SAL8325, Act: R°102.2-V°103.1 (57 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°102.2-V°103.1  
Act
Date: 1727-10-16
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-01 by pieter-jan lahaye
Allen die gene die dese tegenwoordige/
letteren sullen sien oft hooren lesen saluijt/
wij jon(ke)[r] gilbert joseph van grave h(e)[re] van laijens e(tceter)a jo(nke)[r]/
petrus de herckenrode h(e)[re] van roost s(ieu)[rs] joannes van arenberch/
[ende s(ieu)[r] corn(elis) berses] alle schepenen der stadt loven doen condt/
met kennisse der waerheijt hoe dat anna/
ronsmans wed(uw)[e] wijlen philip stroobants/
innegesetene van berthem opden 28 julii 1727/
hadde geobtineert acte van taxaet tot laste/
van guiliam stroobants ingesetene van/
heverle over alsulcke costen, lasten ende/
deboursementen bij de selve wed(uw)[e] gedaen ende/
geleden in sekere saecke die sij als geins(inueer)[de]
//
voor ons in hac [3[a]] camera genootsaeckt is/
gew(ees)[t] tegens den selven stroobants als suppl(ian)t/
uuijtterstaen ende waerinne den selven/
bij vonnisse vanden 21 junii te vorens was/
gecondemneert, beloopende ter somme van/
twee hondert tweeentwintich gul(dens) 4 s(tuyvers), ende/
want den voors(chreven) guiliam stroobants in faute/
bleeff van het voors(chreven) taxaet te voldoen/
heeft den bode jan francis ramlo sigh op den/
12[e] aug(us)[ti] getransporteert binnen die/
dorpen van heverle ende berthem ende aldaer/
ten behoeve vande voors(chreven) wed(uw)[e] onder andere/
goederen genomen het just paert ende deel/
van(de) selven guiliam stroobants competere(nde)/
in huys hoff ende voorganck met alnoch t'gene/
hem naer doode der voors(chreven) wed(uw)[e] te competeren/
in schuere, brouwerije append(entien) ende depend(entien)/
gestaen ende gelegen tot berthem, rege(noten) de/
plaetse aldaer, het paus coll(egi)[e] ende den meijer/
van berthem, breeder uuijtweijsens het relaes/
vanden voors(chreven) bode in pede vande brieven/
van mainmise staende in date 6 aug(us)[ti] 1727/
sijnde den selven bij contbrieven deser stadt/
oock gedaeght ende door den v(oorschreven) bode op den/
v(oorschreven) xii aug(us)[ti] geexploitteert om de voors(chreven) main-/
mise te comen sien decreteren ende verclaeren/
execut(oriae)[l], het welck geschiedt is bij vonnisse/
van(de) 13 (septem)bris 1727 daer toe alvorens geconclu-/
deert sijnde, ende mits non comparitie nochte/
oppositie des bes(itter)[ne?] ende ged(aegd)[e] soo is het v(oorschreven)/
paert ende deel bij publiecque conditien/
ende affictie van billjetten ter vente
//
gestelt binnen den voors(chreven) dorpe van berthem/
met twee behoorel(ijcke) sitdaegen van 14 tot/
14 daegen waervan den lesten is gehouden/
op den 30[e] septemb(er) 1727 ten huyse ende herber-/
ge van jan stroobants naer gedaene behoo-/
relijcke affictie van billjetten, proclamatien/
(etceter)a als wanneer het voors(chreven) paert ende/
deel hier boven naerder uuyt gedruckt/
ende geindividueert ten uuijtgaen der/
brandende keirsse als lesten ende hooger/
is gebleven aenden notaris ende procur(eur)/
gilbert om ende voor de somme van drije/
hondert seven guldens wisselgelt achter-/
volgens conditien van vercoop daer over/
gehouden door den officiaelen gilbert ende/
vander haert alhier in originali gesien/
ende gebleken, den welcken cooper alhier/
present verclaerde desen incoop gedaen te/
hebben voor ende ten behoeve van jan stroo-/
bants alhier [oock] present ende accepterende,/
welcke vercoopinge alsoo gedaen sijnde soo/
is den voors(chreven) geex(ecuteer)[de] gedaeght geworden/
door den voors(chreven) bode ramlo immediatel(ijck)/
naer de gedaene v(er)coopinge aldaer present/
sijnde, ut ret(ulit), om ten geprefigeerden daege/
over die gedaene vercoopinge te comen sien/
ende hooren interponeren den decrete van/
goedenisse met inthima(ti)e e(tceter)[a] ende mits den/
geex(ecuteer)[den] sigh opden rolle van(de) 14 octob(er) hadde/
geopponeert, soo was wegens die executante/
daer tegens gedient van schrifture van loco ter-/
mini gesloten ende daer op recht versocht
//
alswanneer bij vonnisse van(de) 24 octob(er) in scripta/
27 ditto 1727 is gewesen dat aende voors(chreven) execu-/
tante wordt gepermitteert te procederen tot/
de goedenisse in q(uittan)[tie] verclaere(nde) den opponent/
in sijne bijgeleghde oppositie nyet gefondeert/
nochte ontfanckbaer met costen (etceter)[a] ende/
wegens d'executante alsnu versocht sijnde dat/
soude worden voorts geprocedeert tot den decre-/
te van goedenisse, welcken aengemerckt doen/
condt e(nde) te weten dat bij ons schepe(nen) voorn(oem)[t] wel/
ende int' lange oversien sijnde d'acte van taxaet/
brieven van mainmise, decreet, conditien van v(er)coop/
vonnissen, ende allent' gene daer uuijt e(nde) naer is/
gevolght, procedere(nde) alsoo tot d'interpositie van/
onsen decrete hebben wij schepe(nen) voorn(oem)[t] ter manis-/
se des h(e)[re] ... [president schepene] deser stadt daerover/
staende van wegens den hertoge van b(ra)bant van/
sijn recht van naederschap renuntiere(nde) bij ons in vonnisse/
geautoriseert e(nde) autoriseren bij dese die gedaene v(er)coo-/
pinge met allent' gene daeruuijt e(nde) naer is gevolght/
ende den v(oorschreven) geex(ecuteer)[den] ende alle andere tot het v(oorschreven) paert/
e(nde) deel recht pretendere(nde) alsnu ter puijen van desen stadt-/
huijse voortsgeroepen sijnde door den v(oorschreven) bode ramlo ut/
presens rett(ulit) ende nimant comparere(nde) die sigh daer/
daer tegens opponeerde dusvol(gens) deffaut e(nde) contuma(ti)e ge-/
ve(nde) e(nde) voort' proffijt van dijen den seel van alsulcken recht/
actie e(nde) gerechticheijt als hij tot het v(oorschreven) paert e(nde) deel/
soude mogen hebben versteke(nde), hebben wij schepe(nen)/
voorn(oem)[t] t'selve aengewesen ende aenweijsen bij desen/
den v(oorschreven) jan stroobants present alhier den officiael/
gilbert voor e(nde) ten behoeve van(de) selven oft voor/
sijns actie hebbe(nde) acceptere(nde) op den last van(de) chijns/
à rate inde v(oorschreven) conditien uuijtgedruckt de wel(cken) alhier/
worden gehouden voor geinsereert e(nde) gerepeteert, ende/
is alvolgens den seel jan stoobants daerinne behoorel(ijck)/
gegoijet e(nde) geerft met alle solemniteijten van rechte/
daer toe gerequireert, actum lesten octob(er) 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer