SAL8325, Act: R°113.1-R°115.1 (62 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°113.1-R°115.1  
Act
Date: 1727-11-03
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-27 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren meijer/
ende schepenen van loven naerbeschreven/
gestaen den officiael lanckmans uuijt crachte/
ende naer vermoghen vande onwederroe-/
pelijcke procuratie hem als thoonder/
van sekeren contracte notariael/
om den selven alhier te vernieuwen/
herkennen e(nde) realiseren gegheven/
waer van den teneur is volghende van/
woordt tot woorde. Op heden desen/
neghenthiensten septembris xvii[c] sevenen-/
twintigh voor mij openbaer notaris/
bij den souverijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven residerende present/
de getuijghen naergenoempt compareerden/
jan heijlighen ende joanna maria/
vanden panhuijse gehuijsschen ingesetene/
van rotselaer, dewelcke bekennen/
ontfanghen te hebben uuyt handen van jouff(rouw)[e]/
maria e(nde) anna van langhendonck/
gesusters ende beggijnckens opden grooten/
beggijnhove binnen loven de somme/
van drije hondert ende vijfftigh guldens/
courant, den schellinck a seven stuyvers/
e(nde) alle meerdere e(nde) mindere munte naer/
advenant gerekent, dienende dese dijen aen-/
gaende voor manuale obligatie, ter/
saecke van welcke somme die voors(chreven)/
gehuijsschen beloven t'saemen e(nde) ieder van/
hun int besonder te gelden ten behoeve der/
voors(chreven) beggijnckens alhier present ende/
accepterende eene erffelijcke rente
//
van vierthien guldens sjaers ten/
penninck xxv in munte t'elcken/
valdaghe cours hebbende, de selve rente/
loop nemende op heden date deser ende/
voor den eersten valdaghe te verscheijnen/
ten gelijcken daeghe vanden jaere xvii[c]/
achtentwintigh, e(nde) soo voorts van jaere/
tot jaere tot de effective affquijtinghe/
dijer, die altijdt sal moghen geschieden/
met gelijcke somme van drije hondert/
ende vijfftigh guldens in munte als/
voor t'eender reijse, ende met volle/
rente t'elcken teijde het die rentgelderen/
gelieven sal, mits t'selven opsegghende/
ende preadverterende sesse weken voor/
den valdagh welcke rente die voors(chreven)/
gehuijsschen beloven jaerelijcx t'elcken preciesen/
valdaghe te betaelen e(nde) te leveren binnen/
dese stadt als schuldt metten rechte verwonnen/
los ende vrije van alle personele reele/
ende mixte lasten, soo van x xx meerdere/
e(nde) mindere penninghen als vijantlijcke/
contributien geexigeert e(nde) naermaels t'exige-/
ren, nietteghenstaende sijne maj(estij)[ts] placcaerten/
ende envoijen, der heeren staeten geemaneert/
e(nde) naermaels t'emaneren het contrarie waeren/
medebrenghende, aen de welcke die rentgel-/
deren wel expresselijck sijn derogerende mits/
desen onder obligatie van hunne respective/
solidaire persoonen e(nde) goederen, meubelen/
e(nde) immeubelen present e(nde) toecomende/
ende naementlijck thien vierendeelen/
lants geleghen onder rotselaer aen den/
heijcant, regenoten hun selffs goet in twee
//
seijden, s'heeren straete ter iii[re], den heere/
doctor rega te vorens vrouwe briers/
ter iiii[re] seijden./
Item een daghmael bempts aldaer ge-/
leghen aent vossen hoofft teghens de/
goederen van s(ieu)[r] guilliam vrancx te/
vorens jouff(rouw)[e] theresia raijmaeckers/
ter i[re], d'erffgenaemen adriaen huijsman/
ter ii[re], den grooten saet competerende/
sijne excellentie den hertogh van aerschot/
ter iii[re] ende de leijbeke ter iiii[re]/
seijden./
Item alnoch vijff vierendeelen lants/
aldaer eensgelijckx geleghen t'avereijs/
teghens d'erffve van d'erffgenaemen/
van daniel van cauteren ter i[re], d'erffgenaemen/
hendrick van salm ter ii[re], mijnheer/
de volder ter iiii[re] e(nde) de leijgrachte/
ter vierdere seijden, dit leste parceel/
belast met ontrent twee blancken sjaers/
aen sijne voors(chreven) excellentie, den voors(chreven)/
eersten comparant competerende als/
erffgenaem van wijlen anneken briers/
sijne halffve suster was, haer ten deele/
gevallen volghens scheijdinghe e(nde)/
deijlinghe gepasseert voor schepenen van/
rotselaer in date xi[e] december 1691/
onderteeckent d. van hamme s(ecreta)ris/
waranderende sij rentgelderen de/
voors(chreven) goederen voor eijghen suijver/
ende voor niet voorders belast dan/
voors(chreven) is, belovende in cas van/
insuffisantie altijt te sullen stellen/
e(nde) assigneren naerdere suffisante panden/
ter manisse e(nde) ten contentemente
//
der renthefferssen, constituerende ten/
effecte van allen t'gene voors(chreven) onweder-/
roepelijck een ieder thoonder deser ofte/
van copije authenticq om te compa-/
reren voor den souverijnen raede van/
brabant, heeren meijer e(nde) schepenen van/
loven ende alomme elders, ende den/
inhoude deser aldaer vernieuwende/
ende herkennende te consenteren/
inde volontaire condemnatie/
parate e(nde) reele executie, mits-/
gaeders in d'affectatie der voors(chreven)/
goederen bij opdracht, e(nde) sonder/
prejuditie dijer bij mainmise/
decreet ende herdecreet der voors(chreven)/
heeren schepenen alles ten coste/
der rentgelderen sonder eenigh voorgae(nde)/
daghement de suranneringe niette-/
ghenstaende, promittentes ratum/
et gratum oblig(ando) submitt(endo) ac/
renuntiando in forma. Aldus/
gedaen ende gepasseert binnen loven/
ten daghe maendt e(nde) jaere voors(chreven)/
ter presentie van s(ieu)[r] bernardus/
le charlier e(nde) anthoen van minsel/
als getuijghen tot desen aensocht/
d'originele minute deser - becleet/
met behoorelijcken segel - is onderteec-/
kent jan heijlighen, joanna maria/
vanden panhuijsen, marie van langhendonck
//
ber(nardus) le charlier, anthoen van minsel/
et a me notario quod attestor signatum/
gasp(ar) larchier not(ariu)s reg(is) et ap(osto)licus 1727/
Welcken volghens den voors(chreven) geconstitueerden/
uuyt crachte ende naer vermoghen/
als voor heeft den bovenstaenden/
contracte notariael in alle/
ende iegewelcke sijne poincten/
clausulen e(nde) articulen alhier vernieuwt/
herkent e(nde) gerealiseert, eentsaementlijck/
opdraeghen met behoorelijcke ver-/
thijdenisse tot asseurantie eender/
rente van vierthien guldens s'jaers,/
alle de respective goederen ten boven-/
staenden contracte tusschen hunne regenoten/
naerder gespecificeert, ende mits/
d'ordonnantie van rechte ter manisse/
des heere meijers ende wijsdomme/
der naergenoempde heeren schepenen/
exposs(itus) impositus est den not(ari)s e(nde) officiael/
larchier in den naem e(nde) ten behoeve/
der voors(chreven) jouff(rouw)[e] van langhendonck,/
quo facto et ipse iterum reddidit op den/
last der voors(chreven) rente van vierthien/
guldens sjaers terminis tamquam/
debité persolvendum, den voors(chreven) opdrae-/
gere per monitionem iure, satis,/
et waras oblig(ando) submitt(endo) ac renuntiando/
in forma et prout in predicto contractu/
coram jo(nke)[r] albert francois van winghe/
ende h(ee)[r] e(nde) m(eeste)r hijacintus jacobus schouten/
scab(inis) hac 3[a] (novem)bris 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer