SAL8142, Act: V°304.2-R°305.1 (533 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°304.2-R°305.1  
Act
Date: 1474-03-03

Transcription

2020-11-13 by myriam bols
It(em) na dien dat pauwels van beerhem van eversberghe alhier inder stad/
hadde doen houden eenen geheten peter ty(m)merman voe(r) zeke(re) beterniss(en) van/
quetsue(re)n die de voirs(creven) peter aenden voirs(creven) pauwelse gedaen hadde/
also de selve pauwelse zeide beide beide van quetsueren gedaen int/
hooft ende in myncken van beene oft spynte(re)n die uuter selver quetsue(re)n/
bijden cyrurgijn gedaen wa(r)en biedende dat te thoenen Bege(re)nde ende/
versueckende van dien een bedevairt te romen oft s(in)t jacobs oft alsulke/
beternissen als de scepen(en) wisen souden Ende de voirs(creven) peter ty(m)mermans/
dair tegen seggende ierst kynde den voirs(creven) pauwelse gequetst en(de) gewont/
te hebbene ende seggende voirt dat die quetsue(re)n geschied wa(r)e ter/
plaetsen geheten voscapelle onder da(m)manie van bruessel ende onder mijne(n)/
gened(igen) he(re) den h(er)toghe en(de) oic onder den he(re) van zaventhen p(rese)nterende/
den voirs(creven) pauwelse beternisse vand(er) voirs(creven) quetsue(re)n te doene na de natu(r)e/
vanden rechte vand(er) plaetsen dair die quetsue(re) gedaen es Te weten(e)/
tweewerf zo vele als de geswoiren cyrurgijne die de voirs(creven) quetsue(re)n/
gecureert heeft houden sal ten heilighen zo dat behoirt en(de) na recht/
genoech es dat de selve cyrurgijn aen die quetsue(re) van cue(re)n en(de) van/
genesene verdiendt heeft p(rese)nte(re)nde oic mede te thoenen dat trecht/
vand(er) plaetsen dair die quetsue(re) geschied es alsulck es dat de/
gequetste p(ar)tie dobbel heeft van tghene des de geswoiren cyrurgijn/
gelijc voirs(creven) steet bij zijnre eed houdt inde cuere vand(er) quetsue(re)n
//
verdiendt te hebbene Ende na dien dat de voirs(creven) p(ar)tien tot heure(n) thoenisse/
gewesen zijnde en(de) thoeniss(en) in wed(er)zijden gehoirt zijnde inden welken/
men bevonden heeft den voirs(creven) pauwelse zijns vermeets niet volcome(n)/
en(de) den voirs(creven) pet(ere)n met wette zijns thoens volcomen zijnde so/
hebben de scepen(en) van loeven gewijst voer een vo(n)nisse dat de vors(creven)/
peter ty(m)merman gestaen sal met zulker p(rese)ntacien van bet(er)nissen/
te doene na der natue(re)n vanden rechte dair die quetsue(re)n geschiet es/
als vander beternissen van eenre wyekender wonden cor(am) lyemingen/
blanckairt abs(oloens) miles iud(oco) abs(oloens) m(er)cels hoeven lynden m(ar)cii iii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus