SAL8325, Act: R°12.2-R°15.2 (8 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°12.2-R°15.2  
Act
Date: 1727-07-10
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-02 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des h(e)[re] meijers/
e(nde) schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen den/
off(iciae)l vanderhaert uijt crachte vande onwe-/
deroepel(ijcke) procuratie hem als thoonder van(de)/
naervolge(nde) contracte not(ariae)l, om den selven/
alhier te vernieuwen herkennen e(nde) realiseren/
gegeven waer van den teneur is volgende. Op/
heden den ii junii 1726 compar(erende) voor mij/
not(ari)s present die getuijgen naergen(oem)[t] s(ieu)[r]/
stephanus leinus bejaerden jonghman beneffens/
s(ieu)[r] geeraert bertens als man e(nde) momboir
//
van jo(ffrouw)[e] maria leinus hem sterckmaecke(nde)/
dat dese sijne huijsvro(uw)e hetgene naerbes(chreven) sal/
aggreeren approberen e(nde) onderteeckenen/
mitsg(aede)rs hermanus josephus van bierbeeck/
in houwelijck staende met jo(ffrouw)[e] theresia/
leinus respective swaegers, broeder, e(nde)/
susters hen te saemen sterckmaecke(nde) voor/
catharina leinus sustere e(nde) swaegerinne/
resp(ectiv)[e] van hen comp(aran)ten, de welcke te/
saemen e(nde) ieder van hen in het besonder/
e(nde) alsoo ieder in solidum hebben vercocht/
gecedeert e(nde) getransporteert soo sij doen/
bij dese ierst vijff roeden lants gelegen/
onder de jurisdictie van neerwinge/
ter plaetse gen(oem)[t] den braeckhaert reg(enoten)/
craes chinaert ter i[e] de gulde camer/
van neerwinge ter ii[e] jooris lowus/
ter iii e(nde) den wegh loopende van raets-/
hoven naer neerwinge daer door loopende ter/
iiii seijden/
Item noch vijf roeden lants gelegen/
onder de jurisdictie van leijsmeer naer/
heijligsem ter ii[e] mijnh(ee)[r] beeckman ter/
iii den accep(tan)t ter iiii sijden/
Item noch twee roeden e(nde) een half lants/
gelegen onder raetshoven ter plaetse gen(oem)[t]/
ontrent den hautschenbosch reg(enoten) den han-/
nuijtschen wegh ter i[e] d'erffg(enaeme)n matthijs
//
chinnaert ter ii[e] de taeffel van(de) h(eilige) geest/
van thienen ter iii d'h(e)[ren] canonincken van/
s(in)[te] lambert tot luijck ter iiii sijden/
wesende alle vrije, eijgen e(nde) onbelaste goederen/
nochtans resp(ectiv)[e] onbegrepen der maete/
Item noch vier roeden lants gelegen op den/
houtenbossch voors(chreven) reg(enoten) anthoon chinnaert/
ter i[e] de weesen ofte erffg(enaeme)n van wijlen/
hend(rick) vorsters ter ii[e] gillis cloets ter/
iii e(nde) mevr(ouw)e fobri ter iiii seijde/
belast aen het clooster van heijlighsem/
met eenen jaerel(ijcksche) last volgens den/
prijs vande graenen aen(de) accept(ant) genoch/
bekent soo hij verclaerde./
Item vier roeden lants gelegen onder raets-/
hoven ter plaetse gen(oem)[t] den pellencauter/
reg(eno)[ten] gillis cloets ter i[e] rose per-/
soons ter ii toussijn de bau ter iii den/
accep(tan)t ter iiii seijden belast aen(de) h(e)[re]/
van s(in)[t] jan tot luijck met eenen jaerel(ijcksche)/
last als boven/
Item ses roeden lants gelegen onder raetshoven/
voors(chreven) inden brauwcaert reg(enoten) den h(e)[re] grae-/
ve van leijsmeer ter i[e] anthoon chin-/
naert ter ii[e] geeraert claes ter iii/
e(nde) sijne hooghweerdigheijt den biscop van/
gendt ter vierdere seijde belast aen/
d'heeren van s(in)[te] jan voors(chreven) metten/
last als voorseijt is, resp(ectiv)[e] boven die
//
erffbede waer aen de selve landen subject sijn/
de wecke in het toecome(nde) den accept(ant) sal moeten/
draegen sonder corttinge aen(de) naerbes(chreven) coopso(mm)e/
tot totale decharge van(de) vercoopers, salvo/
de verloopen de welcke den acceptant/
oock moet draegen als bij voorgae(nde) acte/
van hueringe ten laste geleijt/
Item noch vier roeden lants gelegen achter/
de kercke van raetshoven reg(enoten) maria/
van hooff ter i[e] sijne hooghweijrdigheijt/
voors(chreven) ter ii[e] d'erffg(enaem)en joseph drooghmans/
ter iii e(nde) de erffg(enaem)en anthoon cloets ter/
iiii seijde belast aen(de) h(e)[re] van s(in)[t] jan/
voors(chreven) op den voet als de voorgaende/
belaste goederen, mitsg(aede)rs met eenen coren/
chijns aen(de) kercke van raetshoven voors(chreven)/
ingelijcx aen(de) accept(ant) bekent verclaere(nde)/
sij comp(aran)ten dat het vercoop e(nde) in coop/
deser goederen is gedaen om e(nde) voor de/
somme van thien gul(den)s e(nde) vijff s(tuyver)s courant/
gelt par roede uijtgenomen die vier leste/
roeden uijtmaeckende t'saemen sessentwin-/
tigh roeden e(nde) een half, aen e(nde) ten be-/
hoeve van matthias vorsters, innegesetene/
van raetshoven voors(chreven) alvolghens pro rate/
van thien g(u)l(den)s vijff st(uyvers) par roede, mon-/
terende ter somme van twee hondert/
eenenseventigh g(u)l(den)s twelf st(uyvers) twee/
oorden, e(nde) die leste vier roeden bestaende/
in slechtere natuere als de voorgaende
//
tot twelf g(u)l(den)s, sulcx dat de geheele coopsomme/
bedraeght twee hondert drijentachentigh/
g(u)l(den)s twelff en halven, bekenne(nde) sij transpor-/
tanten alsnu wegens den accept(ant) in contante/
penningen ieder voor sijne quote de juste/
hellicht van(de) voors(chreven) coopsomme ontfangen/
te hebben emmers daer over gecontenteert/
te sijn waer over dese dient voor par-/
tiale quitt(ant)ie, gelove(nde) den accept(ant) over de/
restere(nde) hellicht pro rate van hondert/
eenenviertigh g(u)l(den)s sesthien st(uyvers) een oort,/
jaerel(ijckx) te betaelen eene renthe van/
sesse g(u)l(den)s cours genomen hebbe(nde) van s(in)[te]/
andriesmisse lestleden e(nde) alsoo voor het/
eerste jaer te verscheijnen s(in)[t] andriesmisse/
toecome(nde) 1726 de welcke voorders/
sal blijven loopen van jaer tot jaere/
totte respective quijtinge toe, die sal/
vermogen te geschieden t'eender oft in/
twee rijsen e(nde) met volle rente als/
het den rentgelder gelieven sal den/
welcken de voors(chreven) rente geloeft jaerel(ijckx)/
e(nde) t'elcken valdaege precies te betaelen/
als schult met recht verwonnen onder/
obl(igat)[ie] submis(si)[e] e(nde) renunt(iat)ie in forma op/
expresse conditien dat den accept(ant) e(nde) jaerel(ijckx)/
bet(aelend)[e] der rente voors(chreven) nijet en sal/
mogen cortien eenige voorvalle(nde) xx pen(ningen)/
ofte andere lasten als gehouden sijnde/
daerover de transp(ortan)ten te indemneren
//
mits welcke verclaeren sij transp(ortan)ten tot de/
bovenstaende goederen geen voorder recht/
ofte actie dan de voorseijde gereserveerde/
renthe te hebben nochte te pretenderen maer/
te consenteren inde ontgoedenisse e(nde) goed(eniss)[e]/
bijde reserve van(de) voorseyde rente te geschie-/
den voor alle h(e)[ren] e(nde) hoven daer het den accept(ant)/
gelieven sal sonder dat sij transp(ortan)te daer toe/
voorders ofte anderssints sullen moeten/
gekent worden de welcke de voorseyde/
goederen waranderen op de uytgesteken/
lasten e(nde) dat dese inden boesem van henne/
ouders sijn geweest van over de dertigh/
e(nde) meer jaeren, daer vorens altijt guar-/
rant e(nde) genoch doen geloven mitsg(aede)rs resp(ectiv)[e]/
hetgene voors(chreven) is te houden goet vast/
e(nde) van waerde hetselve te achtervolgen/
e(nde) te volbrengen, onder obl(igati)[e] van henne/
resp(ectiv)[e] persoonen e(nde) goederen meubelen e(nde) immeu-/
belen present e(nde) toecome(nde) met submissie e(nde)/
renun(tia)tie in fo(rm)a constitue(rende) onwederoepel(ijck)/
allen thoonders ofte copye auth(entiecq) e(nde) elck int/
besonder om te compareren voor sijne/
ma(jestij)ts souv(erijnen) raede van b(ra)bant voor/
d h(e)[ren] mijer e(nde) schepenen van loven ende alo(mm)e/
elders daer des van noode wesen sal e(nde)/
aldaer bij vernieuwinge e(nde) sententieringe/
deser te consenteren inde gewillige condem-/
natie e(nde) parate ex(ecuti)[e] sonder dagement niet-/
tegenstae(nde) die surranneringe. Aldus gedaen
//
e(nde) gepasseert ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van anthonius franciscus vander smissen/
e(nde) patricius francx als getuijghen d'origi-/
nele minute deser becleedt metten/
behoorel(ijcken) segel is bij de comp(aran)ten beneffens/
mij not(ari)s ondert(eecken)t, onderstont quod attestor/
signatum c(arolus) vandersmissen not(ariu)s./
Den voors(chreven) geconst(itueerd)[e] heeft den bovenstaende/
contracte not(ariae)l in alle e(nde) igewelcke/
sijne poincten vernieuwt, herkent e(nde)/
gerealiseert eentsaementl(ijck) met behoorel(ijcke)/
verthijdenisse opgedraegen allen die goe-/
deren hiervorens in sijne reg(eno)ten naerder/
gedesigneert e(nde) die resp(ectiv)[e] transportanten/
daer uyt ontgoyt e(nde) onterft sijnde, soo is/
daerinne gegoyt e(nde) geerft matthias vor-/
sters innegesetene van raetshoven present/
alhier den off(iciae)l gilbert tot behoeff van hem/
den selven ofte sijns actie hebbende acceptere(nde)/
op den last der naerbes(chreven) rente, tot asseu-/
rantie e(nde) jaerel(ijckx) bet(aling)[e] van welcke rente/
andermael opdraegende die voors(chreven) goederen/
expos(itus) imposs(itus) st(at)uit die voors(chreven) vercoopers/
et reddiderunt terminis tamq(ua)m op den/
last van eene jaerel(ijcksche) rente van sesse/
gul(den)s sjaers, et satis et waras prout in/
dicto contractu obl(igando) sub(mittendo) ac renu(ntiando) prout/
in forma coram iisdem eodem.
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1778-08-25
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-02 by pieter-jan lahaye
Is gebleken/
bij acte gepas-/
seert voor mij/
onderges(chreven) als/
not(ari)s in date/
30 april 1777/
als dat dese/
nevenstaende/
rente van tweelff [sesse]/
guldens is ge-/
queten quare/
vacat hac 25/
aug(us)tii 1778/
ita est/
g. stas (officiael)/
1778
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer