SAL8325, Act: R°35.1-V°35.1 (17 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°35.1-V°35.1  
Act
Date: 1727-07-16
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-06 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere luetenants meijers/
e(nde) schepenen van loven naergen(oem)[t] gestaen den not(ari)s van(der) haert/
off(iciae)l der derde schrijfcamere alhier, uuijt crachte van(de) onwederoepe-/
lijcke procuratie hem als thoonder van(de) naervolge(nde) contracte/
not(ariae)l, om den selven alhier te vernieuwen, herkennen e(nde) realiseren/
gegeven waer van(de) teneur is volge(nde). Op heden 23 (novem)bris 1722/
voor mij not(ari)s bij den souv(erijnen) raede van b(ra)bant geadmitteert tot/
loven reside(rende) present die getuijghen naergen(oem)[t] comparerende/
gillis van haesbroeck inwoonder van haecht, den welcken/
heeft bekent ontfangen te hebben uijt handen van jo(ffrouw)[e]/
joanna rogier geestel(ijcke) dochter binnen dese stadt e(tceter)[a]/
de somme van twee hondert gul(den)s courant gelt den schellinck/
a seven st(uyvers) e(nde) soo van andere specien naeradvenant, dienende/
desen daerover voor quitantie, ter saecke van welcke somme/
den comparant geloeft te gelden e(nde) te betaelen ten behoeve/
der voors(chreven) joanna rogier present e(nde) acceptere(nde) eene erffel(ijcke)/
rente van acht gul(den)s in gelde telcken valdagh loop e(nde)/
ganck hebbe(nde), waer van voorsulcx het eerste jaer van/
betaelinge vallen e(nde) verscheynen sal op gelijcken 23/
(novem)bris des jaers 1723 los e(nde) vrij liber van alle lasten e(nde)/
exactien t'sij x xx mindere ofte meerdere pen(ningen) contri-/
butien oft andere dijergelijcke impositien, niettegenstaende/
eenighe placcaerten ter contrarie, waer aen(de) rentgelder/
is derogere(nde) bij desen e(nde) soo voorts van jaere tot/
jaere als schult met recht verwonnen tot die effective/
quijtinge toe die altoos sal mogen geschieden met/
vijftigh gul(den)s smals in munte als boven, met volle/
rente e(nde) costen daervan procedere(nde), gelove(nde) ondertus-/
schen de selve rente wel e(nde) loffel(ijck) te betaelen onder/
obligatie van sijnen persoon e(nde) goederen meubelen e(nde) im-/
meubelen present e(nde) toecomende, waer e(nde) tot wat plaetse/
die sullen worden bevonden consentere(nde) daer over indie/
behoorel(ijcke) affectatie bij opdracht oft mainmise decreet e(nde) herdecreet/
daerop te volgen, e(nde) naementl(ijck) over huijs e(nde) hoff gelegen tot haeght/
voors(chreven) reg(eno)ten de slachstraete ter i[e] mattheus janssens ter ii[e] het/
naervolge(nde) stuck ter iii sijden, wesende vrij e(nde) onbelast goet groot/
t'saemen ontrent de 66 roeden. Item onderhalf daghmael lants/
reg(eno)ten den voors(chreven) hoff ter i[e] den voorseyden mattheus janssens ter/
ii[e] de kercke van haecht ter iii sijden e(nde) francis bauwelaer/
ter iiii sijden insgel(ijcx) vrij goet bij den comp(aran)t e(nde) barbara/
luijtens sijne huijsvr(ouw)e vercregen ten welcken eijnde hij/
geloeft dese door haer te doen approberen
//
Item drije daghmaelen lants int meule velt onder haecht voors(chreven)/
reg(eno)ten de kercke van haecht ter i[re] geertruyde bollens/
ter ii[e] den waterloop daer bij loopende sijne voors(chreven) huijsvr(ouw)e/
competer(ende) bij successie van haere ouders, onder approba-/
tie als voor e(nde) oock vrij goet constitue(rende) ten effecte/
van t'ghene voors(chreven) onwederoepel(ijck) een ider thoonder deser/
ofte dobbel dijer om te compareren voor den souv(erijnen) raede van/
brabant h(e)[ren] meijer e(nde) schepenen alhier om den inhout/
deser aldaer te laeten vernieuwen e(nde) te consenteren/
in condemnatie volontair als mede in affectatie als/
voor sonder voorgae(nde) daghement, niettegenstaende eenige/
suranneringhe Aldus gedaen ten tijde voors(chreven) ter presentie/
van s(ieu)[r] franciscus van hoven e(nde) van joos coppens/
getuijghen hier toe versocht, sijnde d'originele minute/
deser geschreven op behoorel(ijcken) segel onderteeckent met/
het merck van gillis van haesbroeck in forme van/
cruijs, joanna rorier, f(ranciscus) van hoven, joos coppens/
et a me notario, onderstont quod attestor signatum/
j(acobus) a(ntonius) durij not(ariu)s. Aldus vernieuwt e(nde) herkent bij den voors(chreven)/
geconst(itueer)den de voors(chreven) acte not(ariae)l in alle e(nde) igewelcke/
haere poincten e(nde) clausulen daerinne vermelt, den welcken/
dijenvolgens ter maenisse des voorsch(re)[ve] luet(enant) meijers ende wijs-/
domme der naerbes(chreven) heere schepenen heeft opgedraegen allen/
die voors(chreven) goederen inde voors(chreven) acte not(ariae)l naerder gedesig-/
neert e(nde) gespecificeert, e(nde) daeruijt ontgoijt e(nde) onterft/
sijnde, soo is daer inne gegoijt e(nde) geerft den off(iciae)[l]/
gilbert present e(nde) accepterende inden naem e(nde) tot behoef/
van(de) eerw(eerdige) heere gisbertus thenaerts als executeur/
testamentair van wijlen de voors(chreve) jo(ffrouw)[e] joanna rorier,/
et eodem reddidit op den last van eene voortaene rente van/
acht gul(den)s sjaers et satis et waras prout in dicto/
procuratorio, obl(igando) submit(tendo) ac ren(untiando) in fo(rm)a coram jo(nke)[r]/
philip louis baron van schore e(nde) s(ieu)[r] jo(ann)es van/
arenbergh hac 16 julii 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer