers)/
It(em) geleend van eend(er) cedulle(n) ov(er)gegeve(n) bij den/
he(re)n van uccle doen zij leste hootvo(n)nisse geve(n) soude(n) i st(uver)/
It(em) geleend den vorst(er) van b(er)them om die scepen(en)/
te v(er)gade(re)n i liel(iart)/
It(em) noch geleend den vorst(er) te b(er)them om den meye(r)/
van heverle de conde te doen dat p(ar)tijen in beyd(en)/
zijden dach gedaen was i st(uver)/
It(em) noch geleend van dat joh(ann)es lembrechts ja(n)nen dierix/
aensprack en(de) jan dierix d(aer)af hem v(er)antw(er)de van dijen/
v(er)antw(er)d(en) te doen scriven(e) aend(en) clerc van b(er)them ii(½) st(uvers)/
It(em) geleend aend(en) voirsprake(n) iiii(½) st(uvers)/
It(em) geleend den tweeste genechte doen die meye(r)/
van hev(er)le niet en quam soe gaf jan dierix aend(en)/
f voersprake(n) en(de) opd(en) selve(n) dach gave(n) p(ar)tijen h(ier) griste(n) ov(er) iiii st(uvers)/
It(em) geleend ten derden genechte soe en qua(m) die/
meye(r) oic niet en(de) aen die jan dierix voirsprake(n) iiii st(uvers)/
It(em) geleend ten vierd(en) genechte doen qua(m) die/
meye(r) uuyt bedwange van boven doen worde joh(ann)es/
lembrechts tsijne(n) thonisse gewijst aend(en) voersprake(n) iiii st(uvers)/
It(em) geleent ten vijfsten genechte doen joh(ann)es/
lembrechts sijne(n) thoen sloet en(de) jan dierix wed(er)leye/
joh(ann)em lembrechts thoen en(de) die sake d(aer)op gesloten/
en(de) ghincke ten hoofde aend(en) voersprake(n) iiii st(uvers)/
It(em) geleend aend(er) scepen(en) clerc van berthem van/
scriven(en) om die sake te sluten(e) i st(uver)/
It(em) geleend om i(n) te settene vand(en) hoodvaert iiii rijd(er)s te xvi [st(uvers)]/
It(em) geleend aent vi[ste] genechte om thootvo(n)nisse/
te horen(e) aend(en) voersprake(n) iiii st(uvers)/
It(em) geleend om copie te hebben(e) uuyt(er) hoodvaert ii liel(iarts)/
It(em) geleend van montcoste van vijf genechten xxv st(uvers)/
It(em) geleend ja(n)ne(n) dierix van dat hij vervroent heeft xxi(½) st(uvers)
//
It(em) geleend aen herinc die jan dierix tsijne(n) huys/
gheten heeft xxii(½) st(uvers)/
It(em) geleend aend(en) clerc van berthem vand(en) cop(ie)/
die hij uuytscreef vand(en) appellatien d(aer) jan dierix/
mede te bruessel gedaegt was ii st(uvers)/
It(em) geleend aend(en) coste(n) vand(er) biest and(er)werf van/
jaergetijde ii st(uvers)/
It(em) geleendt aen i pot nide tot jan dierix huys i st(uver)/
It(em) geleend aen i quitan(cie) die den meye(r) van hev(er)le/
gegeven was i st(uver)/
It(em) geleend van montcosts te bruessel getog(en) in/
om jans saken te v(er)volgen xii st(uvers)/
It(em) geleend opd(en) selve(n) dach van i acten tusschen/
joh(ann)es lembrechts en(de) de wet van b(er)them en(de) jan dierix iiii st(uvers)/
It(em) van iiii dag(en) noch v(er)teert te bruessel van mo(n)tcost/
om die acten d te v(er)volgen(e) en(de) te hebben(e) van joh(ann)es/
lembrechts op deen zijde en(de) die meye(r) van hev(er)le/
op dand(er) sijde viii st(uvers)/
It(em) geleend om te v(er)volg(en) willem sterx vand(en)/
borchtochten daer willem voirs(creven) voer stont van willems/
van diependale weg(en) x st(uvers)/
It(em) geleend aen scriven(e) en(de) tantw(er)d(en) tussche(n) janne(n) dierix/
en(de) jan lobbe (½) st(uver)/
It(em) geleend aen jan den beye(re) iiii st(uvers)/
It(em) geleend aen willeghen poeten die jan dierix/
dede setten te bertheem iii c(ro)ne(n) te xxv st(uvers) [tstuc]/
It(em) geleend aend(en) bode die den vorst(er) opde groeve/
daegde (½) st(uver)/
It(em) noch getog(en) te bruessel om te v(er)volg(en) de costen tussche(n)/
jan dierix en(de) roelof van b(er)them van ii dag(en) geleend iiii st(uvers)/
[vacat]/

//
Dits dontfanc dat willem lobbe/
heeft ontfaen van janne(n) dierix/
weg(en) opt geleend ghelt dat/
hij janne(n) dierix geleend heeft/
It(em) ind(en) yersten ontfang(en) van i bruynen p(er)de/
dat te bruessel v(er)cocht was vi rij(n)sce guld(en) [te xxi st(uvers) tstuc]/
It(em) ontfang(en) van i valen p(er)de iii rij(n)sg(ulden) te xxi st(uvers)/
It(em) ontfang(en) van ertlant van eend(er) vrouwe(n)/
te bertheem ii(½) st(uvers)/
It(em) ontfaen tussche(n) jan dierix en(de) meeuse zijne(n)/
knape te berthem indie ca(m)me d(aer)t meeus voirs(creven)/
bracht xxii st(uvers)/
It(em) ontfaen van joh(ann)es lembrechts [om] die nuwich(ei)[t]/
die hij inbracht vii st(uvers) ii oud(er) g(ro)te [i oert mi(n)]/
It(em) vand(er) copijen vand(en) aensprake d(aer) jan zijn/
thoenisse mede sloot ontfaen viii st(uvers)/
It(em) ontfaen van ja(n)nen dierix te b(er)them doeme(n)/
jan dierix wijn laedde viii st(uvers)/
It(em) ontfaen van janne(n) vand(er) hofstad ii rijd(ers) te xxv st(uvers)/
It(em) ontfaen vand(en) meye(r) van hev(er)le xii(½) pet(er)s te xviii [st(uvers)]/
It(em) ontfaen van willem van diependale viii pet(er)s te xviii [st(uvers)]/
It(em) ontfang(en) van wille(m)s van diepe(n)dale coste(n) v st(uvers)/
It(em) ontfang(en) vand(en) meye(r) van hev(er)le iiii st(uvers)/
Al afgeslag(en) vand(en) ontfange/
en(de) vand(en) geleende ghelde soe/
compt willem vand(en) reste dat/
jan dierix tacht(er) is de so(m)me/
van tsestich rijnsguld(en) te xx st(uvers)/
tstuck
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus