SAL8327, Act: V°71.3-R°73.2 (45 of 198)
Search Act
previous | next
Act V°71.3-R°73.2  
Act
Date: 1729-09-17
LanguageNederlands

Transcription

2022-10-30 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen van loven naergen(oem)[t]/
gestaen den not(ari)s vanderhaert off(iciae)l der derde/
schrijffcaemere alhier, uijt crachte e(nde) naer/
vermogen vande onwederoepelijcke procu-/
ratie, hem als thoonder van(den) naervolgende/
contracte not(ariae)l, om den selven alhier te/
vernieuwen, herkennen e(nde) realiseren/
gegeven waer van den teneur is volge(nde)/
Op heden desen 8 julii 1729 comparerende
//
voor mij onderges(chreven) not(ari)s bij sijne ma(jestij)ts souv(erijnen)/
raede van brabant geadmitteert binnen de/
vrijheijt van overeijssche residerende, ende inde/
presentie van(de) getuijgen ondergen(oem)[t] s(ieu)[r] reijnier/
coppens greffier der baronnie van limael/
bierges et(ce)t(er)[a] innewoonder tot wavre ter i[e] ende/
meester judocus de wint not(ari)s ende pro(cureu)[r] reside(rende)/
binnen de vrijheijt van overeijssche ter andere/
zeijden, welcken voors(chreven) eersten comp(aran)t bij/
desen verclaert vercocht, gecedeert ende/
vrijwilligh getransporteert te hebben, soo hij/
is doende mits desen, op aen ende ten behoeve/
vanden voors(chreven) tweeden comp(aran)t alhier mede/
compare(rende) t'naervolgende in coop accepterende/
Dats te wetene, seeckere hellicht van eender/
capitaele rente van vier hondert e(nde) vijftigh/
guldens, wesende alsoo twee hondert ende/
vijffentwintigh guldens loopende ten ad-/
venante den penninck xx beseth ende/
gehypottecqueert op seeckeren huijse, hoff/
appen(dentien) ende depend(entien) dijer gestaen ende/
gelegen alhier op den steenwegh binnen/
overeijssche, rege(noten) den selven steenwegh/
ter i[e] het vesecaert straetjen ter ii[e] de reviere/
d'ijssche ter iii[e] ende de representanten m(eeste)[r]/
philips van dornick ter iiii sijden, altijdt/
vallende prima aprilis, ende dat mette/
verschene interesten dijer, die nog soude/
mogen openstaen, wesende oversulckx/
desen coop bij forme van transport geschiet/
om ende voor de somme van twee hondert/
gul(den)s courant gelt, die den transportant uuijt/
handen vanden acceptant alsnu verclaert/
ontfangen te hebben, dienende dese daer/
voorens voor absolute quittantie, sonder/
gehouden te sijn van voorder te moeten/
doceren, wesende de voors(chreven) capitaele/
rente van twee hondert ende vijffentwin-/
tigh guldens, sijnde de hellicht vande voor-/
geciteerde rente van vier hondert vijftigh gul(den)s
//
aen hem transportant aengecomen bij donatie van/
catharina, schellekens volgens acte gep(a)ss(eer)t voor/
den not(ari)s durij ende sekere getuijgen in date 12/
januarii xvii eenentwintigh, staende de selve/
rente ten laste van eduardus van billioen,/
ingevolge den accoorde tusschen den eersten/
comp(aran)t e(nde) ditto eduwaerdus van billioen aengeg(aen) (ende)/
gep(a)ss(eer)t voor den not(ari)s durij ende sekere getuijgen in date/
prima aprilis 1722 waer toe wort gerefereert ende/
om cortheijt gehouden alhier voor geinsereert,/
Surroge(rende) voorders den transportant den acceptant/
in sijne stede ende plaetse der voors(chreven) rente van/
twee hondert e(nde) vijffentwintigh gul(den)s met volle/
rechte van institutie, sonder bij den voors(chreven)/
transportant daer aen eenige actie ofte pre-/
tentie te reserveren ofte te behouden, niet/
voorders dan eenen vremden, alles met geloefte/
bij den eersten comp(aran)t van garrand ende/
waerschap ende solidairelijck brussels/
waerschap, ofter hier inne ijedt te aengebraecke/
ofte te luttel waere gedaen onder ver-/
bintenisse van sijnen persoon ende goederen/
present ende toecomende met renunt(iatie) ende/
obligatie prout in communi forma et amplissima/
forma, met irrevocable constitutie op [vacat]/
ende alle thoonders deser, om te gaen ende/
compareren voor sijne ma(jestij)ts souv(erijnen) raede van/
brabant heeren wethouderen der stadt loven/
brussele, overeijssche, e(nde) alomme elders, voor/
alle andere heeren ende hoven daer het van noode/
ende behooren wesen sal, om aldaer de voors(chreven)/
geloefte te vernuwen ende herkennen ende den/
gebreckelijcken comp(aran)t daer inne volontaire-/
lijck te doen ende laeten condemneren cum/
expensis sonder daghement, mitsgaders om den/
acceptant inde voors(chreven) capitaele rente van/
twee hondert vijffentwintigh gul(den)s op de panden/
hier vorens naerder in sijne rege(noten) gedescribeert/
te doen ende laeten goeden, vestigen ende/
erffven, met alle behoorelijcke solemniteijten
//
van rechten daer toe gerequireert, Aldus gedaen/
ende gep(a)ss(eer)t binnen dese vrijheijt van overeijssche/
dato et anno ut supra ter presentie van m(eeste)[r] anthoen/
desponti ende van anthoen teijmans als/
getuijgen hier over geroepen e(nde) gebeden/
sijnde d'origineel deser geschreven op eenen/
segel van drije stuijvers bij de voors(chreven) comp(aran)ten/
ende getuijgen beneffens mij not(ari)s onderteeckent/
onderstont quod attestor signatum j.m.van velde/
not(ariu)s/
Den voors(chreven) geconstitueerden uijt crachte als/
voor heeft den bovenstaenden contracte not(ariae)l/
alhier vernieuwt, herkent e(nde) gerealiseert/
eentsaementlijck met behoorel(ijcke) vertheijdenisse/
opgedraegen eene capitaele rente van twee/
hondert vijffentwintigh g(u)l(den)s uijt eene meerdere/
van vierhondert vijftigh g(u)l(den)s geaffecteert,/
e(nde) vallende jaerelijcx als breeder ten con-/
tracte vermelt, e(nde) den opdraegere daer uijt/
ontgoijt e(nde) onterft sijnde soo is daerinne be-/
hoorelijck gegoijt e(nde) geerft den off(iciae)[l]/
gilbert present e(nde) ten behoeve van meester/
judocus de wint not(ari)s e(nde) procureur tot overijs-/
sche residerende, ofte sijns actie hebbende/
accepterende, per monitionem iure, satis/
et waras prout in dicto procuratorio, den/
transportant obligando, sub(mittendo) ac renu(ntiando) in fo(rm)a/
coram jo(nke)[r] petrus de herckenrode h(e)[re]/
van roest (etceter)[a] et s(ieu)[r] cornelis berses/
hac 17 (septem)ber 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer