SAL8325, Act: R°117.1-V°118.1 (64 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°117.1-V°118.1  
Act
Date: 1727-11-10
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-29 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren meijer ende/
schepenen van loven naergenoemt gestaen den/
officiael gilbert uuijt crachte vande onwe-/
deroepel(ijcke) procura(ti)e hem als thoonder vanden/
naervolge(nde) contracte notariael om den/
selven alhier te vernieuwen, herkennen/
e(nde) realiseren gegeven, waer van den teneur/
is volge(nde). Op heden 7[e] novemb(er) 1727 compa-/
rere(nde) voor mij not(ari)s tot loven residere(nde), present/
die getuijgen naer te noemen joannes/
stroobants bejaerden jonghman innegesetene/
van berthem verclaerde bij desen wel/
ende deughdel(ijck) ontfangen te hebben uuyt/
handen van broeder petrus neeffs pater/
van het clooster der alexianen binnen dese/
voors(chreven) stadt ende provinciael der selver/
ordre, de somme van vijff hondert guldens/
loopende munte, den coninckx schellinck/
tot vij s(tuyvers) dienende dese voor manuele/
quittantie, voor welcke somme geloeft/
den voors(chreven) comp(ara)nt aent' voors(chreven) clooster/
jaerel(ijckx) te gelden ende te betaelen/
eene rente van xx gul(den)s cours nemende/
date deser sulcx dat het eerste jaer/
v(er)loops daer van vallen ende verscheijnen/
sal op den vii[e] (novem)bris 1728 ende soo voorts/
van jaere tot jaere tot die effective aff-/
quijtinge toe, die welcke sal mogen/
geschieden als het den v(oorschreven) comp(ara)nt gelieven/
sal t'eender reijse in munte als boven, e(nde)
//
met volle rente los ende vrije van xx[e] pen(nin)-/
gen conincx ende dorpslasten daer vorens/
v(er)obligere(nde) sijnen persoon ende goederen, meubelen/
e(nde) immeubelen, present ende toecomende, met/
submissie ende renuntia(ti)e als in fo(rm)a, tot naer-/
dere asseurantie der v(oorschreven) cap(itae)[le] somme ende/
jaerel(ijcksche) intrest van dijen, heeft den v(oorschreven) comp(ara)nt/
alnoch v(er)obligeert drije vierde paerten in huijs/
hoff ende voorganck met alnoch in schuere/
brouwerije appe(ndentien) ende dependentien van dijen/
gestaen ende gelegen tot berthem v(oorschreven), rege(noten)/
de plaetse aldaer, het paus coll(egi)[e] ende den/
meijer van berthem aenden v(oorschreven) comp(ara)nt com-/
peterende eensdeels uuyten hooffde van/
sijne ouders, anderdeels uuyten hooffde van/
testament van wijlen sijnen broeder philippus/
gepasseert voorden not(ari)s haelgoet ende sekere/
getuijgen op den 13 junii 1724 ende ten derden,/
v(er)cregen bij goedenisse van evictie gedaen/
tegens sijnen broeder guiliam, gepass(eer)[t]/
voor die h(e)[ren] meijer ende schepe(nen) van loven/
den lesten octob(er) 1727 in 3[a]/
Item een daghmael ende xiiii roeden lants/
gelegen tot berthem v(oorschreven) op het streeck, rege(noten)/
die vuersche straete, den h(eilige) geest aldaer e(nde)/
d'erffge(naemen) bertel vander maelen aenden v(oorschreven) comp(ara)nt/
competere(nde) vol(gens) goed(eniss)[e] gepass(eer)[t] voor die h(e)[ren]/
meijer e(nde) schepe(nen) van loven op den 14 julii 1719/
in 1[a]/
Item alnoch sesse vierendeelen landts gelegen
//
onder beerthem voors(chreven) op den langen driesch/
ofte alboomen velt, rege(noten) d'erffge(naemen) jon(ke)[r]/
van wachtendonck ter i[e] den h(e)[re] decker ter/
ii[e] de goederen vande capelle van s(in)[te] medard/
ter iii[e] sijden, aenden v(oorschreven) comparant compe-/
tere(nde) volgens goedenisse gepass(eer)[t] voor die/
heeren meijer e(nde) schepe(nen) van loven op den 25[e]/
(novem)ber 1720 in 1[a]/
Gelove(nde) den v(oorschreven) comp(ara)nt ter manisse naerdere/
panden te sullen stellen in cas van insufficientie/
alles onder obliga(ti)e submissie e(nde) renuntiatie/
als boven, constituere(nde) ten effecte voors(chreven)/
onwederoepel(ijck) ider thoonder deser ten/
eijnde van v(er)nieuwinge soo voorden souv(erijn)[en]/
raede van b(ra)bant, die h(e)[re] meijer e(nde) schepe(nen)/
van loven als alomme elders consentere(nde)/
aldaer inde gewillige condemna(ti)e, parate/
e(nde) reële ex(ecuti)[e] mede int' slaen van mainmise/
oft opdracht dijer decreet e(nde) herdecreet van/
dijen sonder v(oor)gaende daegem(en)[t] nijettegenstae(nde)/
die suranneringe, gelove(nde) altijt ende onwe-/
deroepel(ijck) te sullen houden voor goet, vast/
e(nde) van weirden onder ges(chreven) obligatie, submissie/
e(nde) renuntiatie als boven, allen d'welck bij/
den voors(chreven) provinciael alhier present e(nde)/
mede comparere(nde) is geaccepteert. Aldus/
gepass(eer)[t] binnen loven ten daege v(oorschreven) ter/
presentie van nicolaus lombeeck ende van/
joannes franciscus geerarts als getuijgen/
sijnde de minute originele deser geschreven
//
op behoorel(ijcken) zegel bij den voors(chreven) comp(ara)nt/
ende acceptant resp(ectiv)[e] beneffens mij notaris/
ond(erteecken)[t] quod attestor signatum f(ranciscus) gilbert/
not(ariu)s 1727/
Den voors(chreven) gecons(titueer)[den] uuijt crachte e(nde) naer ver-/
mogen als voor heeft den bovenges(chreven) contracte/
in alle sijne poincten alhier vernieuwt,/
herkent ende gerealiseert, eentsamentl(ijck)/
tot asseurantie der rente daer bij vermelt/
opgedraegen met behoorel(ijcke) vertijdenisse/
alle ende igewelcke goederen daer bij/
in henne rege(noten) breeder gedesigneert, expo(situs)/
impos(itus) est den pater vande alexianen/
alhier present den not(ari)s gilbert ten behoeve/
vant' voors(chreven) godtshujs acceptere(nde) et reddi-/
dit eodem bona terminis tamq(ua)m op den last/
der selver rente, den v(oorschreven) rentgelder/
obliga(ndo), submitte(ndo) ac renunt(iando) prout in/
fo(rm)a coram h(ee)[r] ende m(eeste)[r] hijacinthus jacobus/
schouten ende s(ieu)[r] jan van arenberch 10 novemb(ris)/
1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1729-07-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-29 by pieter-jan lahaye
Is gebleken/
bij manuele/
quitt(ant)ie behoore-/
lijck bezegelt/
in date 14 julii/
1729 ond(erteecken)[t] b.p./
neeffs provi(seur)/
der alexianen/
dat hij heeft/
ontfangen van/
jan stroobants/
het capitael/
der rente in/
desen v(er)melt/
e(nde) de v(er)loopen/
met consent/
inde cassa(ti)e/
quare sic/
vacat hac/
26 julii 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer