SAL8325, Act: V°199.2-V°202.2 (107 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°199.2-V°202.2  
Act
Date: 1728-01-20
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-12 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der h(e)[ren] meijer e(nde)/
schepenen van loven naergenoemt gestaen/
den officiael gilbert uuijt crachte vande/
onwederoepel(ijcke) procuratie hem als thoon-/
der vanden naervolgenden contracte/
notariael om den selven alhier te/
vernieuwen ende herkennen gegeven/
waer van den teneur is volgende./
Op heden vi december 1727 voor mij/
notaris bij den souv(erijn)[e] raede van brabant/
geadmitteert tot loven residerende/
present die getuijgen naergenoemt/
compareerde jo(nke)[r] philippus erardus/
van cruijningen sone van wijlen jon(ke)[r]/
theodore niclaes van cruijningen in sijn/
leven drossaert der stadt ende lande/
van aerschot ende van vr(ouw)e maria de/
greve, den welcken kent ontfangen
//
te hebben vanden eerw(eerdige) pater prior/
ende andere paters à concilio des con-/
vents van d'eerw(eerdig)[e] paters predickheeren/
binnen dese stadt loven de somme van/
drije duijsent guldens wisselgelt, den/
ducaton tot drije gul(dens) den pattacon tot/
twee guldens viii s(tuyvers), den schellinck tot/
vi stuijvers ende soo naer advenant/
van andere specien, dienende dese/
voor quitt(ant)ie ende obligatie, ter/
saecke van welcke somme den heere/
comparant geloeft te gelden ende/
te betaelen ten behoeve van het/
voors(chreven) convent, de voors(chreven) paters/
present ende acceptere(nde) eene erffel(ijcke)/
rente van hondert vijftich gul(dens) in/
courant gelt ten penninck xx te/
gestaen met hondert twintich guldens/
ten penninck xxv mits betaelende/
binnen sesse weken naer den valdagh/
cours nemende date deser ende/
jaerel(ijckx) te verscheijnen op gelijcken vi[e]/
(decem)ber int' voors(chreven) convent te leveren/
los ende liber van alle lasten ende/
exactien t'zij x xx mindere oft meerdere/
penningen, beden subsidien, contributien/
ingevalle, ende van alle andere impo-/
sitien hoedaenich die souden mogen wesen/
nijettegenstae(nde) eenige placcaerten ter
//
contrarien aende wel(cke) den comp(ara)nt is dero-/
gerende mits desen, ende soo voorts van/
jaere te jaere tot die effective quijtinge/
toe die altoos sal mogen geschieden/
t'eender reijse in munte ende wisselgelt/
als voor met volle rente e(nde) costen daer/
van dependere(nde), obligerende den h(e)[re]/
comp(ara)nt tot asseurantie van dijen sijnen/
persoon e(nde) goederen, meubelen e(nde) immeu-/
belen present ende toecomende waer e(nde)/
tot wat plaetse die sullen worden be-/
vonden, ende naementlijck seker schoon/
e(nde) wel gelegen huijs alhier gestaen/
op de hoelstraete met de stallinge, hoff/
e(nde) andere ap(pendentien) ende dependentien dijer/
alwaer hij actuelijck is woonende,/
regenoten van voor de straete ter i[e]/
het cleijn huijs naest den vogelsanck/
ter ii[e] den gemeijnen uuijtganck van/
achter naest de rep(resenta)nten van jo(ffrouw)[e] adonia/
ter iii[e], het huijs toecomende de kercke/
van s(in)[te] michiels ter iiii[e] ende het/
baij collegie ter v[e] sijden, den h(ee)[r] comp(ara)nt/
competere(nde) bij deijlinge op taxaet te-/
gens sijne jonckvrauwen susters volgens/
acte voor mij notaris gepass(er)[t] den 9[e]/
(novem)bris lestleden op heden gerealiseert voor/
h(e)[ren] meijer e(nde) schepenen deser v(oorschreven) stadt in/
tertia, nijet belast als met cleijnen chijns/
ingevalle, mits de renten van het
//
sterffhuijs des comparants anders uuyt/
de gelichte penningen sullen worden/
gequeten, ende dit voors(chreven) huys van alle/
renten sal worden ontslaen voor/
d'affectatie deser./
Item verclaert alnoch te verobligeren/
acht bunderen een dachmael lants ge-/
legen tot meerbeeck bij everberch hem/
competere(nde) bij legaet van wijlen joeff(rouw)[e]/
maria de greve dochter van wijlen/
jo(nke)[r] joannes de greve sijnen comparants/
moederlijcken oom saliger volgens/
haer testament gepass(er)[t] op den xvii[e]/
decemb(er) 1723 voor den notaris g a van/
roost alhier gesien ende gebleken/
waer van copije gelijck oock vande/
voorgaende acte sal worden gelevert,/
de voors(chreven) landen in hueringe gehouden/
door hendrick vrebos pachter tot/
meerbeeck voors(chreven) bestaende inde naer-/
volgende parceelen. Eerst negen/
daghmaelen opde ganseheijde rege(noten) de/
representanten van griecken ter i[e], de/
seven slaepers van loven ter ii[e] jan/
vanden schrieck ter iii[e] mijnh(e)[r] de fraije/
ter iiii[e] sijden./
Item vijff ende een halff dachmael ge-/
legen op het tonnevelt rege(noten) pauwel/
maes ter i[e] roelant vanden canneel/
ter ii[e] s(ieu)[r] van(der) borcht ter iii[e], de straete oft/
driftwegh ter iiii[e] sijden.
//
Item een dachmael à vijff vierendeelen/
gelegen aende pickdore rege(noten) de fraije/
ter i[e] de straete oft driftwegh ter ii[e]/
d'abdije van everbode ter iii[e] de ca-/
pelrije van meerbeeck ter iiii[e] sijden./
Item een daghmael op de hondt waer/
rege(noten) d'erffge(naemen) jaques verhulst ter i[e]/
d'abdije van terbanck ter ii[e], de vloet/
gracht ter iii[e] ende peeter trappeniers/
ter iiii[e] sijden./
Item vijff dachmaelen opde v(oorschreven) ganse/
heijde rege(noten) peeter bulens ter i[e]/
guiliam grauwels ter ii[e], d'erffge(naemen)/
van hendrick minné ter iii[e], de seven/
slapers van loven ter iiii[e] sijden./
Item een bunder op de geere rege(noten) mijnh(e)[r]/
fraula, de straete daer door loopende,/
de herbaene van aerschot naer tervueren/
ter ii[e] het gasthuijs van loven ter iii[e]/
adriaen maes ter iiii[e] sijden./
Item drije dachmaelen en halff inde/
clerckedelle rege(noten) het gasthuijs van/
loven ter i[e], d'erffge(naemen) jan van meerbeeck/
ter ii[e], d'abdije ofte clooster van/
groenendael ter iii[e], d'erffge(naemen) jan/
ackermans ter iiii[e] sijden./
Item drije dachmaelen onder hulsbergen/
tot meerbeeck v(oorschreven) rege(noten) mijnh(e)[r] fraula/
ter i[e] het sieckhuijs van meerbeeck/
ter ii[e] d'erffge(naemen) jan van meerbeeck ter/
iii[e] guiliam grauwels ter iiii[e] sijden,
//
ende finaelijck vijff vierendeelen/
op de connebinne rege(noten) jeroen aerts/
den wegh tusschen beij ter i[e], de kercke/
van meerbeeck ter ii[e], guiliam willems/
ter iii[e]/
Item een halff bunder opt' bosschvelt rege(noten)/
terbanck de vloetgracht tusschen beijde/
d'erffge(naemen) jacobus nest, de baene naer/
tervueren e(nde) de v(oorschreven) erffge(naem) nest./
Alle de voors(chreven) landen vrije ende onbelast/
hem competere(nde) onder andere goederen/
uuijt hooffde als voor, consentere(nde) daer/
over inde behoorel(ijcke) affectatie bij be-/
leijde ende mainmise, decreet e(nde) herde-/
creet der h(e)[ren] schepenen deser stadt/
loven tot vastigheijt der capitaele/
penningen ende jaerel(ijckx) te verscheijnen/
intrest als boven met gelofte van/
voordere genoegh doeninge ende altoos/
naerdere panden te assigneren ten/
contentemente van het v(oorschreven) godtshuijs,/
constituere(nde) ten eijnde v(oorschreven) onwederoepel(ijck)/
allen thoonder deser ofte dobbel auth(entiec)[q]/
om te compareren voor den souv(erijn)[e] raede/
van b(ra)bant, h(e)[ren] wethouderen deser stadt/
loven ende elders des behoore(nde) om den/
inhoudt deser aldaer te v(er)nieuwen/
ende te consenteren in condemnatie/
vol(untai)[r] als mede inde v(oorschreven) affectatie ende/
decreet sonder v(oo)rgaende daegement
//
nijettegenstaende die suranneringe. Aldus/
gedaen ten tijde v(oorschreven) ter presentie van/
joannes colibrant ende van jan quinot/
getuijgen hier toe aensoght, sijnde d'/
originele minute deser, becleedt met/
den behoorel(ijcken) zegel ond(erteecken)[t] p.e. van/
cruijningen f(rater) josephus compas prior/
f(rate)[r] anthonius vaes proc(ureu)[r] et à me/
notario quod attestor signatum j(acobus) a(ntonius) du rij not(ariu)s/
Aldus vernieuwt ende herkent de v(oorschreven)/
acte in alle haere poincten ende clau-/
sulen, consentere(nde) prout latius inde/
selve, obliga(ndo), submitte(ndo) ac renunti(ando)/
prout in fo(rm)a, coram jon(ke)[r] albert/
francois van winge ende s(ieu)[r] jan van/
arenberch 20 jan(ua)rii 1728/
Dijenvol(gens) den h(e)[re] meijer deser stadt nomine/
officii (etceter)a heeft geleijt den not(ari)s vander/
haert tot alle e(nde) igewel(cke) goederen des h(e)[re]/
v(er)obl(igeer)[de], ende namentl(ijck) tot het schoon/
wel gelegen huijs gestaen binnen dese/
stadt hier boven tusschen sijne rege(noten) naerder/
uuijt gedruckt, om te comen tot asseurantie/
ende jaerel(ijcksche) betaelinge der rente daer/
bij v(er)melt, coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1743-11-28
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-12 by pieter-jan lahaye
28 (novem)ber 1743 geble-/
ken quittantie/
de date 26 deser,/
waer bij aende/
eerw(eerdige) p(aters) predickh(e)[ren]/
is gerembourseert/
het capitael van/
drije duijsent/
gul(den)s wisselgelt/
metten interest/
van dijen, quare/
vacat, actum/
ut supra sijnde besegelt/
p.m. vander/
haert off(iciae)l/
1743
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer