SAL8325, Act: V°66.2-V°67.1 (38 of 219)
Search Act
previous | next
Act V°66.2-V°67.1  
Act
Date: 1727-09-04
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-17 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren meijer ende/
schepenen van loven naergenoemt gestaen den/
officiael gilbert den welcken uuijt crachte ende/
naer vermogen van sekere publiecque conditien/
van vercoop gehouden binnen den dorpe van/
erps door den notaris j.m. henrion van wegens/
s(ieu)[r] georgius van nethen gewesen borgem(eeste)[r]/
deser stadt over den naerbes(chreven) bossch, mede op/
macht vanden consente bijden vercoopere ge-/
draegen tot ontgoedenisse ende goedenisse/
gederogeer geinsereert inde quittantie van/
voldoeninge over den coopprijs in date 18 aug(us)[ti]/
1727 bij den selven ond(erteecken)[t] alhier in originali
//
gesien ende gebleken, heeft dijenvolgens/
met behoorel(ijcke) vertijdenisse opgedraegen sekeren/
bossch gestaen onder erps genoemt den grooten/
bossch gelegen t' lelien bogaerde groot vijff dach-/
maelen onbegrepen der maete, rege(noten) de/
beke ter i[e] guiliam van hamme ter ii[e] jon(ke)[r]/
jan cocx ter iii[e] sijden beset met groote ende/
cleijne boomen, soo ende gelijck den voors(chreven)/
bossch opden vii[e] aug(us)[ti] 1727 ten uuijtgaen/
vande brandende keirsse als hooghsten ende/
lesten verdierder is gebleven aenden eerw(eerdig)[e]/
h(e)[re] egidius de vinck president vant' coll(egi)[e]/
drutii om ende voor de somme van vier hondert/
guldens wisselgelt boven alle ongelt, notaris/
loon als anderssints achtervol(gende) de v(oorschreven) conditien/
alhier bij copije auth(entiec)[q] gesien ende gebleken/
ond(erteecken)[t] j.m. henrion not(ari)s, ende mits d'ord(onnan)[tie] van/
rechte den voors(chreven) vercoopere uuijt crachte/
vanden v(oorschreven) consente daer uuijt ontgoijet e(nde)/
onterft sijnde, soo is ter manisse des heere/
meijers ende wijsdomme der naerbes(chreven) heeren/
schepenen daer inne behoorel(ijck) gegoijet ende/
geerft den voors(chreven) eerw(eerdig)[e] heere egidius de/
vinck present alhier den not(ari)s gilbert voor/
ende ten behoeve vanden selven oft voor/
sijns actie hebbende acceptere(nde) et satis et/
waras voor vrije, eijgen ende onbelast/
uuijtgenomen op vijff stuijv(ers) s'jaers chijns ingevalle/
achtervolgens de voors(chreven) conditien die alhier/
gehouden worden voor geinsereert e(nde) gerepe-/
teert, den voors(chreven) v(er)coopere obligando submitte(ndo)
//
ac renunti(ando) prout in forma coram m(ijn)h(ee)[r] philip/
louis baron van schore ende s(ieu)[r] jan van arenberch/
4 (septem)bris 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer