SAL8325, Act: R°207.1-V°210.1 (110 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°207.1-V°210.1  
Act
Date: 1728-01-29
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-14 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere meijer e(nde)/
schepenen van loven naergenoempt gestaen/
den not(ari)s vanderhaert off(iciae)[l] der derde schrijffcamere/
alhier, uijt crachte vande onwederoepelijcke/
procuratie hem als thoonder, om den selven alhier/
te vernieuwen, herkennen, e(nde) realiseren gege-/
ven, waer van(de) teneur is volgende. Op/
heden den 10 (decem)bris 1727 voor mij openbaer/
not(ari)s tot loven residerende present die ge-/
tuijgen naergen(oem)[t] comparerende h(ee)[r] ende/
m(eeste)[r] petrus ignatius farasin heere vande/
bergestraete et(ce)t(er)[a] e(nde) jouff(rouw)[e] susanna maria/
schouten gehuijsschen e(nde) innegesetene/
deser stadt, welcke comparanten bekennen/
wel e(nde) deughdelijck ontfangen te hebben/
uuyt handen van jouff(rouw)[e] elisabeth claes,/
de somme van duijsent gul(den)s wisselgelt,/
welcke penninghen sij verclaert voorts te/
comen uyt den vercoop prijs vanden/
huyse den gulden arent op haer/
verstorven uuyt den hooffde van/
haere ouders, ter saecke van welcke/
somme geloven sij te betaelen aende/
voors(chreven) jo(ffrouw)[e] claes present e(nde) accepterende/
eene jaerelijcxe lijffrente van seventigh/
gul(den)s courant, cours nemende date deser/
sulckx dat het ierste jaer sal verscheijnen
//
den 20 decembris 1728, e(nde) soo voorts van jaere/
tot jaere, tot den daege van d'afflijvigheyt/
vande voors(chreven) jo(ffrouw)[e] elisabeth claes, door wiens/
afflijvigheyt dese rente int'geheel, soo ten/
regarde vande capitaele als interesten sal/
comen te cesseren, doodt, ende te nijet sijn, des/
sullen die comparanten gehouden sijn in/
handen vande voors(chreven) comp(aran)te de voors(chreven)/
lijffrente te betaelen alle half jaeren/
als schult met recht verwonnen, los ende/
vrije van alle lasten, soo van thien, xx/
meerdere oft mindere penningen, be-/
dacht ofte onbedacht, daer vorens ider/
in solidum verobligerende hunne persoonen/
e(nde) goederen, present ende toecomende/
ende naementlijck seker pachthoff, schuere/
stallinge, block, appendentien e(nde) dependentien/
van dijen gestaen e(nde) gelegen tot holsbeeck/
groot twee boinderen twee daghmaelen/
tachentigh roeden, reg(eno)ten het schut-/
terhoff ter i[e] de straete ter ii[e]/
Item een daghmael tachentigh roeden reg(eno)ten/
van zolia kerckevelt, de straete/
Item twee boinderen, twee roeden reg(eno)ten d'erffge(naemen)/
otto, machiel daniels, s(in)[te] niclaes bergh tot/
aerschot, s(in)[te] geetruijden, peeter ingo, hen-/
drick ectoirs, de pastorije./
Item twee boinderen 20 roeden reg(eno)ten van/
gael, hendrick thijs, tuldenus, hendrick/
ectoirs, s(in)[te] gertruijden.
//
Item drije daghmaelen vijffentseventigh roeden/
reg(eno)ten van gael in ii sijden, de straete./
Item sesse boinderen twee daghmaelen 69 roeden/
bossch reg(eno)ten van gael, thenaerts, romanus/
e(nde) gemp./
Item twee boinderen twee daghmaelen reg(eno)ten/
d'erfgenaemen timmermans, schutters hoff, den/
grooten h(eilige) geest van loven/
Item een boinder twelf roeden reg(eno)ten/
marens van nijvezeel, den h(eilige) geest van/
loven in twee sijden thenaerts e(nde) den/
vercooper ter andere sijden/
Item drije daghmaelen sessenviertigh roeden/
reg(eno)ten s(in)[te] geetruijden, de straete, den/
vercooper, e(nde) thenaerts/
Item vier boinderen een daghmael vijffen-/
seventigh roeden, reg(eno)ten s(in)[te] gertruyden,/
s(in)[te] job, het volgende stuck, de kercke van/
holsbeeck/
Item een daghmael vijff roeden reg(eno)ten/
tuldenus erffgen(aemen), raijmenant, de kercke van/
holsbeeck, ende het volgende stuck met het/
voorgaende./
Item een daghmael 50 roeden reg(eno)ten/
tuldenus, van gael, s(in)[te] job, e(nde) d'erffgen(aemen)/
raijmenant.
//
Item een daghmael 94 roeden reg(eno)ten/
s(in)[te] job, hendrick pettens, van gael./
Item twee boinderen 98 roeden/
reg(eno)ten hendrick van gertruyden, de leij-/
beeck, adriaen van aerschot, e(nde) tul-/
denus/
Item een boinder een daghmael 35 roe-/
den reg(eno)ten het broeck van holsbeeck/
hendrick van gertruijden/
Item een daghmael reg(eno)ten d'erffgen(aemen) tim-/
mermans in twee sijden/
Item een daghmael 3 roeden reg(eno)ten/
d'erffgen(aemen) appelmans, d'erffgen(aemen) vekemans/
e(nde) t'st sichtbroeck/
Item 94 roeden reg(eno)ten hendrick leijens,/
thenaerts, e(nde) de leijgrecht/
Item viertigh roeden non habetur in/
charta./
Item een daghmael vijftigh roeden
//
reg(eno)ten van gael, d'erffgenaemen/
raijvoet, e(nde) tuldennus/
Item een boinder achtenseventigh/
roeden reg(eno)ten romanus, san-/
tels./
Item twee daghmaelen 17 roeden re-/
genoten romanus, van gael,/
ende die chartroisen/
Item twee daghmaelen dertigh/
roeden reg(eno)ten de halfstraete, in/
twee sijden/
Item een boinder achtentachentigh/
roeden en half reg(eno)ten den voet-/
wegh naer den speelbergh, mensaga,/
ende gemp/
Item twee daghmaelen acht roeden/
Item een daghmael viertigh roeden/
reg(eno)ten thenaerts, ende mensa-/
ga
//
Item sessenvijftigh roeden regenoten/
dutselbroeck, ende d'amenzaga./
Item twee daghmaelen drij envijf-/
tigh roeden regenoten willem/
de keijser, tuldenus, ende de pasto-/
rije van holsbeeck./
Item een daghmael tweeendertigh/
roeden, regenoten mensaga,/
ende het volgende stuck/
Item ende finaelijck een daghmael/
vierenvijftigh roeden regenoten/
s(in)[te] niclaes bergh e(nde) het voor-/
gaende stuck, maeckende t'/
saemen alle die voors(chreven) parceelen/
vier ofte vijffendertigh boinderen/
salvo iusto, gelegen allen onder/
holsbeeck, bij die voors(chreven) compa-/
ranten vercregen tegens jonker/
charles philippus vander beke
//
heere van cringen (etceter)[a] als vader ende/
momboir van sijne kinderen behouden/
van wijlen vrouwe anna maria van/
volden sijne eerste huysvrouwe/
was, volgens de conditien daer/
over gehouden door den notaris/
du rij tot loven den vierden julii/
1721 e(nde) die goedenisse daerop gevolght/
voor heeren meijer ende schepenen/
van loven, den 29 julii 1721/
in tertia, welcke goederen sij sijn/
warranderende voor los ende vrije/
van renten, behoudelijck op s'heeren/
cheijnsen sonder voorder, alles onder/
obligatie van hunne resp(ectiv)[e] persoonen e(nde) goederen/
present e(nde) toecomende, met submissie e(nde)/
renunt(iat)ie als naer recht, geschiedende dit/
applicaet met consent e(nde) overstaen van s(ieu)[r] mar-/
tinus laureijs e(nde) jo(ffrouw)[e] maria theresia ar-/
nolda claes gehuysschen, e(nde) jo(ffrouw)[e] maria catha-/
rina claes jonge dochtere resp(ectiv)[e] susters/
e(nde) swaeger der voors(chreven) acceptante, welcke/
comparanten dijenvolgens verclaeren de voors(chreven)/
acte t'approberen e(nde) lauderen in alle haere/
poincten, clausulen e(nde) ar(ticu)len, constituerende ten/
effecte van dijen onwederoepel(ijck) een ider thoonder/
deser ten eijnde van vernieuwinge te ge-
//
schieden soo voor den souv(erijnen) raede van brabant/
h(e)[re] meijer e(nde) schepenen van loven als alo(mm)e elders,/
consenterende aldaer inde gewillighe condemnatie/
parate e(nde) reële ex(ecuti)[e], mitsgaeders in d'/
affectatie tot asseurantie der voors(chreven) lijffrente,/
soo bij mainmise, decreet e(nde) herdecreet van/
dyen als in d'opdracht sonder daghement, gelo-/
vende (etceter)[a] allen d'welck bij de voors(chreven) jo(ffrouw)[e]/
elisabeth claes t'haeren behoeve wort ge-/
accepteert. Aldus gedaen e(nde) gepasseert binnen/
loven ter presentie van geeraert meijnckens e(nde)/
martinus van hasendonck als getuijgen hier toe/
aensocht, sijnde die minute originele deser becleet met/
behoorel(ijcken) segel, ondert(eecken)t p(etrus) i(gnatiu)s farasin van(de) berghe straet 1727/
s(usanna) m(aria) schouten, elisabeth claes, m(artinus) laureijs, maria/
theresia claes, maria catharina claes, geeraert meijnckens/
mertinus van hasendonck beneffens mij notario e(nde) was/
ondert(eecken)t p.m. vander haert not(ariu)s pub(licu)s 1727/
Welcken volgens den voors(chreven) gecomst(titueerd)[e] uuyt crachte e(nde) naer/
vermogen als voor heeft den bovenst(aend)[e] contracte not(ariae)l in alle/
e(nde) igewelcke sijne poincten, clausulen e(nde) ar(ticu)len alhier vernieuwt/
herkent, e(nde) gerealiseert, eentsaementl(ijck) tot asseurantie/
van(de) voors(chreven) jaerel(ijcksche) lijffrente van 70 g(u)l(den)s opgedra-/
gen allen die goederen inden selven contracte hier boven/
naerder met hunne reg(eno)ten e(nde) situatien geexprimeert,/
exp(ositus) impositus est den off(iciae)[l] gilbert present e(nde) ten/
behoeve van(de) voors(chreven) jo(ffrouw)[e] elisabeth claes accepterende,/
et reddidit eodem bona terminis tamqu(am) op den/
last der voors(chreven) lijffrente van 70 g(u)l(den)s s'jaers, et/
satis et waras prout latius in dicto procuratorio,/
die resp(ectiv)[e] rentgelderen obligando, submittendo ac re-/
nuntiando in fo(rm)a coram jo(nke)[r] albert francois/
van winge e(nde) s(ieu)[r] jo(ann)es van arenbergh hac 29/
jan(uarii) 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1728-04-05
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-14 by pieter-jan lahaye
Opden 5 april 1728/
is gebleken quittantie/
verleijt wegens abraham/
verhaegen e(nde) jo(ffrouw)[e] elisabeth/
claes gehuijsschen e(nde) bij/
hun onderteeckent de/
date voors(chreven), waerbij/
bleke dat bij hun/
ontfangen sijn de/
somme van duijsent/
gul(den)s wisselgelt, we-/
sende de capitaele/
penningen der lijff/
rente in dese nef-/
fens staende acte bree-/
der vermelt, ende dat/
uijt handen van h(ee)[r] e(nde)/
m(eeste)[r] farasin e(nde) jo(ffrouw)[e] su-/
sanna maria schouten ge-/
huijsschen, met consent/
inde cassatie, quare/
sic vacat.
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer